Poslovnik Općinskog vijeća

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01,129/05,109/07, 125/08 i 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 24. točke 7. Statuta Općine Barban, Općinsko vijeće Općine Barban na sjednici održanoj dana 14. ožujka 2013. godine, donosi

POSLOVNIK
Općinskog vijeća Općine Barban
I. OPĆA ODREDBA
Članak 1.

(1) Ovim se Poslovnikom, u skladu sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutom Općine Barban (u daljnjem tekstu: Statut), detaljnije uređuje unutarnje ustrojstvo i način rada Općinskog vijeća, a osobito:
1. konstituiranje Općinskog vijeća i verifikacija mandata;
2. izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća i njihova prava i dužnosti;
3. prava i dužnosti općinskih vijećnika te način njihova ostvarivanja;
4. unutarnje ustrojstvo Općinskog vijeća;
5. odnos Općinskog vijeća i Općinskog načelnika;
6. postupak donošenja odluka i drugih akata;
7. postupak izbora i imenovanja;
8. promjena Statuta i ovoga Poslovnika;
9. sazivanje, rad i tijek sjednice Općinskog vijeća;
10. javnost rada;
11. obavljanje stručnih administrativnih i drugih poslova za Općinsko vijeće;
12. druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.
(2) Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Poslovniku, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA I VERIFIKACIJA MANDATA
Članak 2.