Općinsko vijeće


Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana Općine Barban i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine Barban te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Općinsko vijeće ima 13 članova.

Općinsko vijeće:

1. donosi Statut Općine Barban;

2. donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine Barban;

3. donosi proračun, odluku o izvršavanju proračuna te polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odnosno odluku o privremenom financiranju, nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine Barban;

4. donosi smjernice razvoja Općine Barban;

5. utvrđuje programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba od značaja za Općinu Barban;

6. donosi dokumente prostornog uređenja Općine Barban;

7. donosi Poslovnik Općinskog vijeća;

8. bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća;

9. osniva radna tijela Općinskog vijeća i bira i razrješuje predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća;

10. bira, imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili ovim Statutom,

11. raspisuje referendum o opozivu Općinskog načelnika i njegovog zamjenika u slučajevima određenim zakonom;

12. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Općine Barban;

13. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu Barban te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom;

14. daje prethodne suglasnosti na statute javnih ustanova i drugih pravnih osoba ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drukčije propisano odnosno određeno;

15. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu s posebnim zakonima;

16. odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica, odnosno udjela Općine Barban u trgovačkim društvima kojih je Općina Barban osnivač;

17. odlučuje u skladu sa zakonom o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Općine Barban i raspolaganju ostalom imovinom čije je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu Općine Barban, a čija je pojedinačna vrijednost veća od one za koju je sukladno odredbama članka 34. točke 16. ovog Statuta za odlučivanje nadležan Općinski načelnik;

18. odlučuje o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva za ispunjenje obveza pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine Barban i ustanovama čiji je osnivač Općina Barban iznad iznosa od 500.000 (pet stotina tisuća) kuna;

19. odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave;

20. dodjeljuje javna priznanja Općine Barban;

21. odlučuje o osnivanju, odnosno pristupanju Općine Barban udruzi općina odnosno udruzi općina i gradova te uspostavljanju suradnje Općine Barban s lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država;

22. raspisuje referendum za područje ili dio područja Općine Barban;

23. donosi pojedinačne i druge akte iz samoupravnog djelokruga Općine Barban u skladu sa zakonom;

24. obavlja i druge poslove koji su mu zakonom, drugim propisom ili ovim Statutom stavljeni u nadležnost.