Uprava


 • Općinski načelnik

  Općinski načelnik zastupa Općinu Barban i nositelj je izvršne vlasti u Općini Barban.
  Općinski načelnik ima jednog zamjenika.

 • Općinsko vijeće

  Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana Općine Barban i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine Barban …

 • Jedinstveni upravni odjel.

  Jedinstveni upravni odjel u izvršavaju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba upravne stvari.

 • Mjesni odbori

  Radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima od lokalnog značenja, raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značaja sazivaju se mjesni zborovi građana.