SIJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

2020

Tč.3. Odluka o svezi prigovora na Program raspolaganja
Tč.3. PRIGOVORI NA PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOP.ZEMLJIŠTEM
Tč.4. Odluka o poništenju Odluke od 7.6.2018.
Tč.5. 2_KOR_Prikaz raspolaganja po katastarskim česticama – kor. očitovanja nadležnih institucija_1 – kopija
Tč.5. Konačni Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 02.07.2020.
Tč.6. 1 ODLUKA_DONOŠENJE_ID_UPU_II
Tč.6. III._ID_UPU_BARBAN_II_OBRAZLOZENJE_KP
Tč.6. KP_ID_UPU-BARBAN_II_KRVAVCI_ODREDBE
Tč.6. UPU_GZ_Barban-II-4-uvjeti gradnje_PLAN uvjeti
Tč.7. 1. ODLUKA_DONOŠENJE_ID_UPU_III
Tč.7. III._ID_UPU_BARBAN_III_OBRAZLOŽENJE_KP
Tč.7. KP_ID_UPU_BARBAN_III_KRVAVCI_ODREDBE
Tč.7. UPU_GZ_Barban-III-4-uvjeti gradnje_PLAN uvjeti
Tč.8. Odluka o sufinanciranju produženog boravka u OŠ Barban za šk.god. 2020-2021
Tč.9 Odluka-o-potporama-za-poticanje-razvoja-poduzetništva-na-području-Općine-Barban_nacrt
Tč.10 Program-potpora-za-poticanje-poduzetništva-i-novih-investicija-na-području-Općine-Barban_nacrt (1)
Tč.11. Pravilnik-o-kupoprodaji-zemljišta_nacrt (1)
Tč.12. Pravilnik-o-davanju-prava-građenja_nacrt
Tč.13. Pravilnik-o-oslobađanju-od-plaćanja-komunalnog-doprinosa_nacrt (1)
Tč.14. Nacrt ugovora u prijenosu poslovnog udjela društva Luka Pula d.o.o. , i Odluke
TČ.14. Odluka o davanju prethodne suglasnosti-prijenos posl udjela u društvu Luka Pula d.o.o.
Tč.15. Odluka-o-agrotehničkim-mjerama
Tč. 16. GODISNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA_2019
Tč. 17. održavanje_izvjesce_2019 (1)-1 konačno
Tč. 17. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa za 2019 održavanje kom infrast.
Tč. 18. gradnja_izvjesce_2019 (1)-1 konačno
Tč. 18. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa za 2019
Tč.19Turistička pristojba 2019
Tč.20. legalizacija 2019
Tč.21. Financijski izvještaj Dječjeg vrtića Tratinčica za 2019._1
Tč.21. Financijski izvještaj Dječjeg vrtića Tratinčica za 2019._2
Tč.21. Zaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju DV Tratinčica za 2019.
Tč.22. Izvješće o ostvarivanju programa korištenja sredstava od raspolaganja drž polj zemljištem
Poziv 29. sjednica OV Skraćeni zapisnik 28. sjednice OV 04.06 2020

2019

Poziv 24. sjednica OV 19.12.2019
Skraćeni zapisnik 22. sjednice OV 02.12 2019.
Tƒ.2. Odluka o raspodjeli rezultata
Tƒ.3. I. izmjene Programa javnih potreba_obrazovanje za 2019.
Tƒ.4. I. izmjene Programa javnih potreba_predškolski odgoj za 2019.
Tƒ.5. I. izmjene Programa javnih potreba_kultura za 2019.
Tƒ.6. I. izmjene Programa javnih potreba_socijalna skrb i zdravstvo za 2019.
Tƒ.7. II. izmjene Programa_građenje kom. inf. za 2019.
Tƒ.8. I.izmjene Programa_održavanje kom. inf. za 2019.
Tƒ.9. II. izmjene i dopune Proracuna za 2019._REBALANS
Tƒ.10. Odluka o izmjeni Odluke o izvrsavanju proracuna za 2019.
Tƒ.11. Odluka o izmjeni Programa utroτka sredstava_legalizacija
Tƒ.12. Odluka o raspodjeli rezultata i pokricu dijela planiranog manjka
Tƒ.13. Program javnih potreba_predškolski odgoj za 2020.
Tƒ.14. Program javnih potreba_obrazovanje za 2020.
Tƒ.15. Program javnih potreba_kultura za 2020.
Tƒ.16. Program javnih potreba_sport za 2020.
Tƒ.17. Program javnih potreba_socijalna skrb i zdravstvo za 2020.
Tƒ.18. Programa_građenje kom.inf. za 2020.
Tƒ.19. Program_odrºavanje kom. inf. za 2020.
Tƒ.20. Proraƒun za 2020.
Tƒ.21. Odluka o izrτavanju proracuna za 2020.
Tƒ.22. Odluka o II. izmjenama i dopunama odluke o socijalnoj skrbi
Tƒ.23. Odluka o zajednickom obavljanju dimnjacarskih poslova
Tƒ.24. Odluka o obavljanju dimnjacarskih poslova Barban
Tƒ.25 Humanitarna udruga Oaza_nastavak djelovanja u staroj školi Petehi
Tƒ.25. Ugovor škola Petehi 25.01.2006.-25.01.2026.


USVOJENE ODLUKE:

Program_odrzavanje kom. inf. za 2020.
Programa_gradenje kom.inf. za 2020.
Proracun za 2020.
Zakljucak_Humanitarna udruga Oaza_nastavak aktivnosti Petehi
Druge izmjene i dopune proracuna za 2019.
I. izmjene Programa javnih potreba_kultura za 2019.
I. izmjene Programa javnih potreba_obrazovanje za 2019.
I. izmjene Programa javnih potreba_predskolski odgoj za 2019.
I. izmjene Programa javnih potreba_socijalna skrb i zdravstvo za 2019.
I.izmjene Programa_odrzavanje kom. inf. za 2019.
II. izmjene Programa_gradenje kom. inf. za 2019.
Odluka o II. izmjenama i dopunama odluke o socijalnoj skrbi
Odluka o izmjeni Odluke o izvrτavanju proracuna za 2019.
Odluka o izmjeni Programa utroska sredstava od naknade za nezakonito izgradene zgrade
Odluka o izrsavanju proracuna za 2020.
Odluka o obavljanju dimnjacarskih poslova Barban
Odluka o raspodjeli rezultata i pokricu dijela planiranog manjka
Odluka o raspodjeli rezultata
Odluka o zajednickom obavljanju dimnjacarskih poslova
Program javnih potreba_kultura za 2020.
Program javnih potreba_obrazovanje za 2020.
Program javnih potreba_predskolski odgoj za 2020.
Program javnih potreba_socijalna skrb i zdravstvo za 2020.
Program javnih potreba_sport za 2020.

Poziv 20. sjednica OV 02.10.2019.
Skraceni zapisnik 19. sjednica OV 17.07 2019.
Tƒ.2. Odluka o ispravku knizenja iz prethodnih godina_komunalni doprinos
Tƒ.3. Zakljucak o otpisu potrazivanja za prihode od nefinancijske imovine 2019.
Tƒ.4. Odluka o dopuni Odluke o izvrsavanju Proracuna za 2019.
Tƒ.5. JVP – Odluka o davanju suglasnosti za izdavanje jamstva poslovnoj banci za nabavku vatrogasnih vozila
Tƒ.5. JVP – suglasnost za izdavanje jamstva poslovnoj banci
Tƒ.6. VODOVOD – Izvjestaj o poslovanju za 2018.
Tƒ.6. Vodovod – Zakljucak o usvajanju Izvjestaja o poslovanju za 2018
Tƒ.7. PULA HERCULANEA – Izvjestaj o poslovanju za 2018
Tƒ.7. Pula Herculanea – Zakljucak o usvajanju Izvjestaja o poslovanju za 2018
Tƒ.8. PRAGRANDE – Izvjestaj o poslovanju za 2018.
Tƒ.8. Pragrande – Zakljucak o usvajanju Izvjestaja o poslovanju za 2018
Tƒ.9. Polugodisnji izvjestaj o izvrτavanju Proracuna za 2019.
Tƒ.10. Izgradnja djecjeg vrtica_analiza troτkovnika
Tƒ.11. Odluka o raspisivanju javnog natjecaja za prodaju nekretnina u vlasniτtvu Opcine Barban
Tƒ.11. Procjembeni elaborat
Tƒ.12. Rojnic Slavko – zahtjev za najam prostora


USVOJENE ODLUKE:

19. sjednica OV 17.07 2019.
Odluka o davanju suglasnosti JVP za izdavanje jamstva poslovnoj banci za nabavku vatrogasnih vozila
Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna za 2019.
Odluka o ispravku kniženja iz prethodnih godina_komunalni doprinos
Polugodišnji izvještaj o izvršavanju Proračuna za 2019.
Pragrande – Zaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2018
Pula Herculanea – Zaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2018
Vodovod – Zaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2018
Zaključak o otpisu potraživanja za prihode od nefinancijske imovine 2019.

Poziv 19. sjednica OV 17.07.2019.
Skraćeni zapisnik 18. sjednica OV 08.05 2019.
Tč.2. Odluka o prihvaćanju ponude i sklapanju ugovora za prodaju nekretnina
Tč.3. Izvjesce o realizaciji programa za 2018._predskolski odgoj
Tč.4. Izvjesce o realizaciji programa za 2018._obrazovanje
Tč.5. Izvjesce o realizaciji programa za 2018._kultura
Tč.6. Izvjesce o realizaciji programa za 2018._zdravstvo, socijala
Tč.7. Izvjesce o realizaciji programa za 2018._odrzavanje
Tč.8. Izvjesce o realizaciji programa za 2018._gradnja
Tč.9. Godisnji izvjestaj o izvršenju Proračuna za 2018.
Tč.10. Izvjestaj o poslovanju DV Tratincica za 2018.
Tč.11. Odluka o financiranju produženog boravka u OŠ za šk.god. 2019.-2020.
Tč.12. Odluka o ispravaku knjiženja iz prethodnih godina
Tč.13. Odluka o razvrgnuću suvlasništva – Barban – Ukota
Tč.14. Nacrt odluke o izradi Izmjena i dopuna UPU Krvavci II
Tč.15. Nacrt odluke o izradi Izmjena i dopuna UPU Krvavci III
Tč.16. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Barban – stara
Tč.16. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Barban
Tč.17. Odluka o osnivanju Vlastitog pogona – stara
Tč.17. Odluka o osnivanju Vlastitog pogona
Tč.18. Pravilnik o poslovanju Vlastitog pogona – stari
Tč.18. Pravlinik o poslovanju Vlastitog pogona pogon
Tč.19. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta, k.č. 907, k.č. 909 k.o. Gočan
Tč.19. Prodaja zemljišta, k.č. 907 k.o. Gočan
Tč.19. Prodaja zemljišta, k.č. 909 k.o. Gočan


USVOJENE ODLUKE:

Godišnje Izvješće o izvršenju Proračuna za 2018.
Odluka o financiranju produženog boravka u OŠ Barban za šk.god. 2019-2020
Odluka o ispravku knjiženja iz prethodnih godina – zakup poljoprivrednog zemljišta
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Vlastitog pogona
Odluka o izradi Izmjena i dopuna UPU Krvavci II
Odluka o izradi Izmjena i dopuna UPU Krvavci III
Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Barban
Odluka o prihvaćanju ponude i sklapanju ugovora za prodaju nekretnine, k.č. 2524-49, k.o. Prnjani
Odluka o prodaji nekretnina, k.č.907, k.č. 909 k.o. Gočan
Odluka o razvrgnuću suvlasništva u PZ- Barban – Ukota Vladimir
Pravlinik o poslovanju Vlastitog pogona
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa za 2018._ predškolski odgoj
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa za 2018._gradnja
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa za 2018._kultura
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa za 2018._obrazovanje
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa za 2018._održavanje kom. infrastrukture
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa za 2018._zdravstvo i soc. skrb
Zaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju DV Tratinčica za 2018.
Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalne naknade
Zaključak_elektrifikacija crkvenih zvona na crkvi Sv. Nikole u Barbanu


USVOJENE ODLUKE:

2018

Poziv 15. sjednica OV 27.12.2018
Tč.2. Odluka o ispravaku knjiženja iz prethodnih godina
Tč.3. Odluka o raspodjeli rezultata
Tč.4. IV. Izmjene i dopune Proračuna za 2018.Tč.4. Obrazloženje IV. Izmjena i dopuna Proračuna za 2018.
Tč.5. III. izmjene i dopune Odluke o izvrsavanju Proračuna za 2018.
Tč.6. I. izmjene i dopune Programa za 2018._zdravsto i socijalna skrb
Tč.7. II. izmjene i dopune Programa za 2018._kultura
Tč.8. II. izmjene i dopune Programa za 2018._ predškolski odgoj
Tč.9. II. izmjene i dopune Programa za 2018._održavanje kom. infrastrukture
Tč.10. IV. izmjene i dopune Programa za 2018._gradnja
Tč.11. Odlula o izmjeni Programa utroška sredstava od boravišne pristojbe za 2018.
Tč.12. Odlula o izmjeni Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018.
Tč.13. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja
Tč.14. Odluka o komunalnoj naknadi
Tč.14. Odluka o komunalnoj naknadi_važeća
Tč.15. Odluka o komunalnom doprinosu
Tč.15. Odluka o komunalnom doprinosu_važeća
Pitanje Kluba vijećnika SDP-a_ zaposleni u Općini Barban
14. sjednica OV 30.11 2018.


USVOJENE ODLUKE:

I. izmjene i dopune Programa za 2018._zdravsto i socijalna skrb
II. izmjene i dopune Programa za 2018._ predškolski odgoj
II. izmjene i dopune Programa za 2018._kultura
II. izmjene i dopune Programa za 2018._održavanje kom. infrastrukture
III. izmjene i dopune Odluke o izvrsavanju Proračuna za 2018.
IV. izmjene i dopune Programa za 2018._gradnja
IV. Izmjene i dopune Proračuna za 2018.
Odluka o ispravaku knjiženja iz prethodnih godina
Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018.
Odluka o komunalnoj naknadi
Odluka o komunalnom doprinosu
Odluka o raspodjeli rezultata
Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava od boravišne pristojbe za 2018.
Zaključak o otpisu potraživanja – održavanje groblja

Poziv 13. sjednica OV 14.11.2018
Tč.1. Skraćeni zapisnik 12. sjednice OV 07.09 2018
Tč.3. Odluka o načinu utvrđivanja plaća za djelatnike DV Tratinčica
Tč.4. Odluka o visini osnovice DV Tratinčica
Tč.5. Izmjene i dopune Odluke o zaduživanju
Tč.6. Proračun za 2019. i projekcije za 2020. i 2021.
Tč.7. Odluka o izvršavanju Proračuna za 2019.
Tč.8. Program javnih potreba za 2019. – predškolski odgoj
Tč.9. Program javnih potreba za 2019. – obrazovanje
Tč.10. Program javnih potreba za 2019. – sport
Tč.11. Program javnih potreba za 2019. – kultura
Tč.12. Program javnih potreba za 2019. – socijalna skrb
Tč.13. Program javnih potreba za 2019. – građenja kom. infrastrukture
Tč.14. Program javnih potreba za 2019. – održavanja kom. infrastrukture
Tč.15. Odluka o broju studentskih stipendija u ak. godini 2018-2019
Tč.16. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda_koncesija_septičke
Tč.16. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalnih voda 2018
Tč.17. Prijedlog za razrješenje Predsjednika Općinskog vijeća


USVOJENE ODLUKE:

Program javnih potreba za 2019_kultura
Program javnih potreba za 2019_obrazovanje
Program javnih potreba za 2019_održavanja kom. infrastrukture
Program javnih potreba za 2019_predskolski
PRORACUN 2019_final
Izmjene i dopune Odluke o zaduživanju
Odluka o broju studentskih stipendija u ak. godini 2018-2019
Odluka o izvršavanju proračuna za 2019
Odluka o načinu utvrđivanja plaća za djelatnike DV Tratinčica
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalnih voda 2018
Odluka o visini osnovice DV Tratinčica
Program javnih potreba za 2019 _sport
Program javnih potreba za 2019 -socijalna skrb
Program javnih potreba za 2019_građenja kom. infrastrukture

Poziv 11. sjednica OV 31.07.2018
III. izmjene_gradnja III.REBALANS
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Barban za 2018. godine
Tč. 3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018.
Tč. 4. Odluka o ispravku kniženja iz prethodnih godina_trajni zakup grobnih mjesta
Tč. 5. Odluka o ispravku kniženja iz prethodnih godina_ održavanje groblja
Tč. 6. Odluka o ispravku kniženja iz prethodnih godina_komunalni doprinos
Tč. 7. Odluka o ispravku kniženja iz prethodnih godina_komunalna naknada
Tč. 8. Odluka o ispravku kniženja iz prethodnih godina_zakup i iznajmljivanje imovine
Tč. 9. Odluka o ispravku rezultata poslovanja iz prethodnih godina
Tč. 10. Zaključak o otpisu potraživanja
Tč. 11. Odluka o prijenosu prava vlasništva – Dječji vrtić tratinčica
Tč. 12. Odluka o donaciji nefinancijske imovine – TZ Općine Barban
Tč. 13. Odluka o donaciji računala NK Barban 2013.
Tč. 16. Odluka o uvjetima korištenja Poduzetničkog inkubatora Šajini
Tč. 17. 73 18 Općina Barban zemljište Puntera
Tč. 17. Javni natječaj_Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Barban Puntera
Tč. 17. Odluka o prodaji nekretnina_Puntera
Tč. 18. Pula Hrculanea – Izvješće o radu
10. sjednica OV 07.06 2018


USVOJENE ODLUKE:

III. izmjene i dopune Programa gradnje
III. izmjene i dopune proračuna za 2018.
Odluka o davanju suglasnosti na provedbu projekta Gradnja i opremanje DV Tratinčica
Odluka o donaciji nefinancijske imovine – TZ Općine Barban
Odluka o donaciji računala NK Barban 2013.
Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Barban za 2018. godine
Odluka o ispravku kniženja iz prethodnih godina_ održavanje groblja
Odluka o ispravku kniženja iz prethodnih godina_komunalna naknada
Odluka o ispravku kniženja iz prethodnih godina_komunalni doprinos
Odluka o ispravku kniženja iz prethodnih godina_trajni zakup grobnih mjesta
Odluka o ispravku kniženja iz prethodnih godina_zakup i iznajmljivanje imovine
Odluka o ispravku rezultata poslovanja iz prethodnih godina
Odluka o prijenosu prava vlasništva – Dječji vrtić Tratinčica
Odluka o uvjetima korištenja Poduzetničkog inkubatora Šajini
Odluka o zaduživanju Općine Barban Polugodišnji izvještaj o izvršavanju proračuna za 2018.
Zaključak o oslobađanju plaćanja naknade za koncesijsko odobrenje
Zaključak o otpisu potraživanja

Poziv 9. sjednica OV 17.05.2018_
T1 Skraćeni zapisnik sa 8. sjednica OV
T3Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
T4 II-REBALANS
T5 I.izmjene_održ_2018
T6 II. izmjene_gradnja
T7 Izvješća Javna vatrogasna postrojba
T7 Odluka o davanju suglasnosti_ JVP Pula za 2017.
T8 Odluka o načinu i uvjetima davanja koncesije za pražnjenje sabirnih i septičkih jama
T9 Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog
T10 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
T11 Odluka o prihvaćanju ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji
T12 Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Barban
T13 Odluka o donošenju UPU-a TP-3 Matošić kod Šajini
T13 UPU – grafika
T13 UPU – TP -3 Tekst za A
T13 UPU – TP -3 Tekst za C


USVOJENE ODLUKE:

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2017
Odluka o prihvaćanju ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji u PZ
Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s tom javnom uslugom
I.izmjene_održ_2018
II. izmjene_gradnja 2018
II-IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2018
Odluka o davanju suglasnosti_ JVP Pula za 2017.
Odluka o donošenju UPU-a TP-3 Matošić kod Šajini
Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Barban
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
Odluka o načinu i uvjetima dodjele koncesije za pražnjenje sabirnih i septičkih jama

Poziv 8. sjednica OV 22.03.2018
T1-Skraćeni zapisnik_7. sjednica OV 31 01 2018
T3-Financijski izvještaj Dječjeg vrtića Tratinčica za 2017_Bilješke
T3-Financijski izvještaj Dječjeg vrtića Tratinčica za 2017
T4-Odluka o povećanju cijene boravka u Dječjem vrtiću Tratinčica Barban
T5-T11_Izvjesca_Realizacija programa za 2017 T12-REBALANS2018
T13-I. Izmjene_gradnja_2018
T14-I. izmjene_kultura_2018
T15-I. izmjene_predškolski odgoj_2018
T16-I. izmjene_obrazovanje_ 2018
T17_otpis_potrazivanja Las2
T18_otpis_obveza_Fermal
T19-Odluka_obavljanje komunalne djelatnosti održavanje javne rasvjete
T20-Odluka_obavljanje komunalne djelatnosti_košnja
T21-Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Barban
T22-Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izgradnji Poduzetničke zone Barban
T23-Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Barban
T25-Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama
T26-Izvješće o lokacijama odbačenog otpada 2017
T27-Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
T28-Statutarna Odluka_izmjene i dopune Statuta


USVOJENE ODLUKE:

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE BARBAN
Odluka-Izvješće o realizaciji Programa_zdravstvo i soc. skrb 2017
Odlukao prihvaćanju Financijskog izvještaja Dječjeg vrtića Tratinčica Barban za 2017
Otpis obveza – Fermal
Izvješće o lokacijama odbačenog otpada 2017
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izgradnji Poduzetničke zone Barban
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Barban
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama
Odluka o otpisu potraživanja za zakup – Frizerski salon Las
ODLUKA o prihvaćanju ponude za obavljanje komunalne djelatnosti javne rasvjete- BION
Odluka o prihvaćanju ponude za održavanje nerazvrstanih cesta_košnja
Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u Poduzetničkoj zoni
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Barban
Odluka o usvajanju Izvješća o lokacijama odbačenog otpada
Odluka-Izvješće o realizaciji Programa_gradnja 2017
Odluka-Izvješće o realizaciji Programa_kultura 2017
Odluka-Izvješće o realizaciji Programa_održavanje kom. infrastrukture 2017
Odluka-Izvješće o realizaciji Programa_predškolski odgoj 2017
Odluka-Izvješće o realizaciji Programa_sport 2017
Odluka-Izvješće o realizaciji Programa_školstvo 2017

2017

Poziv 6. sjednica OV 22.12.2017
5. sjednica OV 22. 11. 2017.
Program utroška sredstava boravišne pristojbe
T3Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
T4-ZAKLJUCAK T5-REBALANS
T6Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna OB za 2017
T7-II. izmjene_socijala_2017
T8-II. izmjene_sport_2017
T9-II.izmjene_gradnja_2017
T10-III. izmjene_kultura_2017
T11-III. izmjene_održ_2017
T12-III. izmjene_predšk_2017
T13-III. izmjene_skolstvo_ 2017
T14-Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna OB za 2018
T15Odluka o raspoređivanju sredstava- za fin političkih stranaka 2018
T16-OTPIS_iz
T17-PRIJEDLOG OTPISA POTRAŽIVANJA
T18-OTPIS OBVEZA
T19-utrosak_azoniz
T20-utrosak_boravisna
T21Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima
T22Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za obračun plaća službenika i namještenika T23Javni natječaj_Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Barban
T23Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Barban
T23Pismo namjere Dragon Bajun
T23Procjembeni elaborat
T23Vl list
T24Odluka o poslovima i broju profesionalnih vartogasaca u JVP Pula
T25Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi UPU-a -TP3


USVOJENE ODLUKE:

3. izmjene i dopune Proračuna za 2017.
Javni natječaj za prodaju nekretnina u PZ u vlasništvu Općine Barban
Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja kom. inf. za 2017.doc
Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa u sportu za 2017
Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa u zdravstvu i soc. skrbi za 2017
Odluka o III. izmjenama i dopunama Programa održavanja kom. inf. za 2017
Odluka o III. izmjenama i dopunama Programa predškolskog odgoja za 2017
Odluka o III. izmjenama i dopunama Programa u kulturi za 2017
Odluka o III. izmjenama i dopunama Programa u školstvu za 2017.doc
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi UPU-a -TP3
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna OB za 2018
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna za 2017.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za obračun plaća službenika i namještenika
Odluka o otpisu obveza prema dobavljačima – Appareo, St. Domenica
Odluka o otpisu sporno nenaplativih dugovanja općinskih poreza i kamata
Odluka o poslovima i broju profesionalnih vartogasaca u JVP Pula
Odluka o prodaji nekretnina u PZ u vlasništvu Općine Barban
Odluka o raspoređivanju sredstava- za fin političkih stranaka 2018
Program utroška sredstava boravišne pristojbe za 2018.
Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenje zgrade u prostoru za 2018.
Zaključak o otpisu nanaplativih i zastarijelih potraživanja_ kom. naknada, održavanje groblja
Zaključak o usvajanju izvješća o II. preraspodijeli sredstava u Proračunu za 2017.

Poziv 5. sjednica OV 22.11.2017
T1 Skraćeni zapisnik sa 4.sjednica OV
T3 Odluka o raspodjeli rezultata…
T4 Prijedlog Proračuna za 2018
T5 Odluka o izvršavanju Proračuna 2018
T6 Program sport
T7 Program gradnje
T8 Program kulture
T9 Program održavanja
T10 Program predškolski
T11 Program obrazovanje
T12 Program socijalna skrb i zdravstvo
T13 Odluka o zaduživanju Općine Barban
T14 Odluka o izmjenama Odluke o porezima
T15 Odluka o ustroju registra imovine
T16 Odluka o komunalnim djelatnostima_2014
T16 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
T17 Odluka o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića
T18 Javna priznanja
T19 Zahtjev OŠ


USVOJENE ODLUKE:

Odluka o razriješenju ravnateljice DV Tratinčica
Odluka o ustroju Registra imovine Općine Barban
Odluka o zaduživanju Općine Barban
Odluka o dodjeli javnih priznanja za 2017
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Barban
Odluka o izvršavanju Proračuna za 2018
Odluka o raspodjeli rezultata i pokriću dijela planiranog manjka u Proračunu
Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2018
Program javnih potreba u kulturi za 2018
Program javnih potreba u obrazovanju za 2018
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2018
Program javnih potreba u sportu za 2018
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018
Proračun za 2018. i projekcije za 2019. i 2020
RJEŠENJE o razrješenju ravnateljice DV Tratinčica


USVOJENE ODLUKE:

1. izmjene i dopune Proračuna za 2017

Godišnje izvješće za 2016