Entries by Općina Barban

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje je provedeno u trajanju od 18.05.2020. – 18.06.2020. U vremenu trajanja savjetovanja nije pristigla niti jedna primjedba/prijedlog zainteresirane javnosti na Nacrte prijedloga Programa/Pravilnika/Odluke.   Dokumenti za preuzimanje: Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Odluka o potporama za poticanje razvoja poduzetništva Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Pravilnik o davanju prava […]

Odluke Stožera civilne zaštite IŽ- spriječavanje bolesti COVID -19

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA STOŽER CIVILNE ZAŠTITE ISTARSKE ŽUPANIJE Flanatička 29, Pula tel. 052/352-112; fax 052/352-104 KLASA: 810-01/20-01/02 URBROJ: 2163/1-02/19-20-82 Pula, 24. lipnja 2020. PREDMET: Odluka o obaveznom provedbi Preporuke za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 u djelatnosti trgovine HZJZ od 11. lipnja 2020. Obvezuju se pravne i fizičke osobe u djelatnosti trgovine na obaveznu provedbu […]

JAVNI NATJEČAJ

U Narodnim novinama broj 72/2020 od 25. lipnja 2020.godine, objavljen je javni natječaj za prijem u službu namještenika- u Vlastiti pogon za obavljanje određenih komunalnih djelatnosti na području Općine Barban za radno mjesto             KOMUNALNI RADNIK/CA II. IV. kategorije, potkategorije II- grobar/pomoćni radnik, 13. klasifikacijskog ranga, 1 izvršitelj/izvršiteljica,  na neodređeno-puno radno vrijeme, uz obvezni probni […]

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Barban

Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18, 98/19) Općina Barban izlaže na javni uvid Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Barban   Uvid u prijedlog Programa raspolaganja s popratnom dokumentacijom može se izvršiti radnim danom od 28. svibnja 2020. god. do 12. lipnja 2020. god. od 08,00 […]

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – Program potpora za poticanje poduzetništva i novih investicija na području Općine Barban

Programom potpora za poticanje poduzetništva i novih investicija na području Općine Barban propisuju se potpore za razvoj gospodarstva na području Općine Barban. Općina Barban implementacijom „Programa potpora za poticanje poduzetništva i novih investicija na području Općine Barban“ želi oživjeti i unaprijediti gospodarstvo Općine Barban te Općinu Barban učiniti privlačnom za domaće (tuzemne) i inozemne investicije. […]

Poziv na dostavu ponuda – Uređenje i opremanje dječjeg igrališta

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA:   Uređenje i opremanje dječjeg igrališta    Temeljem Odluke o početku postupka jednostavne nabave (Klasa: 363-01/20-01/09, Ur.broj: 2168/06-01-20-1 od 11. svibnja 2020. godine) naručitelj Općina Barban, Barban 69, 52207 Barban, OIB: 98875297738, pokrenula je postupak jednostavne nabave za uređenje i opremanje dječjeg igrališta na postojećem […]

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Klasa: 112-03/20-01/03 Ur.broj: 2168/06-06-20-8 Barban, 8. svibnja 2020. godine Povjerenstvo za provedbu oglasa o prijmu u službu na određeno vrijeme za radno mjesto: Viši stručni suradnik za proračun i financije, Klasa: 112-03/20-01/03, Ur.br.: 2168/06-06-20-1 od 15. travnja 2020. godine, utvrđuje IZVJEŠĆE […]