TEČAJ IZOBRAZBE

OPĆINA BARBAN u suradnji s DIOPTER-OTVORENIM UČILIŠTEM organizira tečaj izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida za:

MODUL ZA PROFESIONALNE KORISNIKE (osnovni i dopunski)

U ovaj modul spadaju:

– OPG i drugi poljoprivrednici (podkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje i maslinarstvo)

– tvrtke koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, d.d., d.o.o., zadruge (podkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje i maslinarstvo)

 

Cilj tečaja je poučiti profesionalne korisnike pesticida njihovoj primjeni, na način da se smanji rizik i štetni učinci uporabe pesticida na zdravlje ljudi i na okoliš te potaknuti integriranu zaštitu bilja i primjenu alternativnih metoda ili postupaka poput nekemijskih alternativa pesticidima.

Rok za polaganje ispita je 26.11.2015.

Trajanje izobrazbe: 15 sati + ispit
Datumi izobrazbe: 16.2, 17.2, 18.2., 20.2. – Ispit;  23.02., 24.02., 25.02. i 27.02. – ispit
Mjesto rada: Stara donja škola Barban
Uvjeti za upis: navršenih 18 godina, završena osnovna škola

Potrebna upisna dokumentacija:
-popunjena prijavnica (dostupna na www.diopter.hr, ili u Općini Barban -preslika svjedodžbe/diplome o stečenom obrazovanju ili drugog odgovarajućeg dokumenta

Prijavnica_za_izobrazbu

Ukupni troškovi iznose 350,00 kuna od kojih 50,00 kn participira Općina Barban za sve polaznike koji žive na području Općine Barban. U cijenu je uključena upisnica, predavanje, ispit, potvrda o položenom ispitu, iskaznica.

 

Sve informacije :

– Općina Barban, Barban 69, Barban, tel.052/ 567 635,
opcina-barban@pu.t-com.hr -Diopter otvoreno učilište, Trierska 7, Pula, tel.052/ 501 500, diopter@diopter.hr

Iskaznicu izdaje Savjetodavna služba, na rok od 5 godina.

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014), Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012)

OBAVIJEST

Općina Barban
Jedinstveni upravni odjel

Klasa: 350-01/08-01/82
Ur.br.: 2168/06-15-02-208
Barban, 26. siječanj 2015.

Sukladno odredbi članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) i Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU Gospodarske zone Barban-Krvavci II i Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU Gospodarske zone Barban-Krvavci III (Službene novine Općine Barban  br 19/12), Općina Barban objavljuje

 

OBAVIJEST O IZRADI
UPU Gospodarske zone Barban-Krvavci II i
UPU Gospodarske zone Barban-Krvavci III

 

Temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU Gospodarske zone Barban-Krvavci II i Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU Gospodarske zone Barban-Krvavci III (Službene novine Općine Barban  br 19/12) pokreće se izrada :

– UPU Gospodarske zone Barban-Krvavci II
– UPU Gospodarske zone Barban-Krvavci III

Svi zainteresirani mogu dobiti detaljnije obavijesti u Općini Barban, Jedinstveni upravni odjel, Barban 69, svakim radnim danom od 09:00 do 12:00 sati ili na tel. 052/567 635 ili 052/567 638.

Ova obavijest biti će objavljena na oglasnoj ploči Općine Barban, na web stranici http://barban.hr/ i u dnevnom tisku Glas Istre.

Jedinstveni upravni odjel Općine Barban

 

Obavijest

Dana 26. prosinca 2014. godine  za Općinsko izborno povjerenstvo Barban osigurano je pasivno  dežurstvo.

 

Molimo da u slučaju potrebe  kontaktirate članove Općinskog izbornog povjerenstva Barban  na tel: 0911576458 ili 0911604945

RJEŠENJE O ODREÐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

Na temelju članka 23. stavka 2. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 22/92, 42/92 – ispr., 71/97, 69/04, 99/04 – ispr., 44/06, 24/11 i 128/14) Općinsko izborno povjerenstvo donosi rješenje

 

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPCINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPCINE BARBAN

 

Na temelju članka 23. stavka 2. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 22/92, 42/92 – ispr., 71/97, 69/04, 99/04 – ispr., 44/06, 24/11 i 128/14) Općinsko izborno povjerenstvo donosi

RJEŠENJE
O ODREÐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

Na podrucju opcine BARBAN
odreðuju se sljedeca biracka mjesta:

1. biracko mjesto broj

1.
BARBAN
DOLNJA ŠKOLA, BARBAN

koje obuhvaca birace s prebivalištem u
ŽELISKI: BATELI KOD ŽELISKI, DMINICI, GOLEŠEVO, IVANOŠICI, MAJCICI, ŽELISKI,
BARBAN: BARBAN, MELNICA: FRKECI, GRABRI, KVARANTIJA, MELNICA, ŠPADICI,
PUNTERA: PUNTERA

2. biracko mjesto broj

2.
HRBOKI

DRUŠTVENI DOM HRBOKI, HRBOKI

koje obuhvaca birace s prebivalištem u
HRBOKI: HRBOKI, STANCIJA PALION, REBICI: BELOCI, DOBRANI, PLEHUTI, REBICI

3. biracko mjesto broj

3.
MANJADVORCI
DRUŠTVENI DOM MANJADVORCI, MANJADVORCI
koje obuhvaca birace s prebivalištem u
MANJADVORCI: MANJADVORCI, PRDAJCI

 

4. biracko mjesto broj

4.
ŠAJINI
DRUŠTVENI DOM ŠAJINI, ŠAJINI
koje obuhvaca birace s prebivalištem u
ŠAJINI: ŠAJINI, ŠKITACA, BICICI: BICICI, BORINICI: BORINICI, GLAVANI: GLAVANI,
ORIHI: TRLJI

5. biracko mjesto broj

5.

PETEHI
PETEHI
koje obuhvaca birace s prebivalištem u
DRAGUZETI: DRAGUZETI, GRANDICI: FUMETI, GRANDICI, PAVLICI, KOŽLJANI: CELICI,
KOŽLJANI, ORIHI: ORIHI, PETEHI: PETEHI, POLJAKI, RAJKI: RAJKI, ROJNICI: ROJNICI,
TROŠTI, VALICI

6. biracko mjesto broj

6.

PRNJANI
DRUŠTVENI DOM PRNJANI, PRNJANI
koje obuhvaca birace s prebivalištem u
JURICEV KAL: JURICEV KAL, KOROMANI: CAMLICI, JURICEV KAL, KOROMANI,
PRHATI: BARANI, BATELI KOD PRHATI, GUBAVICA, PRHATI, PRNJANI, ŠPADI,
VADREŠ: FILINI, MAVRICI, REGULICI, SANKOVICI, ŠUGARI, VADREŠ

 

7. biracko mjesto broj

7.
SUTIVANAC
DRUŠTVENI DOM SUTIVANAC, SUTIVANAC
koje obuhvaca birace s prebivalištem u
SUTIVANAC: BAŠICI, CVITICI, DOLICA, GORICA, GRGECI, MEDANCICI, RISI, VAROŽ

U BARBANU, 18.12.2014.

PREDSJEDNIK
SUZANA RACAN-STERN

Dokument možete preuzeti i u PDF obliku ovdje

Prezentacija

Prezentacija

 Utorak 16. prosinca 2014. „Stara donja škola “ – Barban  s početkom u 19,00 sati

Read more

Objava biračima

Vlada Republike Hrvatske je dana 20. studenog 2014. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske. Za dan održavanja izbora određena je nedjelja 28. prosinac 2014. godine.
Pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača…

Cjelokupan dokument možete pogledati i preuzeti ovdje: Objava biračima

POZIV

POZIV
za podnošenje prijedloga za dodjelu
JAVNIH PRIZNANJA Općine Barban za 2014. godinu

 

Temeljem čl.13. i poglavlja V. Javna priznanja Općine (članaka 14.-20.), Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br.22/2013), općinski načelnik Općine Barban objavljuje

POZIV

za podnošenje prijedloga za dodjelu
JAVNIH PRIZNANJA Općine Barban za 2014. godinu

 1. Pravo predlaganja, za javna priznanja Općine Barban, imaju fizičke i pravne osobe, Općinsko vijeće i općinski načelnik Općine Barban.
 2. Poziv se upućuje za podnošenje prijedloga za dodjelu slijedećih javnih priznanja:
  a) Nagrada za životno djelo Općine Barban
  b) Nagrada Općine Barban
  c) Plaketa Općine Barban
  d) Grb Općine Barban
  e) Priznanje počasnog građanina Općine Barban
 3. Javna priznanja Općine Barban dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama za iznimna dostignuća i doprinos u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti, posebno značajnih za Općinu Barban, te za zasluge promicanja i promoviranja Općine Barban.
 4. Prijedlog za dodjelu javnoga priznanja Općine Barban mora sadržavati obrazloženje iz kojeg je vidljivo da se ispunjavaju uvjeti za dodjelu.
 5. O sadržaju, obliku i postupku dodjele javnih priznanja Općine Barban, odlučuje Općinsko vijeće posebnim općim aktom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban na tel. 567-635 ili 567-638.
 6. Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Općina Barban, Barban 69, 52 207 Barban, u zatvorenoj omotnici s naznakom «Poziv za javna priznanja Općine Barban 2014.» najkasnije do 20. studenoga 2014. godine.

 

 

Klasa: 061-01/14-01/1
Ur.br.: 2168/06-14-02-1
Barban, 06. studenoga 2014.

 

Općinski načelnik:
Denis Kontošić, mag.educ.

 

Izvješće o javnoj raspravi

Urbanistički plan uređenja dijela naselja Puntera – Izvješće o javnoj raspravi

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA DIJELA NASELJA PUNTERA

Sadržaj
1. Podaci iz objave javne rasprave
2. Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj raspravi
3. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog plana prihvaćeni
4. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe sudionika u javnoj raspravi koji nisu prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni s razlozima neprihvaćanja
5. Popis sudionika u javnoj raspravi čija mišljenja, prijedlozi i primjedbe nisu razmatrani iz razloga propisanih Zakonom o prostornom uređenju
6. Obavezni akti i drugi dokazi iz čl. 103. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13)
6.1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga plana
6.2. Objava javne rasprave
6.3. Posebna obavijest o objavi javne rasprave
6.4. Zapisnik s javnog izlaganja
6.5. Mišljenja javnopravnih tijela
7. Prijedlozi i primjedbe ostalih sudionika u javnoj raspravi

Dokument za preuzimanje:

Izvješće o javnoj raspravi UPU Puntera

JAVNI NATJEČAJ

Izlaže se prodaji građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Barban kako slijedi :

Na temelju članaka 35. I 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima pročišćeni tekst (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06,06 146/08, 38/09, 153/09, 143/12) te članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/2013) Načelnik Općine Barban objavljuje slijedeći

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina putem
prikupljanja pismenih ponuda

I.

Izlaže se prodaji građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Barban kako slijedi :

K.O. GOČAN – građevinsko zemljište:

1. 3317/6 pašnjak 191 m2 14.535,10 kn 1.453,51 kn

II.

Osobe zainteresirane za kupnju nekretnine izložene natječaju podnose pismenu ponudu u zatvorenim omotnicama preporučeno putem pošte ili neposredno u Općini Barban na adresu:

OPĆINA BARBAN
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
BARBAN 69, 52207 BARBAN
Sa naznakom
“NE OTVARATI – PONUDA ZA
KUPNJU NEKRETNINE”

Ponude se mogu dostaviti do zaključno 08.09.2014. do 14.00 sati.

III.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja sadrži najvišu cijenu.
Općina Barban zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu iz ovoga natječaja.

IV.

PISMENA PONUDA MORA SADRŽAVATI:
• naziv, odnosno ime i prezime ponuditelja sa točnom adresom i OIB
• točnu oznaku katastarske čestice i katastarske općine za koju se ponuda daje
• visinu ponuđene cijene u kunama
Pismena ponuda mora biti vlastoručno potpisana.
UZ PISMENU PONUDU MORA SE PRILOŽITI
• dokaz o hrvatskom državljanstvu ili registraciji za pravne osobe
• dokaz o uplaćenoj jamčevini – kopija uplatnice
Jamčevina se uplaćuje putem opće uplatnice u korist Općine Barban na žiro račun broj: IBAN HR1024070001800600009, poziv na broj 68 7757 – OIB.

Ponude koje ne sadržavaju propisane podatke i priloge smatrat će se nepotpunim i neće se uzeti u razmatranje, a ponude koje na omotu nemaju naznačeno NE OTVARATI neće se smatrati ponudom.

V.

Otvaranje ponuda je javno i održat će se dana 09.09.2014. god. u 19.00 sati.

VI.

Natjecatelj koji bude odabran kao najpovoljniji, dužan je zaključiti Ugovor o kupnji u roku od 8 dana po proglašenju najpovoljnijim. Za uplaćenu jamčevinu umanjit će se kupoprodajna cijena. U slučaju odustanka od kupnje gubi se pravo na povrat jamčevine.
Ugovorom će se utvrditi obveza kupca na plaćanje poreza na promet nekretnina kao i ostali troškovi koji proizlaze iz zaključivanja ugovora, predaje posjeda i upisa prava vlasništva, način plaćanja, kao i ostala prava i obveze.

Klasa: 944-05/14-01/33
Ur.broj: 2168/06-14-02-1
Barban, 31. kolovoza 2014.god.

Općinski načelnik:
Denis Kontošić, mag.educ. v.r.

POZIV

POZIV svim dosadašnjim i potencijalnim korisnicima proračunskih sredstava Općine Barban za dostavu prijedloga programa za financiranje, odnosno sufinanciranje, iz Proračuna Općine Barban za 2015. godinu
Na temelju članka 32. Zakona o Proračunu (“Narodne novine”, br. 87/08.i 136/12.), općinski načelnik Općine Barban upućuje

POZIV

svim dosadašnjim i potencijalnim korisnicima proračunskih sredstava Općine Barban za dostavu prijedloga programa za financiranje, odnosno sufinanciranje, iz Proračuna Općine Barban za 2015. godinu

Pozivaju se svi dosadašnji i potencijalni korisnici proračunskih sredstava, sa sjedištem na području Općine Barban, da zaključno do 15. rujna 2014.godine dostave u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban svoje Prijedloge programa za financiranje, odnosno sufinanciranje, iz Proračuna Općine Barban za 2015. godinu (adresa: Općina Barban, Barban 69, 52 207 Barban).

Prijedlog programa iz točke I. mora biti izrađen u skladu sa Zakonom o proračunu (NN RH br. 87/08. i 136/12.) i mora sadržavati:

1. Financijski plan za 2014. godinu

 1. Financijsko izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – rujan 2014. godine (prihodi i izdaci)
 2. Program aktivnosti za 2015. godinu s prijedlogom financiranja (specifikacija po izvorima financiranja i pozicijama rashoda) i obrazloženjem

Prilikom izrade prijedloga Proračuna Općine Barban za 2015. godinu, u razmatranje će se uzeti samo potpuni i na vrijeme pristigli prijedlozi programa.
Obrasci za podnošenje prijedloga programa mogu se skinuti na općinskoj službenoj stranici www.barban.hr

Klasa: 400-06/14-01/16
Ur.broj: 2168/06-14-02-1
Barban, 26. kolovoz 2014.

Općinski načelnik:
Denis Kontošić, mag.educ.

 

Dokumenti za preuzimanje:

Poziv korisnicima proračunskih sredstava za 2015

Prijavnica za program javnih potreba udruga 2015

Upute za izradu proračuna i financijskih planova 2015