JAVNI POZIV za financiranje programa, projekata i manifestacija u 2020. godini

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Barban za 2020. godinu, namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban, zamjenik načelnika Općine Barban raspisuje

JAVNI POZIV
za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2020. godini

I.

Općina Barban poziva udruge sa sjedištem na području Općine Barban i/ili koje provode program ili projekt na području Općine Barban, usmjerene na prioritetna područja iz ovog Javnog poziva, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro.

II.

Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije za sljedeća prioritetna područja:

 1. KULTURA
 2. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
 3. RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
 4. TURIZAM

III.
Udruge mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije koji pridonose razvoju ovisno o prioritetnom području, kako slijedi:

1. Prioritetno područje: KULTURA
Programi, projekti i manifestacije udruga koji se odnose na:

1.1. Promicanje nematerijalne kulturne baštine,
1.2. Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga.

2. Prioritetno područje: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
Projekti i aktivnosti udruga koji se odnose na:

2.1. Prioritetna područja :

 1. djeca i mladi,
 2. starije osobe i palijativna skrb,
 3. osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju

2.2. Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga.

3. Prioritetno područje: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
Programi, projekti i aktivnosti koje se odnose na jačanje civilnog društva na području Općine Barban, tj. veću uključenost civilnog društva. Programi, projekti i aktivnosti mogu se odnositi na sljedeća prioritetna područja:

3.1. Uključenje u organizaciju već postojećih programa, projekata i manifestacija
3.2. Širenje partnerstva kroz uspostavljanje suradnje s organizacijama izvan područja Općine                 Barban
3.3. Razvoj znanosti
3.4. Zaštita i uređenje okoliša
3.5. Jačanje društvene uključenosti socijalno osjetljivih i marginaliziranih društvenih skupina (osoba s invaliditetom, pripadnika nacionalnih manjina, žena, starijih nezaposlenih osoba, ovisnika o drogama, žrtava obiteljskog nasilja, osoba koje skrbe o ovisnim članovima obitelji, beskućnika i drugih manjih skupina).

4. Prioritetno područje: TURIZAM
Programi, projekti i manifestacije udruga koji se odnose na:

4.1. Turizam (poticanje programa u turizmu, edukacije, te edukacijski projekti i programi, općinske manifestacije).
IV.
Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 280.000,00 kuna.
Planirana vrijednost Javnog poziva po područjima te najniži i najviši iznos sredstava po područjima i očekivani broj ugovora po područjima određuju se kako slijedi:

Oznaka
prioritetnog
područja

Projekti, programi,
manifestacije

Iznos
financijskih
sredstava
u kn

Najniži iznos
sredstava koji
se može
prijaviti i
ugovoriti po
pojedinoj
prijavi u kn

Najviši iznos
sredstava koji
se može
prijaviti i
ugovoriti po
pojedinoj
prijavi u kn

Očekivani
broj
ugovora

1.                                                                          KULTURA
1.1. Promicanje nematerijalne kulturne baštine

150.000,00

5.000,00

75.000,00

4

1.2. Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga
2.                                                       ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
2.1. Projekti i aktivnosti sukladno prioritetnim područjima

20.000,00

1.000,00

15.000,00

5

2.2. Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga
3.                                                         RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
3.1. Uključenje u organizaciju već postojećih programa, projekata i manifestacija

40.000,00

1.000,00

10.000,00

4

3.2. Širenje partnerstva kroz uspostavljanje suradnje s organizacijama izvan područja Općine                 Barban
3.3. Razvoj znanosti
3.4. Zaštita i uređenje okoliša
3.5. Jačanje društvene uključenosti socijalno osjetljivih i marginaliziranih društvenih skupina
4.                                                                          TURIZAM
4.1. Turizam (poticanje programa u turizmu, edukacije, te edukacijski projekti i programi, općinske manifestacije)

70.000,00

10.000,00

30.000,00

3

V.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan projekt ili program u okviru pojedinog prioritetnog područja ovog Javnog poziva, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2020. godine.
VI.
Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima u papirnatom obliku koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Barban (www.barban.hr). Uz navedene obrasce potrebno je priložiti i ostalu obveznu dokumentaciju navedenu u Uputama za prijavitelje koje čine sastavni dio ovog Javnog poziva.

VII.

U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima predaje se u zatvorenoj omotnici u pisarnici Općine Barban ili preporučenom pošiljkom na adresu:

OPĆINA BARBAN
Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti
Barban 69, 52207 Barban
 „Javni poziv za udruge – ne otvaraj“

do utorka, 18.02.2020. u 17:00 sati, neovisno o načinu dostave.
VIII.

Administrativnu provjeru pristiglih prijava će provesti Povjerenstvo za administrativnu provjeru prijava, dok će ocjenu i procjenu prijave, u skladu s kriterijima definiranim Uputama za prijavitelje, izvršiti Povjerenstvo za ocjenjivanje zaprimljenih prijava koje utvrđuje zamjenik načelnika Općine Barban.

IX.

Prijave koje nisu dostavljene u roku određenom ovim Javnim pozivom i koje nisu sačinjene sukladno ovom Javnom pozivu i Uputama za prijavitelje neće se razmatrati.

 

X.

S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za projekte i programe u Proračunu Općine Barban za 2020. godinu, Općina Barban će sklopiti Ugovor o financijskoj potpori projektu/programu.

XI.

Prijavitelji koji su nezadovoljni Odlukom o dodjeli financijskih sredstava imaju pravo podnijeti prigovor na Odluku u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke. Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu postupka po Javnom pozivu.

 

XII.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: info@barban.hr, najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijave.

ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA
Dalibor Biletić

 

KLASA: 402-04/20-01/01
URBROJ: 2168/06-01-20-3

Barban, 16. siječnja 2020. godine

 

Prilozi – preuzimanje:

(1) Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban
(2) 1. Izmjene Pravilnika o financiranju udruga
(3) Godišnji Plan raspisivanja Javnih poziva za financiranje Udruga u 2020.
(4) Odluka o raspisivanju Javnog poziva
(5) Javni poziv
(6) Upute-za-prijavitelje_Barban
(7) Obrazac 1
(8) Obrazac 2
(9) Obrazac 3
(10) Popis-priloga-koje-je-potrebno-priložiti-uz-prijavu
(11) Obrazac za procjenu kvalitete
(12) Ugovor o financiranju
(13) Obrazac-za-opisni-izvještaj
(14) Obrazac-za-financijski-izvještaj

GODIŠNJI PLAN raspisivanja javnih poziva za udruge za 2020. godinu

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) i članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 31/16 i 17/18), Općinski načelnik Općine Barban, dana 13. siječnja 2020. godine donosi

GODIŠNJI PLAN
raspisivanja javnih poziva
za financiranje programa, projekta i manifestacija
od interesa za opće dobro koje provode udruge
na području Općine Barban za 2020. godinu

I.
Godišnji plan raspisivanja Javnih poziva za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban (u daljnjem tekstu: Godišnji plan) utvrđuje se kako slijedi:

 

 

01. Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2020. godini

Naziv područja

Naziv javnog poziva

Ukupan iznos financijskih sredstava po području (kn)

Najniži i najviši iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi po području (kn)

Okvirni broj planiranih ugovora po području

Okvirni datum raspisivanja natječaja

Okvirni datum završetka natječaja

Okvirni rok ugovaranja

KULTURA Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2020. godini

150.000,00 kn

Najniži iznos 5.000,00 kn

Najviši iznos 75.000,00 kn

4

16.01.2020.

18.02.2020.

u roku 15 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava

ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2020. godini

20.000,00 kn

Najniži iznos 1.000,00 kn

Najviši iznos 15.000,00 kn

5

16.01.2020.

18.02.2020.

u roku 15 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava

RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2020. godini

40.000,00 kn

Najniži iznos 1.000,00 kn

Najviši iznos 10.000,00 kn

4

16.01.2020.

18.02.2020.

u roku 15 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava

TURIZAM Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2020. godini

70.000,00

Najniži iznos 10.000,00 kn

Najviši iznos 30.000,00 kn

3

16.01.2020.

18.02.2020.

u roku 15 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava

02. Javni poziv za potpore malih vrijednosti raznih područja namijenjenih financiranju manjih projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2020. godini

Naziv područja

Naziv javnog poziva

Ukupan iznos financijskih sredstava po području (kn)

Najniži i najviši iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi po području (kn)

Okvirni broj planiranih ugovora po području

Okvirni datum raspisivanja natječaja

Okvirni datum završetka natječaja

Okvirni rok ugovaranja

POTPORE MALIH VRIJEDNOSTI RAZNIH PODRUČJA Javni poziv za potpore malih vrijednosti raznih područja namijenjenih financiranju manjih projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2020. godini

60.000,00 kn

Najniži iznos 1.000,00 kn

Najviši iznos 10.000,00 kn

10

15.03.2020.

do 31.12.2020. odnosno do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava

u roku 15 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava

 

II.
Plan raspisivanja poziva okvirnog je karaktera i promjenjiv je, te Općina Barban ima pravo raspisivati dodatni poziv odnosno pravo promjene postojećeg, ovisno o raspoloživosti financijskih sredstava.

III.
Ovaj plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Općine Barban: www.barban.hr

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE BARBAN
Dalibor Paus

 

KLASA: 402-04/20-01/01
UR.BROJ: 2168/06-01-20-1

Barban, 13. siječnja 2020. godine

 

Preuzimanje dokumenta:

Godišnji Plan raspisivanja Javnih poziva za financiranje Udruga u 2020.

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada.

SAVJETOVANJE S ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU RADI PRIBAVLJANJA MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA NA NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE

 

ZAPOČINJE 10. siječnja 2020. te

ZAVRŠAVA zaključno s danom  27. siječnja 2020.

koji je ujedno i krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga

MIŠLJENJA, PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI DOSTAVLJAJU SE NA ADRESU ELEKTRONIČKE POŠTE:

info@barban.hr

Dokumenti za preuzimanje:

Prijedlog liste za dodjelu stipendija Općine Barban za studentsku godinu 2019./2020.

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Upravni odjel za financije, gospodarstvo
i društvene djelatnosti
 

Klasa: 604-01/19-01/04
Ur.br.: 2168/06-01-19-20

Barban, 30. prosinca 2019.
Na temelju čl. 10. Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban (dalje u tekstu Pravilnik) (Službene novine Općine Barban 29/2015) utvrđuje se

Prijedlog liste za dodjelu stipendija Općine Barban
za studentsku godinu 2019./2020.

1. U roku za podnošenje prijava na Natječaj za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2019./2020. od 11. prosinca do 20. prosinca 2019. godine zaprimljeno je trinaest prijava za redovnu stipendiju.

2. Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti utvrdio je sljedeću rang listu:

 

R.B.

BROJ (dodjeljen prilikom podnošenja zahtjeva) Fakultet
(naziv, mjesto, smjer i godina)

OPĆI USPJEH
(bodovno stanje)

Dodatni kriteriji

UKUPAN BROJ BODOVA

1.

 1616

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,
Smjer: Sestrinstvo, 3. godina

Opći uspjeh = 4,50
Bodovi =  20

5

25 (deficitarno zanimanje)

2

1515

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,
Smjer: Sestrinstvo, 3. godina

Opći uspjeh = 4,35
Bodovi =  19

5

24 (deficitarno zanimanje)

3.

1212

Ekonomski fakultet u Zagrebu, Smjer: Poslovna ekonomija/ Ekonomija, 1 godina

Opći uspjeh = 4,78
Bodovi = 18

5

23

4.

7171

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,
Smjer: Predškolski odgoj, 3. godina

Opći uspjeh = 4,65
Bodovi =  22

/

22

5.

1414

Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment,
Smjer: Komunikacijski menadžment, 2. godina

Opći uspjeh: 4,54
Bodovi = 21

/

21

6.

4141

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,
Smjer: Management i poduzetništvo, 1. godina

Opći uspjeh = 4,75
Bodovi =  18

/

18

PRIJAVE KOJE NE ZADOVOLJAVAJU KRITERIJE (rang lista s obzirom na prosjek ocjena)

 

1.

 1919

Medicinski fakultet u Rijeci, Smjer: Medicina, 3. godina

Opći uspjeh:  3,33

/

5
(deficitarno zanimanje)

 

2.

 8181

Ekonomski fakultet u Rijeci, Smjer: Marketing, 1. godina diplomskog studija

Opći uspjeh = 3,47

/

/

3.

6161

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,
Smjer: Management i poduzetništvo, 3. godina

Opći uspjeh = 3,82

/

/

4.

1010

Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, studij Računarstvo, Smjer: Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi, 3. godina

Opći uspjeh = 3,41

/

/

5.

1313

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Smjer: Pravo, 2. godina

Opći uspjeh = 3,11

/

/

6.

1717

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,
Smjer: Marketinško upravljanj , 1. godina diplomskog studija

Opći uspjeh =3,26

/

/

7.

1818

Agromomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Smjer: Biljne znanosti, 2. godina diplomskog studija Ne zadovoljava uvijete natječaja

/

/

Sukladno članku 11. Pravilnika, na objavljenu listu podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora u roku od 5 dana od dana objave liste, odnosno do 8. siječnja 2020.
Prigovor se podnosi Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban u pisanom obliku na e-mail adresu: info@barban.hr .
Nakon isteka roka za prigovore i donošenja odluka po prigovorima, Općinski načelnik donijet će Odluku o dodjeli stipendija.

Pročelnica:
Ana Krajcer Lovrić

NATJEČAJ za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2019./2020.

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Općinski načelnik    

Klasa: 604-01/19-01/04
Ur.br.: 2168/06-01-19-3

Barban, 11. prosinca 2019.

Na temelju Odluke o broju studentskih stipendija u akademskoj godini 2019./2020. (Službene novine Općine Barban 39/2019) i Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban (Službene novine Općine Barban 29/2015) Općinski načelnik Općine Barban dana 11. prosinca 2019. godine raspisuje

 

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2019./2020.

I.

 

Općina Barban za akademsku godinu 2019./2020. dodjeljuje 8 redovnih studentskih stipendija i 2 stipendije studentima iz obitelji slabijeg imovinskog stanja.

 

II.

 

Stipendija iznosi 500,00 kuna mjesečno.

 

III.

 

Pravo na redovnu stipendiju na preddiplomskom i diplomskom studiju može ostvariti redovni student, državljanin Republike Hrvatske, koji ima prebivalište na području Općine Barban, koji je u prethodnom školovanju ostvario prosjek ocjena kako slijedi:

za studente prve godine
-najmanje 4,5 za posljednje 2 godine obrazovanja u srednjoj školi,

za studente viših godina
-najmanje 4,00 na prethodnoj akademskoj godini studija
-najmanje 3,5 na prethodnoj akademskoj godini studija za zvanje koje je određeno kao deficitarno.

Deficitarna zvanja jesu ona koja se stječu preddiplomskim i diplomskim studijem na studijskim programima kako slijedi:
1. Prirodne znanosti: biologija, kemija, fizika i matematika
2. Tehničke znanosti: arhitektura, brodogradnja, građevinarstvo, strojarstvo, elektrotehnika, geodezija i informatika
3. Biomedicina i zdravstvo: medicina.

IV.

 

Pravo na stipendiju studentima iz obitelji slabijeg imovinskog stanja ostvaruje redovni student, državljanin Republike Hrvatske, koji ima prebivalište na području Općine Barban, koji je u prethodnom školovanju ostvario prosjek ocjena kako slijedi:

za studente prve godine

-najmanje 4,0 za posljednje 2 godine obrazovanja u srednjoj školi,

 

za studente viših godina

-najmanje 3,5 na prethodnoj akademskoj godini studija

-najmanje 3,0 na prethodnoj akademskoj godini studija za zvanje koje je određeno kao deficitarno.

 

Deficitarna zvanja definirana su točkom III. ovog natječaja.

 

Osim prosjeka ocjena iz ove točke natječaja, student mora ispunjavati jedan od sljedećih kriterija:

 1. da su oba roditelja nezaposlena ili je samohrani roditelj nezaposlen;
 2. student s teškoćama u razvoju;
 3. student iz obitelji koje ispunjavaju uvjet prihoda temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 29/15, 4/17);
 4. student iz obitelji slabijeg socijalnog stanja, a ne ispunjavaju uvjet prihoda temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Općine Barban.

 

V.

 

Zahtjevu se prilaže:
1.    Preslika osobne iskaznice.
2.    Uvjerenje o redovnom upisu na visokoškolsku ustanovu u akademsku godinu 2019./2020. (mora pisati godina studija).
3.    Preslike svjedodžbe posljednje dvije godine obrazovanja u srednjoj školi za studente prve godine ili prijepis položenih ispita na visokoškolskoj ustanovi samo za prethodnu godinu studija za studente viših godina studija.
4.    Preslike diploma, potvrda i ostalih priznanja o nagradama ostvarenim u prethodnoj
godini sa natjecanja državnog i međunarodnog značaja iz područja znanja i sporta.
5.    Potvrda o volontiranju ili preslika Volonterske knjižice u kojoj je vidljivo da je student volontirao najmanje 30 sati u prethodnoj akademskoj ili školskoj godini u ustanovama i udrugama civilnog društva koje su prepoznate kao organizacije koje rade za opće dobro.
6.    Za dokazivanje socijalnih kriterija potrebno je dostaviti Rješenje o zajamčenoj minimalnoj naknadi ili Izjavu o broju članova kućanstva sa pratećom dokumentacijom.

 

Kompletiran i potpisan Zahtjev dostavlja se Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban, svakim radnim danom u uredovno radno vrijeme od 11. prosinca do 20. prosinca 2019. godine.
Rezultati natječaja bit će objavljeni najkasnije 31. prosinca 2019. na web stranici Općine Barban (www.barban.hr)

 

Ukoliko se ne javi dovoljan broj studenata koji zadovoljavaju propisane kriterije, Općina Barban može dodijeliti stipendije i studentima koji ne zadovoljavaju kriterije vodeći računa o rang listi tj. ostvarenom broju bodova na natječaju.

Svi kandidati podnošenjem zahtjeva daju svoju suglasnost Općini Barban da u njemu navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu izvršenja premeta ovog natječaja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranja, isplate odobrenih stipendija i objave na internetskim stranicama i/ili u javnom glasilu Općine Barban.

 

Nadalje, kako u prijedlogu liste za dodjelu stipendija i Odluci o dodjeli stipendija Općine Barban neće biti objavljeno ime i prezime studenta, već pseudonimizacija / enkripcija imena, prilikom dostave zahtjeva studentima će se dodjeliti broj.

 

Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban na tel. 567-635.

 

Obrazac Zahtjeva se može podignuti u Općini Barban ili na općinskoj web stranici www.barban.hr  (Natječaji i obavijesti).

 

Općinski načelnik:
Dalibor Paus

 

Dokumenti za preuzimanje:

Sinergijom do zapošljavanja – zajednička inicijativa javnog i privatnog sektora Istarske županije

Sinergijom do zapošljavanja – zajednička inicijativa javnog i privatnog sektora Istarske županije

„Sinergijom do zapošljavanja“ je zajednički projekt Eurokonzaltinga, Ustanove za cjeloživotno učenje Magistra, općina Ližnjan, Svetvinčenat, Barban i Marčana, koji su kroz program Europskih strukturnih i investicijskih fondova uspjeli ishoditi bespovratna sredstva u svrhu osposobljavanja nezaposlenih ranjivih skupina na području Istarske županije.

Cilj projekta je, kroz provedbu stručnog usavršavanja, selekcije i savjetovanja, osnaživanja te motiviranja istih na aktivaciju i ulazak u svijet rada smanjiti nezaposlenost ranjivih skupina. Ranjive skupine obuhvaćene ovim projektom su:

 • dugotrajno nezaposleni (mladi do 29 godina nezaposleni iznad 6 mjeseci i osobe starije od 29 godina nezaposlene iznad 12 mjeseci):
 • žene
 • mladi
 • hrvatski branitelji
 • članovi obitelji stradalnika/ca Domovinskog rata
 • djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida (osobe starije od 15 godina)
 • djeca dragovoljaca Domovinskog rata (osobe starije od 15 godina)
 • osobe s invaliditetom
 • pripadnici nacionalnih manjina
 • osobe od 50 godina i starije
 • pripadnici ostalih ranjivih skupina
 • učenici (osnovnih i srednjih škola).

Projekt je u potpunosti financiran od strane EU, te su edukacije za sve polaznike besplatne. U prva tri mjeseca projekta provesti će se selekcija i individualno savjetovanje polaznika, dok će se sljedećih mjeseci kontinuirano provoditi programi osposobljavanja te 34 edukacije.

Programi osposobljavanja prate trenutne potrebe lokalnog tržišta rada. Na području Istarske županije je u posljednjih nekoliko godina došlo do naglog razvoja ruralnog turizma te samim time i rastuće potrebe za djelatnicima koji će održavati kuće za odmor. Stoga su nastala tri ciljana programa kojima će se osposobiti polaznike za rad u deficitarnim zanimanjima te brže zapošljavanje. Programi osposobljavanja koji će se provodi su sljedeći: Voditelj poljoprivredno-turističkog imanja, Održavanje kuća za odmor i apartmana i Biciklistički vodič.

Edukacije osnaživanja i motiviranja omogućiti će polaznicima stjecanje znanja i vještina koje će olakšati proces traženja posla (pisanje životopisa, predstavljanje poslodavcima, tehnike intervjuiranja) te će omogućiti pružanje podrške i razvijanja komunikacijskih vještina. To će utjecati na podizanje samopouzdanja, motivacije i razine samosvijesti kod ranjivih skupina te ih dodatno motivirati na samozapošljavanje.

Očekuje se da će rezultati ove inicijative imati dugoročan i pozitivan utjecaj na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini kroz smanjenje nezaposlenosti, zapošljavanje u deficitarnim zanimanjima i povećanje zadovoljstva i motivacije ranjivih skupina.

 

Ukupna vrijednost projekta: 750.132,09 kuna.

Intenzitet potpore: 100%

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda – http://www.esf.hr/

Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. – https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-ucinkoviti-ljudski-potencijali-2014-2020/

Razdoblje provedbe projekta: 15 mjeseci (od  travnja 2019. do lipnja 2020.)

 

Sadržaj ovog materijala isključiva odgovornost obrta Eurokonzalting i Općine Barban

OBJAVA BIRAČIMA

 

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u naselju Hrboki putem prikupljanja pisanih ponuda

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  (pročišćeni tekst zakona NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst zakona NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Odluke o stjecanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Barban (Službene novine Općine Barban 33/2016) i čl. 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban 22/2013, 12/2018), načelnik Općine Barban raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u naselju Hrboki
putem prikupljanja pisanih ponuda

 1. NEKRETNINE

Prodaji se izlaže jedna katastarska čestica na području naselja Hrboki: k.č. 2524/49, k.o. Prnjani

K.O.

K.Č.

VLASNIŠTVO

NAMJENA

OZNAKA

POVRŠINA
(m2)

POČETNA CIJENA (kn)

JAMČEVINA
(kn)

Prnjani

2524/49

Općina Barban 1/1

građevinsko

pašnjak

739

165.000,00

16.500,00

 

 1. JAMČEVINA

Jamčevina se uplaćuje putem opće uplatnice u korist Općine Barban na žiro račun IBAN: HR1024070001800600009, model: 68, poziv na broj: 7757 – OIB.
Jamčevina se uračunava u prodajnu cijenu, a ponuditeljima čija ponuda nije najpovoljnija vratit će se uplaćena jamčevina u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi.
Najpovoljniji ponuditelj nema pravo na povrat jamčevine ako u određenom roku iz neopravdanih razloga ne sklopi ugovor s Općinom.

 1.  UVJETI NATJEČAJA

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati vlasništvo nekretnina na području RH.

Za izložene nekretnine na ovom natječaju ne postoji mogućnost zamjene.

Najpovoljnija ponuda je ona ponuda kojom se ispunjavaju uvjeti iz natječaja, te kojom se ponudi najviši iznos kuporodajne cijene.

Pisana ponuda mora sadržavati:

 1. Ime i prezime, odnosno naziv i sjedište ponuditelja za pravne osobe, adresu i OIB
 2. Naziv katastarske općine i broj katastarske čestice za koju se daje ponuda
 3. Visinu ponuđene cijene u kunama
 4. Broj računa ponuditelja na koji se vraća jamčevina, ako ne bude utvrđen kao najpovoljniji ponuditelj

Uz pisanu ponudu potrebno je dostaviti:

 1. Kopiju osobne iskaznice, odnosno rješenje o upisu u odgovarajući registar za pravne osobe
 2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini – kopija uplatnice

Ponuda mora biti vlastoručno potpisana i ovjerena od strane podnositelja ponude.

IV. NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDE
Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici preporučeno putem pošte ili neposredno na urudžbeni zapisnik Općine Barban na adresu:
Općina Barban
Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama
Barban 69, 52207 Barban
s naznakom
„Natječaj za prodaju nekretnina  – ne otvarati“

Rok za dostavu ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u dnevnom listu, odnosno do 10. prosinca 2019.

Ponuda koja nije dostavljena na način, u roku ili ne sadržava elemente i priloge propisane ovim natječajem neće se razmatrati.

V. OTVARANJE PONUDA
Otvaranje ponuda je javno i održat će se dana 12. prosinca 2019. u 12,00 sati u prostorijama Općine Barban
VI. DONOŠENJE ODLUKE I SKLAPANJE UGOVORA
Odluka o prihvaćanju najpovoljnije ponude dostavlja se svim ponuditeljima u roku od 15 dana od dana donošenja.

Općina Barban će s ponuditeljem čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija sklopiti ugovor u roku od 15 dana od dana dostave odluke o prihvaćanju najpovoljnije ponude.

VII. ROKOVI PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE I JAMSTVO
Najpovoljniji ponuditelj obvezan je u roku od 15 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji uplatiti na račun Općine Barban jednokratno – cjelokupni iznos postignute cijene, u suprotnom se smatra da je odustao od ponude te nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

VIII. UPIS PRAVA VLASNIŠTVA I PREDAJA NEKRETNINE U POSJED
Upis prava vlasništva na kupljenim nekretninama kupac može ishoditi temeljem Ugovora o kupoprodaji nekretnine i potvrde Općine Barban o isplati kupoprodajne cijene za kupljene nekretnine.

Troškove solemnizacije ili ovjere potpisa, uknjižbe nekretnina u zemljišne knjige, te porez na promet nekretnina snosi kupac.
Općina Barban će dopustiti ulazak kupca u posjed kupljenih nekretnina odmah po isplati utvrđene kupoprodajne cijene.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Najpovoljniji ponuditelj dužan je podmiriti troškove provedbe ovog javnog natječaja po računu koji će mu ispostaviti Općina Barban, a troškovi se odnose na izradu procjembenog elaborata zemljišta te objavu javnog natječaja u dnevnom listu
Općina Barban pridržava pravo  u svakom trenutku do zaključenja kupoprodajnog ugovora poništiti natječaj bez obrazloženja i odbiti sve ponude, pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima, kao ni troškove sudjelovanja u javnom natječaju.

 

Klasa: 944-01/19-01/30
Ur.broj: 2168/06-01-19-1

Barban, 25. studenog 2019. godine

 

Dalibor Paus, v.r.

NACRT PRORAČUNA OPĆINE BARBAN ZA 2020. GODINU

Na temelju članka 12. Zakona o proračunu („Narodne Novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) Općina Barban provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Proračuna Općine Barban za 2020. godinu.

Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu prijedloga Proračuna Općine Barban za 2020. godinu davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 25. studenog 2019. godine.

 

Dokumenti:

NACRT PRORAČUNA ZA 2020. GODINU
Obrazac-prijedloga-na-nacrt-proračuna

Poziv na dostavu ponuda

Barban, 25. listopada 2019. godine

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Izrada studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi te izrada projektnog prijedloga za projekt Uspostava poduzetničke zone u Općini Barban u sklopu Poziva Investicije u razvoj poslovne infrastrukture i poduzetničkih inkubatora na Urbanom području Pula …. više (dokument za pruzimanje u PDF formatu)