POZIV

POZIV
za podnošenje prijedloga za dodjelu
JAVNIH PRIZNANJA Općine Barban za 2014. godinu

 

Temeljem čl.13. i poglavlja V. Javna priznanja Općine (članaka 14.-20.), Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br.22/2013), općinski načelnik Općine Barban objavljuje

POZIV

za podnošenje prijedloga za dodjelu
JAVNIH PRIZNANJA Općine Barban za 2014. godinu

 1. Pravo predlaganja, za javna priznanja Općine Barban, imaju fizičke i pravne osobe, Općinsko vijeće i općinski načelnik Općine Barban.
 2. Poziv se upućuje za podnošenje prijedloga za dodjelu slijedećih javnih priznanja:
  a) Nagrada za životno djelo Općine Barban
  b) Nagrada Općine Barban
  c) Plaketa Općine Barban
  d) Grb Općine Barban
  e) Priznanje počasnog građanina Općine Barban
 3. Javna priznanja Općine Barban dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama za iznimna dostignuća i doprinos u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti, posebno značajnih za Općinu Barban, te za zasluge promicanja i promoviranja Općine Barban.
 4. Prijedlog za dodjelu javnoga priznanja Općine Barban mora sadržavati obrazloženje iz kojeg je vidljivo da se ispunjavaju uvjeti za dodjelu.
 5. O sadržaju, obliku i postupku dodjele javnih priznanja Općine Barban, odlučuje Općinsko vijeće posebnim općim aktom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban na tel. 567-635 ili 567-638.
 6. Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Općina Barban, Barban 69, 52 207 Barban, u zatvorenoj omotnici s naznakom «Poziv za javna priznanja Općine Barban 2014.» najkasnije do 20. studenoga 2014. godine.

 

 

Klasa: 061-01/14-01/1
Ur.br.: 2168/06-14-02-1
Barban, 06. studenoga 2014.

 

Općinski načelnik:
Denis Kontošić, mag.educ.

 

Izvješće o javnoj raspravi

Urbanistički plan uređenja dijela naselja Puntera – Izvješće o javnoj raspravi

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA DIJELA NASELJA PUNTERA

Sadržaj
1. Podaci iz objave javne rasprave
2. Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj raspravi
3. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog plana prihvaćeni
4. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe sudionika u javnoj raspravi koji nisu prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni s razlozima neprihvaćanja
5. Popis sudionika u javnoj raspravi čija mišljenja, prijedlozi i primjedbe nisu razmatrani iz razloga propisanih Zakonom o prostornom uređenju
6. Obavezni akti i drugi dokazi iz čl. 103. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13)
6.1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga plana
6.2. Objava javne rasprave
6.3. Posebna obavijest o objavi javne rasprave
6.4. Zapisnik s javnog izlaganja
6.5. Mišljenja javnopravnih tijela
7. Prijedlozi i primjedbe ostalih sudionika u javnoj raspravi

Dokument za preuzimanje:

Izvješće o javnoj raspravi UPU Puntera

JAVNI NATJEČAJ

Izlaže se prodaji građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Barban kako slijedi :

Na temelju članaka 35. I 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima pročišćeni tekst (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06,06 146/08, 38/09, 153/09, 143/12) te članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/2013) Načelnik Općine Barban objavljuje slijedeći

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina putem
prikupljanja pismenih ponuda

I.

Izlaže se prodaji građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Barban kako slijedi :

K.O. GOČAN – građevinsko zemljište:

1. 3317/6 pašnjak 191 m2 14.535,10 kn 1.453,51 kn

II.

Osobe zainteresirane za kupnju nekretnine izložene natječaju podnose pismenu ponudu u zatvorenim omotnicama preporučeno putem pošte ili neposredno u Općini Barban na adresu:

OPĆINA BARBAN
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
BARBAN 69, 52207 BARBAN
Sa naznakom
“NE OTVARATI – PONUDA ZA
KUPNJU NEKRETNINE”

Ponude se mogu dostaviti do zaključno 08.09.2014. do 14.00 sati.

III.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja sadrži najvišu cijenu.
Općina Barban zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu iz ovoga natječaja.

IV.

PISMENA PONUDA MORA SADRŽAVATI:
• naziv, odnosno ime i prezime ponuditelja sa točnom adresom i OIB
• točnu oznaku katastarske čestice i katastarske općine za koju se ponuda daje
• visinu ponuđene cijene u kunama
Pismena ponuda mora biti vlastoručno potpisana.
UZ PISMENU PONUDU MORA SE PRILOŽITI
• dokaz o hrvatskom državljanstvu ili registraciji za pravne osobe
• dokaz o uplaćenoj jamčevini – kopija uplatnice
Jamčevina se uplaćuje putem opće uplatnice u korist Općine Barban na žiro račun broj: IBAN HR1024070001800600009, poziv na broj 68 7757 – OIB.

Ponude koje ne sadržavaju propisane podatke i priloge smatrat će se nepotpunim i neće se uzeti u razmatranje, a ponude koje na omotu nemaju naznačeno NE OTVARATI neće se smatrati ponudom.

V.

Otvaranje ponuda je javno i održat će se dana 09.09.2014. god. u 19.00 sati.

VI.

Natjecatelj koji bude odabran kao najpovoljniji, dužan je zaključiti Ugovor o kupnji u roku od 8 dana po proglašenju najpovoljnijim. Za uplaćenu jamčevinu umanjit će se kupoprodajna cijena. U slučaju odustanka od kupnje gubi se pravo na povrat jamčevine.
Ugovorom će se utvrditi obveza kupca na plaćanje poreza na promet nekretnina kao i ostali troškovi koji proizlaze iz zaključivanja ugovora, predaje posjeda i upisa prava vlasništva, način plaćanja, kao i ostala prava i obveze.

Klasa: 944-05/14-01/33
Ur.broj: 2168/06-14-02-1
Barban, 31. kolovoza 2014.god.

Općinski načelnik:
Denis Kontošić, mag.educ. v.r.

POZIV

POZIV svim dosadašnjim i potencijalnim korisnicima proračunskih sredstava Općine Barban za dostavu prijedloga programa za financiranje, odnosno sufinanciranje, iz Proračuna Općine Barban za 2015. godinu
Na temelju članka 32. Zakona o Proračunu (“Narodne novine”, br. 87/08.i 136/12.), općinski načelnik Općine Barban upućuje

POZIV

svim dosadašnjim i potencijalnim korisnicima proračunskih sredstava Općine Barban za dostavu prijedloga programa za financiranje, odnosno sufinanciranje, iz Proračuna Općine Barban za 2015. godinu

Pozivaju se svi dosadašnji i potencijalni korisnici proračunskih sredstava, sa sjedištem na području Općine Barban, da zaključno do 15. rujna 2014.godine dostave u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban svoje Prijedloge programa za financiranje, odnosno sufinanciranje, iz Proračuna Općine Barban za 2015. godinu (adresa: Općina Barban, Barban 69, 52 207 Barban).

Prijedlog programa iz točke I. mora biti izrađen u skladu sa Zakonom o proračunu (NN RH br. 87/08. i 136/12.) i mora sadržavati:

1. Financijski plan za 2014. godinu

 1. Financijsko izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – rujan 2014. godine (prihodi i izdaci)
 2. Program aktivnosti za 2015. godinu s prijedlogom financiranja (specifikacija po izvorima financiranja i pozicijama rashoda) i obrazloženjem

Prilikom izrade prijedloga Proračuna Općine Barban za 2015. godinu, u razmatranje će se uzeti samo potpuni i na vrijeme pristigli prijedlozi programa.
Obrasci za podnošenje prijedloga programa mogu se skinuti na općinskoj službenoj stranici www.barban.hr

Klasa: 400-06/14-01/16
Ur.broj: 2168/06-14-02-1
Barban, 26. kolovoz 2014.

Općinski načelnik:
Denis Kontošić, mag.educ.

 

Dokumenti za preuzimanje:

Poziv korisnicima proračunskih sredstava za 2015

Prijavnica za program javnih potreba udruga 2015

Upute za izradu proračuna i financijskih planova 2015

JAVNA RASPRAVA

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine Republike Hrvatske” br. 153/13 – dalje u tekstu ZPU) te Zaključka Načelnika Općine Barbanod 12. kolovoza 2014.godine, Klasa: 350-01/14-01/7, Urbroj: 2168/06-14-02-7, Jedinstveni upravni odjel Općine Barban kao Nositelj izrade, objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Puntera

 

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Puntera započinje 22. kolovoza 2014. godine i trajedo 20. rujna 2014. godine.

Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Puntera, u vrijeme trajanja javne rasprave, može se izvršiti u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban, svakim radnim danom od 09.00 do 15.00 sati.

Javno izlaganje o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Puntera sa stručnim obrazloženjem izrađivača održat će se 02.rujna (utorak) 2014. godine u 13.00 satiu prostorijama Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban.

Pravo na sudjelovanje imaju javnopravna tijela koja mogu dostaviti mišljenja na Prijedlog plana te ostali sudionici koji mogu prijedloge i primjedbe u pisanom obliku uputiti na adresu: Jedinstveni upravni odjel Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban, u elektroničkom obliku na adresu: opcina-barban@pu.t-com.hr ili upisom u knjigu primjedbi koja će biti izložena tijekom javnog uvida zaključno do 20. rujna 2014. godine.

 

Klasa:350-01/14-01/7
Ur.br.: 2168/06-14-02-10

 Općina Barban
Jedinstveni upravni odjel

OBAVIJEST

OBAVIJEST O IZRADI
Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Puntera

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban

Jedinstveni upravni odjel      

Klasa: 350-01/14-01/7
Ur.br.: 2168/06-14-02-5
Barban, 10. srpnja 2014.

 

Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ Republike Hrvatske br. 153/13) Općina Barban objavljuje

 

OBAVIJEST O IZRADI

Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Puntera

 

Općinsko vijeće Općine Barban je na 10. sjednici, održanoj dana 8. srpnja 2014. godine, donijelo Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Puntera.

Detaljne obavijesti o tijeku izrade Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Puntera mogu se dobiti na adresi: Općina Barban, Barban 69, 52207 Barban ili na telefon 052/567 635

Pročelnica:
Danijela Kontošić

NATJEČAJ

Na temelju članka 35. Zakona o zakupu poslovnog prostora (N.N. 91/96) i članka 1. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zakupu poslovnog prostora, te Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, Općinski načelnik objavljuje

NATJEČAJ

za zaključenje Ugovora o zakupu javne površine (zemljišta)
za postavljanje kioska za prodaju novina u Barbanu

1. Predmet zakupa:
Daje se u zakup slijedeća javna površina:

– k.č. br. 191/1,   K.O. Barban,   9 m2, cijena 1.500,00 kn mjesečno

na ROK – 5 godina

2. Natječaj se provodi sistemom zatvorenih koverti.
3. Javna površina daje se u zakup u stanju u kome se nalaze u trenutku zaključenja Ugovora o zakupu po gore navedenoj početnoj zakupnini.
4. Troškovi vode, struje, komunalne naknade, PDV i ostali troškovi nisu uračunati u cijenu i padaju na teret zakupca.
5. Pravo na podnošenje ponuda imaju sve fizičke osobe, državljani RH i pravne osobe sa sjedištem u RH, registrirane za obavljanje predmetne djelatnosti.
6. Pismena ponuda mora sadržavati
a) Zahtjev sa osobnim podacima
– za fizičke osobe ime i prezime, adresu, dokaz o državljanstvu i OIB
– za pravne osobe Rješenje o upisu u sudski registar
b) dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 1.000,00 kuna
– Jamčevina se uplaćuje putem opće uplatnice u korist Općine Barban na žiro račun broj:   IBAN: HR1024070001800600009, poziv na broj 22 7811 – OIB      c) dokaz o ispunjavanju uvjeta za obavljanje predmetne djelatnosti

KRITERIJ ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Pravo na zakup javne površine ima osoba koja udovoljava općim i posebnim uvjetima, te koja ponudi najviši iznos zakupnine.
Ponude će se otvarati dana 10.07.2014.. godine u prostorijama općinske vijećnice u 20,00 sati.
Postupak provodi Povjerenstvo za najam nekretnina Općine Barban koje zadržava pravo da odustane od natječaja ukoliko ponude ne budu adekvatne.

OSTALI UVJETI

Sve ponude, uredno i čitko ispisane, sa svim ispravama u privitku, dostavljaju se u zatvorenoj omotnici do zaključno 09.07.2014. godine. Dan objave natječaja je 02.07.2014. godine na oglasnoj ploči Općine Barban.

Klasa:   372-01/14-01/5
Ur.broj: 2168/06-14-02-1
Barban, 02.07.2014.

Općinski načelnik:

Denis Kontošić, mag.educ.,v.r.

 

Dokument za preuzimanje

Objava javnog poziva

Objava javnog poziva u lokalnom glasilu radi obilježavanja granica zemljišta i izlaganja parcelacijskog elaborata na javni uvid

Geodet d.o.o. Pula, Mutilska 23 obavještava nositelje prava na katastarskim česticama koje su predmet parcelacijskog elaborata po lokacijskoj dozvoli (Klasa: UP/I-350-05/13-02/213, Urbroj: 2163/1-18-06/18-13-9, Pula, 28. studeni 2013.)

Popis katastarskih čestica:

k.o. Prnjani: 1389/1, 1393, 1477/35, 2756/1, 1477/5, 1477/29, 1481/3, 1481/1, 1484/1, 1486/1, 1477/4, 1477/33, 2756/11, 1391, 3767/1, 1396, 1392/1, 1395, 1477/6, 2756/2, 1477/7, 1481/1, 1481/5, 1482, 1481/4, 2756/1

 k.o. Gočan: 2650, 3906, 2649/1, 2649/2, 2644, 2619/2, 2641, 2620/2, 2620/1, 2514/6, 2514/34, 2514/31, 2514/2, 2514/10, 2514/9, 2614/2, 2614/1, 2514/25, 2514/30, 3905, 2514/26, 2514/9, 2514/11, 2619/1, 2629/4, 2610, 2514/9, 2619/42514/8, 2514/35

 Geodet d.o.o. Pula, izrađuje parcelacijski elaborat po lokacijskoj dozvoli za zahvat u prostoru – rekonstrukcija raskrižja ŽC 5101 i LC 50182 u kružno raskrižje na cesti Vodnjan-Barban (prometne površine i oborinska odvodnja) (naručitelj: Županijska uprava za ceste Istarske županije, M.B Rašana 2/4, Pazin, broj Predmeta:168/14)

Djelatnici Geodet-a d.o.o. započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je predviđena rekonstrukcija raskrižja uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Deana Palina (Geo 957) koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene u periodu od 9-15 sati, 17. lipnja. 2014. godine.

Javni uvid u parcelacijski elaborat održat će se u prostorijama Općine Barban, Barban 69,Barban, dana 18. lipnja 2014. godine od 10 do 13 sati.

 

I Z V J E Š Ć E O REZULTATIMA GLASOVANJA

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARBAN
IZBORNA KOMISIJA

Barban, 08. Lipnja 2014.
OPĆINA BARBAN
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDMET: izvješće o provedenim izborima za vijeća mjesnih odbora na području Općine Barban

Temeljem članka 27. Osnove pravila mjesnih odbora na području Općine Barban (Službene novine Općine Barban broj: 9/2002) Izborna komisija dostavlja Općinskom vijeću Općine Barban slijedeće

 

I Z V J E Š Ć E

O REZULTATIMA GLASOVANJA

 

Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Barban od 29. Travnja 2014. Godine raspisani su izbori za vijeća mjesnih odbora na području Općine Barban.

U ostavljenom roku   zaprimljene su kandidature te su sačinjene zbirne liste kandidata. Zbirne liste kandidata objavljene   su na web stranicama Općine Barban, oglasnoj ploči Općine Barban, te na oglasnim pločama mjesnih odbora.

Izborna komisija donijela je dana 30. Svibnja 2014. Godine rješenje o neprihvaćanju kandidature kandidata Josipa Lazara iz Barbana, Špadi 16 i njegovog zamjenika Kristijana Koromana iz Barbana, Špadi 18,   iz razloga što kandidaturu nije poduprlo najmanje pet birača s područja mjesnog odbora Prnjani, a sukladno članku 14. Stavak 1. Osnove pravila mjesnih odbora na području Općine Barban (Službene novine Općine Barban broj: 9/2002).

Istim rješenjem utvrđeno je da se izbori za vijeće mjesnog odbora Manjadvorci neće održati iz razloga što nije pristigla niti jedna kandidatura.

Na predmetno rješenje   u propisanom roku nije bilo prigovora.

Izbori su se održali dana 08. Lipnja 2014. Godine u vremenu od 8,00 do 17,00 sati, te su utvrđeni slijedeći rezultati:

 

MJESNI ODBOR BARBAN

1. Marko Kleva
2. Neven Špadić
3. Silvio Učkar
4. Andrej Kancelar
5. Mario Verbanac

MJESNI ODBOR PUNTERA

1. Dino Vale
2. Goran Peršić
3. Arsen Ciceran
4. Antonio Vale5.
Franko Trošt

MJESNI ODBOR HRBOKI

1. Massimo Biletić
2. Paolo Dobran
3. Dalibor Biletić
4. Damir Radola
5. Valter Radola

MJESNI ODBOR ŠAJINI

1. Drago Pereša
2. Edi Ukota
3. Anton Antolović
4. Aleks Kolić
5. Ivana Radola

MJESNI ODBOR PETEHI

1. Damir Kontošić
2. Antonio Osip
3. Saša Budić
4. Orijano Poljak
5. David Mošnja

MJESNI ODBOR GRANDIĆI

1. Branko Ljubić
2. Klaudio Zajc
3. Damir Kožljan
4. Dragutin Kolić
5. Nevia Kožljan

MJESNI ODBOR PRNJANI

1. Mirjana Prgomet
2. Nives Kalčić
3. Elis Konović
4. Mauricio Trošt
5. Elvis Draguzet

MJESNI ODBOR SUTIVANAC

1. Toni Medančić
2. Dalibor Frančula
3. Darijan Grabrović
4. Franko Frančula
5. Edo Šugar

Izborna komisija:

Suzana Racan Stern, predsjednica
Aldo Osip, Član
Mirko Bulić, član

Vesna Pavletić, zamjenica predsjednice
Grozdana Dobran, zamjenica člana
Milan Mirković, zamjenik člana

 

Dokumenti za preuzimanje:

IZVJEŠĆE O PROVEDBI IZBORA ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

ZAPISNIK IZBORNOG POVJERENSTVA

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

KLASA: 112-02/14-01/1

URBROJ: 2168/06-14-02-10

Barban, 02. lipnja 2014.

Na temelju čl. 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barban, dana 02. lipnja 2014. godine objavljuje

 

POZIV

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA (pisano testiranje)

I INTERVJU

 

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti 1 (jedan) kandidat:

 1. KONTOŠIĆ DANIJELA iz Barbana, Poljaki 20b

II. Testiranje će se održati u Općini Barban, Barban 69, dana 9. lipnja 2014. godine u 10,00 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do 10,00 sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Pisani test sastojat će se od 60 pitanja. Kod većine pitanja trebat će se obaviti odabir između ponuđenih odgovora ili nadopuniti tvrdnju. Pisano testiranje boduje se od 1 do 10 bodova.

Testiranje traje 90 minuta.

Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web-stranici Općine Barban www.barban.hr

III. Rezultati pisanog testiranja biti će priopćeni usmeno na intervju-u, obzirom da će se isti dan održati intervju i pisano testiranje, te objavljeni na oglasnoj ploči Općine Barban.

Da bi kandidat pristupio intervju-u mora ostvariti najmanje 50% bodova na pisanom testiranju.

IV. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Barban.

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Aleksandar Puh,v.r.