Savjetovanje s javnošću

Na temelju članka 11. stavak 5. i 6. Zakona o pravu na  pristup  informacijama  („Narodne novine” broj 25/13 i 85/15) i članka 34. Statuta Općine Barban („Službene novine” Općine Barban broj 22/13 i 12/18), Općinski načelnik Općine Barban dana 31. prosinca 2020. godine donosi

 

PLAN SAVJETOVANJA
S JAVNOŠĆU ZA 2021. GODINU

 

Članak 1.

Općina Barban donosi Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2021. godinu (dalje u tekstu: Plan), a kojim se utvrđuje popis općih, te drugih strateških odnosno planskih akata koji se planiraju donijeti tijekom 2021. godine, a za koje je potrebno provesti postupak savjetovanja s javnošću, sve sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Članak 2.

Plan savjetovanja utvrđuje se kako slijedi:

 

R.
br.

 

Naziv propisa općeg akta ili dokumenta

 

Okvirno vrijeme provedbe savjetovanja

Očekivano vrijeme donošenja općeg akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta ili dokumenta

 

Način provedbe savjetovanja

 

Donositelj akta

 

1.

Strategija razvoja turizma na području Općine Barban 2020. – 2025.  

I. tromjesečje

 

I. tromjesečje

Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti  

Internetsko savjetovanje, www.barban.hr

 

Općinsko vijeće

 

 

2.

 

Pravilnik za dodjelu stipendija Općine Barban

 

 

III. tromjesečje

 

 

III. tromjesečje

 

Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti

 

Internetsko savjetovanje, www.barban.hr

 

Općinsko vijeće

 

 

3.

 

Odluka o komunalnom redu Općine Barban

 

 

III. tromjesečje

 

 

III. tromjesečje

Upravni odjel za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu  

Internetsko savjetovanje, www.barban.hr

 

Općinsko vijeće

 

 

 

 

4.

Odluka o donošenju srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje od 2022.-2024.
godine
 

 

III. tromjesečje

 

 

III. tromjesečje

 

Upravni odjel za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu

 

 

Internetsko savjetovanje, www.barban.hr

 

 

Općinsko vijeće

 

 

5.

 

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova

 

 

III. tromjesečje

 

 

III. tromjesečje

 

Upravni odjel za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu

 

Internetsko savjetovanje, www.barban.hr

 

 

Općinsko vijeće

 

 

6.

Proračun Općine Barban za 2022.
godinu i projekcije za 2023. i 2024.
godinu
 

 

IV. tromjesečje

 

 

IV. tromjesečje

 

Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti

 

Internetsko savjetovanje, www.barban.hr

 

 

Općinsko vijeće

Članak 3.

Ukoliko se tijekom godine pokaže potreba za donošenjem općih, te drugih strateških odnosno planskih dokumenata koji nisu obuhvaćeni ovim Planom, a spadaju u pitanje o kojima se provodi savjetovanje sa javnošću i za opće akte provet će se propisani postupak savjetovanja s javnošću.
O izmjenama i dopunama Plana savjetovanja s javnošću Općina Barban  izvijestiti  će javnost objavom na svojoj službenoj internetskoj stranici www.barban.hr

Članak 4.

Postupci savjetovanja s javnošću za prethodno navedene akte provest će se u pravilu u trajanju od 30 dana od dana objave, osim iznimno ako postoji opravdana hitna potreba donošenja akta u kraćem roku, pri čemu će se razlozi hitnosti posebno obrazložiti u pozivu na sudjelovanje u postupku.

Članak 5.

Za provedbu članka 1. i 2. zadužuje se Upravni odjel za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu.

 

Članak 6.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na internetskoj stranici Općine Barban www.barban.hr.

 

KLASA: 008-01/20-01/08 UR.BBROJ: 2168/06-01-20-1

Barban, 31. prosinca 2020. godine

 

Općinski načelnik Dalibor Paus, v.r.