Odluka o privremenom obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Barban

Na temelju članka 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10) i članka 34. Statuta Općine Barban  („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13, 12/18 i 60/21 ), Općinski načelnik Općine Barban dana 05. listopada 2021. godine donosi

 

 

ODLUKU

o  privremenom obavaljanju dimnjačarskih poslova

na području Općine Barban

 

I.

Daje se suglasnost za privremeno obavljanje dimnjačarskih poslova tvrtki DIMNJAK d.o.o., Zagrebačka 27, Pula, OIB:93385987809, da na području Općine Barban privremeno obavlja dimnjčarske poslove, do dovršetka postupka za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova i početka rada koncesionara sukladno ugovoru o koncesiji koji će se sklopiti po dovršetku postupka.

 

II.

Dimnjačarski poslovi će se obavljati isključivo prema pozivu korisnika/vlasnika i to na sljedeći način:

  • fizičke osobe- vlasnici/korisnici će zahtijevati uslugu od Općine Barban
  • popis korisnika/vlasnika Općina Barban će uputiti prema tvrtci Dimnjak d.o.o.- podružnica Pula
  • Dimnjak d.o.o. će dostaviti previđene termine odrade, a koje će Općina Barban potvrditi
  • Dimnjak d.o.o. (podružnica Pula) će nakon izvršenja usluge dostaviti Općini statuse odrade

 

Pravne osobe će izvršenje usluge izravno dogovarati sa Dimnjak d.o.o. podružnica Pula.

 

III.

Pod obavljanjem dimnjčarskih poslova iz točke I. ove Odluke podrazumijeva se:

  • provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje, uređaja ili otvora za opskrbu zraka za izgaranje i odvod dimnih plinova;
  • obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje
  • čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje
  • poduzimanje mjera za speriječavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te zagađivanja zraka, kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje

IV.

Trgovačko društvo Dimnjak d.o.o. koje će privremeno obavljati dimnjačarske poslove na području Općine Barban, dužno je u obavljanju poslova postupati stručno i savjesno, te u cijelosti poštivati odredbe Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 40/19) kao i druge pozitivne propise te se pridržavati Cjenika dimnjačarskih usluga, koji čine sastavni dio ove Odluke.

 

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, te će se objaviti u „Službenim novinama“ Općine Barban.

 

 

KLASA: 363-02/21-01-9
URBROJ: 2168/06-01-21-2

Barban, 05. listopada 2021. godine

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARBAN
OPĆINSKI NAČELNIK

Dalibor Paus

 

Dokumenti za preuzimanje u PDF ormatu