Statut Općine Barban

Temeljem članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, i 36/09, 150/11 i 144/12), Općinsko vijeće Općine Barban na sjednici održanoj dana 14. ožujka 2013. godine donijelo je

STATUT
Općine Barban
I. OPĆA ODREDBA
Članak 1.

Ovim se Statutom uređuje status i ustrojstvo Općine Barban (u daljnjem tekstu: Općina) i to:
a) status, područje i granice Općine,
b) samoupravni djelokrug Općine,
c) obilježja, pečati i Dan Općine,
d) javna priznanja Općine,
e) tijela općine Barban,
f) opći akti Općine Barban,
g) općinska uprava,
h) javnost rada općinskih tijela i odgovornost,
i) neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju,
j) financiranje i imovina Općine,
k) mjesna samouprava,
l) ustrojstvo i rad javnih službi,
lj) oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne, te područne (regionalne) samouprave,
m) zaštita autohtonih, etničkih, kulturnih osobitosti,
n) prijelazne i završne odredbe.
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

II. STATUS, PODRUČJE I GRANICE OPĆINE
Članak 2.