Dokumenti mjesnih odbora na području Općine Barban

POSLOVNIK O RADU VIJEĆA MO.BARBANNa temelju članka 24. Statuta Općine Barban, Službene novine Općine Barban 22/2013, Vijeće Mjesnog odbora Barban Općine Barban, na sjednici održanoj dana ___________ 2014. godine, donijelo je

POSLOVNIK O RADU
Vijeća mjesnog odbora Barban Općine Barban

OSNOVE PRAVILA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE BARBAN

Na temelju točke 1., stavka 1. članka 57. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01) i članka 50. Statuta Općine Barban (“Službene novine Općine Barban” br. 4/01), Općinsko vijeće Općine Barban, na sjednici održanoj dana 27. veljače 2002. godine, donijelo je

OSNOVE PRAVILA MJESNIH ODBORA
NA PODRUČJU OPĆINE BARBAN