VAŽNA OBAVIJEST – U SVEZI IZDAVANJA PROPUSNICA

Poštovani,

 

od dana 27. ožujka 2020.godine pa nadalje, a radi izdavanja propusnica potrebno je podnijeti uredno popunjeni ZAHTJEV (koji se nalazi u privitku ove obavijesti) sa svim podacima koji se istim traže ( ime i prezime, adresa, OIB,  razlog izdavanja propusnice, razdoblje i relaciju).

Uredno popunjeni zahtjev potrebno je dostaviti na e-mail: info@barban.hr.

Za sve daljnje informacije u svezi izdavanja propusnica možete se obratiti na tel. 052/567-635.

 

Barban, 27.ožujka 2020.godine.

 

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PROPUSNICE

Obavijest mještanima Općine Barban – provođenje Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka

Obavijest mještanima Općine Barban – provođenje Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka

Stožer civilne zaštite Općine Barban izdaje propusnicu u sljedećim slučajevima:

ukoliko Vam je potrebno napustiti područje Općine Barban zbog vitalnih obiteljskih razloga, njege i pružanja skrbi djeci ili starijim osobama odnosno kupnje hrane i osnovnih potrepština.

Za kretanje unutar Općine Barban nije Vam potrebna propusnica.

Ukoliko je potrebno da netko iz drugog područja pruži Vama skrb unutar Općine Barban toj osobi propusnicu izdaje nadležni Stožer civilne zaštite područja u kojem ta osoba ima prebivalište.

U slučaju odlaska na posao izvan Općine Barban propusnicu izdaje Vaš poslodavac.

U slučaju zdravstvenih razloga propusnicu izdaje izabrani liječnik obiteljske medicine.

Za izdavanje propusnice od strane Stožera civilne zaštite Općine Barban molimo da se obratite telefonskim putem na broj: 052/567-635 ili putem e-maila na: info@barban.hr.

Uz svaki zahtjev potrebno je navesti: Ime i prezime te razlog traženja propusnice.

OPĆINA BARBAN

Javni natječaj o prijmu u službu u Vlastiti pogon za obavljanje određenih komunalnih djelatnosti na području Općine Barban

U Narodnim novinama broj 31/2020 od 18. ožujka 2020. objavljen je natječaj za prijem u službu u Vlastiti pogon za obavljanje određenih komunalnih djelatnosti na području Općine Barban

na radno mjesto: UPRAVITELJ VLASTITOG POGONA I. kategorije, potkategorije:glavni rukovoditelj– 1. klasifikacijskog ranga, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (2 sata dnevno), uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

 

KLASA: 112-02/20-01/01
URBROJ: 2168/06-04-20-3
Barban, 18. ožujka 2020. godine

 

Na temelju članaka 19., 28., 29. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), te Pravilnika o poslovanju i unutarnjem ustrojstvu Vlastitog pogona za obavljanje određenih komunalnih djelatnosti na području Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ 44/20), privremena upraviteljica Vlastitog pogona raspisuje sljedeći

 

JAVNI NATJEČAJ

o prijmu u službu u Vlastiti pogon za obavljanje određenih komunalnih djelatnosti na području Općine Barban

na radno mjesto:

 

UPRAVITELJ VLASTITOG POGONA,

 1. kategorije, potkategorije:glavni rukovoditelj– 1. klasifikacijskog ranga, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (2 sata dnevno), uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete  za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18,112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon)

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

Kandidati pored općih uvjeta  za prijam u službu moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • magistar struke ili stručni specijalist ekonomske, pravne ili tehničke struke
 • najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • državni stručni ispit
 • vozačka dozvola B kategorije

 

Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. stavak 2. Zakonu o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17).

 

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti adresa e-pošte) i naziv radnog mjesta za koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat/kandidatkinja dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da su nezaposleni.

Na javni natječaj se mogu javiti i kandidati/kandidatkinje koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ispit polože u zakonskom roku.

Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju i/ili intervjuu smatrat će se da je povukao/povukla prijavu na natječaj.

Na web-stranici Općine Barban: www.barban.hr, i oglasnoj ploči Općine Barban objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način, mjesto i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za tu provjeru, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Kandidati/kandidatkinje obvezni su uz prijavu priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o stručnoj spremi-izvornik ili presliku isprave kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme),
 3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važeće osobne iskaznice),
 4. elektronički zapis ili potvrdu o stažu evidentiranom u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidan radni staž i stručna sprema,
 5. uvjerenje nadležnog Suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca).
 6. dokaz/potvrdu o traženom radnom iskustvu od najmanje 5 godina na odgovarajućim poslovima (potvrda ranijih poslodavaca odnosno druga isprava- npr. preslika ugovora o radu, rješenja o rasporedui sl.) iz kojih mora biti vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo,
 7. dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o poznavanju rada na osobnom računalu
 8. vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijem u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18,112/19),

 

Sukladno odredbi članka 7. stavak 2.Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/2017), isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja Rješenja o prijmu u službu.

Prijavom na natječaj pristupnici natječaja su izričito suglasni da Općina Barban može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Pisane prijave na javni natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem, te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na web stranicama  Općine Barban i „Narodnim novinama“, i to neposredno ili preporučenom poštom na adresu:

Općina Barban, Barban 69, 52207 Barban, s naznakom: «Javni natječaj za prijam u službu u Vlastiti pogon za obavljanje određenih komunalnih djelatnosti na području Općine Barban na radno mjesto Upravitelj Vlastitog pogona – ne otvaraj».

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili potpunu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na javni natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

      Privremena upraviteljica
Vlastitog pogona:

Doris Pužar

ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava udrugama u 2020. godini

Temeljem članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine“, broj 26/15) te članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ br. 31/16 i 17/18) i članka 34. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ br. 22/13, 12/18), Zamjenik načelnika Općine Barban 17. ožujka 2020. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava udrugama koje provode programe ili projekte
na području Općine Barban u 2020. godini u prioritetnim područjima
KULTURA, ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB,
RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I TURIZAM

Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se prijavile na Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2020. godini, objavljen 16. siječnja 2020. godine, te prošle postupak formalne provjere i ocjenjivanja.
Članak 2.
U 2020. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području KULTURA u ukupnom iznosu od 148.000,00 kn.

PRIORITETNO PODRUČJE: KULTURA
Redni broj Udruga/organizacija civilnog društva Projekt Ukupan broj bodova Iznos financijske potpore Općine Barban
1. Kulturno-umjetničko društvo „Barban“ Organiziranje i sudjelovanje na folklornim manifestacijama te obnova nošnji

67

75.000,00
2. Društvo „Trka na prstenac“ 45. Trka na prstenac

64

45.000,00
3. Katedra čakavskog sabora Barban Znanstveni skup „Barban i Barbanština od prapovijesti do danas“ i zbornik radova sa znanstvenog skupa „Barbanski zapisi“

58

28.000,00
UKUPNO: 148.000,00

Članak 3.
U 2020. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB u ukupnom iznosu od 20.000,00 kn.

PRIORITETNO PODRUČJE: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
Redni broj Udruga/organizacija civilnog društva Projekt Ukupan broj bodova Iznos financijske potpore Općine Barban
1. Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Pula Aktivni u zajednici

64

15.000,00
2. Društvo distrofičara Istre Integracija osoba oboljelih od mišićne distrofiije -nuromuskularnih bolesti sa područja Općine Barban u 2020. godini

57,5

2.000,00
3. Savez udruga osoba s invaliditetom Istarske županije Savjetovanjem i edukacijom do kvalitetnijeg života osoba s invaliditetom

53,5

1.500,00
4. Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije – Pula Socijalizacija i integracija osoba s intelektualnim teškoćama

52

1.500,00
UKUPNO: 20.000,00

Članak 4.
U 2020. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA u ukupnom iznosu od 40.000,00 kn.

PRIORITETNO PODRUČJE: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
Redni broj Udruga/organizacija civilnog društva Projekt Ukupni broj bodova Iznos financijske potpore Općine Barban
1. Društvo umirovljenika Barbanštine Razvoj civilnog društva

62

17.000,00

2. Sindikat umirovljenika Hrvatske, Podružnica Pula- ogranak Barban Program rada i aktivnosti za 2020. godinu

57,5

8.500,00

3. Društvo Sv. Pava Ljetna pozornica na podrušju Sv. Pava

55

8.500,00

4. Centar za zdrave životne navike „Vita Nova“ Tehnike mindfulness-usredotočena svjesnost

52

3.500,00

5. Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Pule Obilježavanje obljetnica iz NOB- e i razvijanje antifašističkih demokratskih tradicija

45,5

2.500,00

UKUPNO:

40.000,00

Članak 5.
U 2020. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području TURIZAM u ukupnom iznosu od 70.000,00 kn.

PRIORITETNO PODRUČJE: TURIZAM
Redni broj Udruga/organizacija civilnog društva Projekt Ukupni broj bodova Iznos financijske potpore Općine Barban
1. Turistička zajednica Općine Barban Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta

63

29.000,00

2. Turistička zajednica Općine Barban Prezentacije i edukacije TZ Barban

60

25.000,00

3. Turistička zajednica Općine Barban 19. susret harmonikaša „Zasvirimo u Barbanu“

54,5

14.000,00

4. Biciklistički klub kroz Hrvatsku Puris – Kamen Istrian Spring Tour, a magic land race

45,5

2.000,00

UKUPNO:

70.000,00

Članak 6.
Nadležnost nad provedbom aktivnosti kao provedbeno tijelo ima Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti.
Članak 7.
Obzirom na izvanredne okolnosti nastale zbog epidemije bolesti COVID 19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na području čitave Republike Hrvatske, davatelj financijskih sredstava može tražiti od korisnika financiranja da obustavi provedbu cjelokupnog ili dijela projekta ako okolnosti (prije svega viša sila) ozbiljno otežavaju ili ugrožavaju njegov nastavak.
Članak 8.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena na službenim mrežnim stranicama Općine Barban.
KLASA: 402-04/20-01/01
UR.BROJ: 2168/06-01-20-41

Barban, 17. ožujka 2020. godine

ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA
Dalibor Biletić

Dokument u PDF:
Odluka o dodjeli financijskih sredstava u 2020

Odluka Stožera civilne zaštite Istarske županije o ograničenju rada i mjerama ponašanja od 15.03.-14.04.2020. g.i nadopuna iste

SCZIŽ – Odluka Stožera- 14. ožujka 2020..edoc
Nadopuna Odluke Stožera civilne zaštite IŽ o ograničenju rada i mjerama ponašanja – JLS (006)

Dokumenti za preuzimanje u pdf obliku

ODLUKA o mjerama za smanjenje rizika daljenjeg širenja zaraze koronavirusom- COVID 19

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Općinski načelnik

 

KLASA:810-01/20-01/06
URBORJ:2168/06-20-01-4
Barban, 16.ožujka 2020.godine

Na temelju članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban, broj 22/13 i 12/18) te Odluke Stožera civilne zaštite Istarske županije o ograničenju rada i mjerama ponašanja od 14. ožujka 2020. godine (KLASA: 810-01/20-01/01, URBROJ: 2163/1- 02-02/1-20-43), Općinski načelnik Općine Barban dana 16. ožujka 2020. donosi slijedeću

ODLUKU
o mjerama za smanjenje rizika daljnjeg širenja
zaraze koronavirusom- COVID 19

Članak 1.
Odgađaju se do daljnjeg sva okupljanja stanovništva na otvorenom i zatvorenom prostoru.

Članak 2.
Javnim ustanovama i predškolskim ustanovama nalaže se zatvaranje dvorana, knjižnica, čitaonica, klubova te prostora koji se koristi za manifestacije, predavanja te ostale oblike okupljanja.

Članak 3.
Udrugama civilnog društva nalaže se zatvaranje prostora kojeg koriste kao i prostora koje te udruge koriste za manifestacije.

Članak 4.
Preventivno se zatvaraju svi sportski objekti, dvorane, sportski tereni i igrališta te se nalaže Upravnom odjelu za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Općine Barban da o tome obavijesti sve sportske udruge i klubove na području Općine Barban.

Članak 5.

Prekida se rad svih ugostiteljskih objekata (svih kategorija) na području Općine Barban od 15.ožujka 2020.do 14.travnja 2020.godine.

Prekida  se rad svih uslužnih djelatnosti u kojima se ostvaruje neposredani bliski kontakt sa klijentima (frizeri, pedikeri, kozmetičari, brijači i sl.) na području Općine Barban od 15.ožujka 2020.do 14.travnja 2020.godine.

Članak 6.

Trgovinama prehranom (manje veličine, uključujući i trgovine na benzinskim postajama) ograničava se rad do maksimalno 18,00 sati, s time da su dužne:
– ograničiti broj ljudi koji su istovremeno prisutni na način da se na ulazu
regulira broj osoba koje istovremeno ulaze,
– u prodajnom prostoru održavati međusobni razmak od najmanje jednog (1) metra,
– omogućiti što brži protok kupaca i izlazak iz objekta.

Članak 7.
Nalaže se Turističkoj zajednici Općine Barban da putem sustava e-visitor evidentira sve pristigle turiste iz Republike Italije, te da informacije o istima dostavi nadležnoj sanitarnoj inspekciji, radi daljnjih postupanja.

Članak 8.
Nalaže se zatvaranje predškolske ustanove Dječji vrtić „Tratinčica” Barban s danom 16. ožujka 2020.godine.

Dječji vrtić „Tratinčica” Barban raditi će u punom radnom vremenu u petak, 13.ožujka 2020.godine radi lakše organizacije roditelja, a kako bi se mogle poduzeti mjere za smanjenje rizika daljenjeg širenja zaraze koronavirusom- COVID 19.

Članak 9.
Putem web stranice Općine Barban, (www.barban.hr), Dječjeg vrtića „Tratinčica” www.dvtratincica-barban.hr te oglasne ploče Općine Barban, roditelji će pravodobno biti obaviješteni o danu početka rada Dječjeg vrtića „Tratinčica” Barban.

Roditelji se u svezi dana početka rada Dječjeg vrtića”Tratinčica” Barban svakodnevno mogu obratiti Općini Barban- Upravnom odjelu za Opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu na tel. 052/567-635 i  Dječjem vrtiću „Tratinčica” na tel.052/567-497.

Članak 10.
Nalaže se žurna i neodgodiva provedba ove Odluke.

Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do opoziva.

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Dalibor Paus

Zaključci 19. sjednice Stožera civilne zaštite Istarske županije

 

Dokument za preuzimanje u pdf obliku:

Zaključci 19. sjednice Stožera civilne zaštite Istarske županije