Unosi od Općina Barban

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Barban

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE KLASA: 012-04/24-01/2 URBROJ: 0-24-16 PAZIN, 24.05.2024. Na osnovi članka 32. i 33. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (Narodne novine”, broj 92/10,. 23/13. i 143/13.), Županijsko izborno povjerenstvo ISTARSKE ŽUPANIJE donijelo je R J E Š E N J E O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA […]

JAVNI POZIV za dodjelu potpora malih vrijednosti raznih područja namijenjenih financiranju manjih projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2024. godini

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva i načinu raspodjele sredstava za dodjelu potpora malih vrijednosti iz Proračuna Općine Barban za 2024. godinu, namijenjenih financiranju manjih projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban, KLASA: 402-04/24-01/04, UR.BROJ: 2163-12-01/01-24-1 od 10. svibnja 2024. godine, Načelnik Općine Barban raspisuje   JAVNI POZIV […]

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Jedinstveni upravni odjel Klasa: 350-01/23-01/16 Ur.br.: 2163-12-03/01-24-36 Barban, 18. travnja 2024. IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Barban IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI     SADRŽAJ A. IZVJEŠĆE 1. Uvod (podaci iz objave javne rasprave) 2. Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj […]

Izvješće o provedenom savjetovanju

Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno: Nacrt prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom na podrucju Opcine Barban za razdoblje od 2024.-2028.godine Internetska stranica na kojoj je objavljeno savjetovanje: www.barban.hr Vrijeme trajanja savjetovanja: 05. travnja 2024. – 30.travnja 2024.   Naziv tijela koje provodi savjetovanje: Opcina Barban, Jedinstveni upravni odjel Cilj i glavne teme savjetovanja Osnovni […]

ODLUKU o dodjeli financijskih sredstava udrugama koje provode programe ili projekte na području Općine Barban u 2024.

Temeljem članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine“, broj 26/15, 37/21), članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 1/22) […]

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Regulići

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Jedinstveni upravni odjel KLASA:350-01/23-01/12 URROJ: 2163-12-03/01-24-20 Barban, 04. travnja 2024.     Temeljem članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i Zaključka načelnika Općine Barban KLASA: 350-01/23-01/12, URBROJ: 2163-12-01/01-24-18 od 3. travnja 2024. objavljuje se     Javna rasprava […]

JAVNO SAVJETOVANJE PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE BARBAN ZA RAZDOBLJE OD 2024.-2028.GODINE

U skladu sa Zakonom  o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22), Općina Barban je dana 05. travnja 2024. godine započela s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o   Nacrtu prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Barban za […]

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa javnih potreba u kulturi Općine Barban za 2024. godinu

Na temelju članka 27. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22) i članka 34. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13, 12/18, 60/21, 4/22) načelnik Općine Barban dana 18. ožujka 2024. godine donosi   ODLUKU o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa javnih potreba u kulturi […]