JAVNI POZIV za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro u području sporta Općine Barban za 2020. godinu

Na temelju članka 76. Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/2015) Sportska zajednica Općine Barban raspisuje

JAVNI POZIV

za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro u području sporta Općine Barban za 2020. godinu

I.

U Proračunu Općine Barban za 2020. godinu osigurana su sredstva za financiranje rada Sportske zajednice Općine Barban u iznosu od 260.000,00 kuna.
Sredstva se raspoređuju na način da je 5.000,00 kuna predviđeno za rad Sportske zajednice, 255.000,00 kuna za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija sportskih udruga – klubova članova Sportske zajednice Općine Barban.

II.

Pozivaju se sportske udruge – klubovi koji su članovi Sportske zajednice Općine Barban da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro u području sporta.

III.

Udruge mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije koji pridonose razvoju u području sporta, kako slijedi:
1. Poticanje i promicanje sporta
2. Osiguravanje uvjeta za provođenje treninga
3. Organiziranje i provođenje natjecanja
4. Opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša
5. Organizaciju sportskih manifestacija
6. Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga

IV.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan projekt ili program u okviru pojedinog prioritetnog područja ovog Javnog poziva, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2020. godine.

V.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima (Obrazac 1 i Obrazac 2) u papirnatom obliku koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Barban (www.barban.hr).
Uz navedene obrasce potrebno je priložiti:
1. Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja – (Obrazac 3)
2. Dokaz o registraciji – ispis iz Registra udruga Republike Hrvatske
3. Izvadak iz registra neprofitnih organizacija (otisnuta stranica iz Registra neprofitnih organizacija s podacima o upisu)
4. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga, s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, ne starija od 30 dana od dana objave javnog poziva (preslika)
5. Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest (6) mjeseci od dana objave javnog poziva, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za prijavu programa ili projekta i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja programa ne vodi prekršajni, odnosno kazneni postupak u skladu s odredbama Uredbe.
Uvjerenje se dostavlja najkasnije prije potpisivanja ugovora o financiranju programa ili projekta.
6. Opširni izvještaj o obavljenim aktivnostima sportske udruge za 2019. godinu
(Obrazac 4)
7. Financijski izvještaj sportske udruge za 2019. godinu (Obrazac 5)
8. Potvrdu Ministarstva financija, odnosno druge institucije koju je Ministarstvo financija ovlastilo za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja, o predaji godišnjeg financijskog izvještaja o primicima i izdacima za 2019. godinu.

VI.

U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima dostavlja se na adresu:
Sportska zajednica Općine Barban
Barban 69, 52207 Barban
„Javni poziv za udruge – ne otvaraj“
do utorka, 03. ožujka 2020. godine

VII.

Procjenu pristiglih prijava izvršit će Povjerenstvo za provedbu javnog poziva.

VIII.

Prijave koje nisu dostavljene u roku određenom ovim Javnim pozivom i koje nisu sačinjene sukladno ovom Javnom pozivu i Uputama za prijavitelje neće se razmatrati.

IX.

S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za projekte i programe Sportska zajednica Općine Barban će sklopiti Ugovor o financijskoj potpori projektu/programu.

Predsjednik Sportske zajednice Općine Barban:
Nenad Filipović

U Barbanu, 18. veljače 2020. godine.

 

Dokumenti:

Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Barban – Krvavci III“ – primjedbe u tijeku javne rasprave

Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Barban – Krvavci III“ – primjedbe u tijeku javne rasprave

 

Dokumentacija:

Obrazac za primjedbe_UPU III

I_ODREDBE ZA PROVEDBU

II_OBRAZLOŽENJE

III_GRAFIČKI DIO

Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Barban – Krvavci II“ – primjedbe u tijeku javne rasprave

Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Barban – Krvavci II“ – primjedbe u tijeku javne rasprave

Dokumentacija:

Obrazac za primjedbe_UPU II

I_ODREDBE ZA PROVEDBU

II_GRAFIČKI DIO

III_OBRAZLOŽENJE

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci III

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Upravni odjel za opće poslove, prostorno
uređenje, komunalni sustav i imovinu

Na temelju članka 96. Stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka načelnika Općine Barban KLASA: 350-01/19-01/05, URBROJ: 2168/06-01-20-18 od 4. veljače 2020. godine objavljuje se

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci III”

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci III” (u nastavku: Plan) traje od 14. veljače do 28. veljače 2020. godine.
Uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci III” moći će se izvršiti u prostorijama Općine Barban, svakim radnim danom od 9.00 do 14.00 sati u vrijeme trajanja javne rasprave te na mrežnim stranicama Općine Barban – www.barban.hr.
Javno izlaganje održat će se 18. veljače 2020. godine s početkom u 16:30 sati u Općinskoj vijećnici Općine Barban, u Barbanu, Barban 69, 52207 Barban. Na javnom izlaganju mogu sudjelovati sve zainteresirane osobe.
Tijekom trajanja javne rasprave, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci III” mogu se podnositi pisanim putem na naslov: Općine Barban, adresa ili u zapisnik u tijeku javnog izlaganja.
Primjedbe i prijedlozi koji ne budu sadržavali ime i prezime, potpun naslov podnositelja ili ne budu čitki i koji ne budu dostavljeni u roku trajanja javne rasprave, neće se uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Klasa: 350-01/19-01/05
Ur.broj: 2168/06-01-20-20
Barban, 4. veljače 2020. godine

Općinski načelnik:
Dalibor Paus

Dokument:

Obrazac za primjedbe_UPU III

Javna rasprava o Prijedlogu – UPU III

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci II

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Upravni odjel za opće poslove, prostorno
uređenje, komunalni sustav i imovinu

Na temelju članka 96. Stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka načelnika Općine Barban KLASA: 350-01/19-01/04, URBROJ: 2168/06-01-20-17 od 4. veljače 2020. godine objavljuje se

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci II”

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci II” (u nastavku: Plan) traje od 14. veljače do 28. veljače 2020. godine.
Uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci II” moći će se izvršiti u prostorijama Općine Barban, svakim radnim danom od 9.00 do 14.00 sati u vrijeme trajanja javne rasprave te na mrežnim stranicama Općine Barban – www.barban.hr.
Javno izlaganje održat će se 18. veljače 2020. godine s početkom u 16:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Barban, u Barbanu, Barban 69, 52207 Barban. Na javnom izlaganju mogu sudjelovati sve zainteresirane osobe.
Tijekom trajanja javne rasprave, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci II” mogu se podnositi pisanim putem na naslov: Općine Barban, adresa ili u zapisnik u tijeku javnog izlaganja.
Primjedbe i prijedlozi koji ne budu sadržavali ime i prezime, potpun naslov podnositelja ili ne budu čitki i koji ne budu dostavljeni u roku trajanja javne rasprave, neće se uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Klasa: 350-01/19-01/04
Ur.broj: 2168/06-01-20-19
Barban, 4. veljače 2020. godine

Općinski načelnik:
Dalibor Paus

Dokument:

Obrazac za primjedbe_UPU II

Javna rasprava o Prijedlogu – UPU II

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci III

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Upravni odjel za opće poslove, prostorno
uređenje, komunalni sustav i imovinu

Temeljem članka 95. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban 22/13, 12/18), Općinski načelnik Općine Barban, dana 4. veljače 2020. godine, donio je

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
gospodarske zone “Barban – Krvavci III”

I.
Utvrđuje se Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci III” i upućuje na javnu raspravu.

II.
Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci III” koji se utvrđuje za javnu raspravu sadrže odredbe za provedbu i grafički dio, obrazloženje i sažetak za javnost.

III.
Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci III” upućuju se na javnu raspravu koja se sastoji od javnog uvida i javnog izlaganja. Oglas o javnoj raspravi objavit će se u dnevnom tisku, na web-stranicama Općine Barban i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

IV.
Javni uvid za Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci III” trajat će od 14. veljače do 28. veljače 2020. godine te će se provesti u prostorijama Općine Barban.

V.
Javno izlaganje o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci III” održat će se dana 18. veljače 2020. godine u prostorijama Općine Barban, sa početkom u 16:30 sati.

VI.
Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da sudjeluju u javnoj raspravi, te da tijekom javnog uvida i javnog izlaganja daju primjedbe i prijedloge na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci III”.

VII.
Za provođenje ovog Zaključka te poduzimanje svih drugih potrebnih radnji, sukladno Zakonu o prostornom uređenju, zadužuje se Upravni odjel za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Općine Barban.

VIII.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web-stranicama Općine Barban.

Klasa: 350-01/19-01/05
Ur.broj: 2168/06-01-20-18
Barban, 4. veljače 2020. godine

Općinski načelnik:
Dalibor Paus

 

Dokument:

Zakljucak o utvrdivanju Prijedloga – UPU III

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci II

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Upravni odjel za opće poslove, prostorno
uređenje, komunalni sustav i imovinu

Temeljem članka 95. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban 22/13, 12/18), Općinski načelnik Općine Barban, dana 4. veljače 2020. godine, donio je

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
gospodarske zone “Barban – Krvavci II”

I.
Utvrđuje se Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci II” i upućuje na javnu raspravu.

II.
Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci II” koji se utvrđuje za javnu raspravu sadrže odredbe za provedbu i grafički dio, obrazloženje i sažetak za javnost.

III.
Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci II” upućuju se na javnu raspravu koja se sastoji od javnog uvida i javnog izlaganja. Oglas o javnoj raspravi objavit će se u dnevnom tisku, na web-stranicama Općine Barban i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

IV.
Javni uvid za Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci II” trajat će od 14. veljače do 28. veljače 2020. godine te će se provesti u prostorijama Općine Barban.

V.
Javno izlaganje o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci II” održat će se dana 18. veljače 2020. godine u prostorijama Općine Barban, sa početkom u 16:00 sati.

VI.
Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da sudjeluju u javnoj raspravi, te da tijekom javnog uvida i javnog izlaganja daju primjedbe i prijedloge na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci II”.

VII.
Za provođenje ovog Zaključka te poduzimanje svih drugih potrebnih radnji, sukladno Zakonu o prostornom uređenju, zadužuje se Upravni odjel za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Općine Barban.

VIII.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web-stranicama Općine Barban.

Klasa: 350-01/19-01/04
Ur.broj: 2168/06-01-20-17
Barban, 4. veljače 2020. godine

Općinski načelnik:
Dalibor Paus

 

Dokument:

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga – UPU II

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18), Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (Službene novine Općine Barban 32/16) te Odluke o raspisivanju javnog najtječaja za zakup poslovnog prostora putem prikupljanja pisanih ponuda, Klasa: 372-03/20-01/01, Ur.broj: 2168/06-01-19-1, Općinski načelnik Općine Barban raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za zakup poslovnog prostora
putem prikupljanja pisanih ponuda

 

I. PREDMET ZAKUPA

Raspisuje se javni natječaj za zakup poslovnog prostora:

u zgradi Društvenog doma u Bičići (dio zgrade), izgrađen na k.č. 2629/1, k.o. Šajini površine 11,1 m2.

Početna mjesečna zakupnina iznosi ukupno 200,00 kn (uvećano za PDV).

Ugovor o zakupu poslovnog prostora zaključuje se na rok od 2 (dvije) godine.

Mjesečna zakupnina plaća se mjesečno unaprijed i to najkasnije do desetoga dana u mjesecu temeljem računa koje ispostavlja Općina Barban.

II. JAMČEVINA

Utvrđuje se jamčevina u iznosu od 200,00 kn koju je ponuditelj obvezan uplatiti najkasnije do zadnjeg dana roka za dostavu ponuda.
Jamčevina se uplaćuje putem opće uplatnice u korist Općine Barban na žiro račun IBAN: HR1024070001800600009, model: 68, poziv na broj: 9016 – OIB ponuditelja, s naznakom jamčevina za poslovne prostore iz natječaja od 31.01.2020.
Jamčevina se uračunava u mjesečnu zakupninu, a ponuditeljima čija ponuda nije najpovoljnija vratit će se uplaćena jamčevina u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi.
Najpovoljniji ponuditelj nema pravo na povrat jamčevine ako u određenom roku iz neopravdanih razloga ne sklopi ugovor s Općinom.

III. UVJETI NATJEČAJA

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke i pravne osobe sa sjedištem u RH.
Najpovoljnija ponuda je ona ponuda kojom se ispunjavaju uvjeti iz natječaja, te kojom se ponudi najviši iznos mjesečne zakupnine.

Pismena ponuda mora sadržavati:
1. Naziv i sjedište ponuditelja, adresu i OIB
2. Detaljan opis namjene prostora odnosno djelatnosti koja će se obavljati u prostoru
3. Oznaku poslovnog prostora
4. Visinu ponuđene mjesečne zakupnine u kunama
5. Broj računa ponuditelja na koji se vraća jamčevina, ako ne bude utvrđen kao najpovoljniji ponuditelj
Uz pismenu ponudu potrebno je dostaviti:
1. Kopiju rješenja o upisu u odgovarajući registar
2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini – kopija uplatnice
3. Ovlaštenje, odnosno punomoć (za ovlaštene predstavnike, odnosno punomoćnike)
4. Dokaz o prvenstvenom pravu zakupa (ako se to pravo želi ostvariti)

Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz čl. 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja ili članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja, Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora te prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

IV. NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDE

Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici preporučeno putem pošte ili neposredno na urudžbeni zapisnik Općine Barban na adresu:

Općina Barban
Povjerenstvo za provedbu natječaja za zakup poslovnog prostora
Barban 69, 52207 Barban
s naznakom
„Natječaj za zakup poslovnog prostora – ne otvarati“

Rok za dostavu ponuda je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u dnevnom listu, odnosno do 08.02.2020. do 14:00 sati.

Ponuda koja nije dostavljena na način, u roku ili ne sadržava elemente i priloge propisane ovim natječajem neće se razmatrati.

V. OTVARANJE PONUDA

Otvaranje ponuda je javno i održat će se dana 11.02.2020. u 10:00 sati.
Postupak otvaranja ponuda provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

VI. DONOŠENJE ODLUKE I SKLAPANJE UGOVORA

Po okončanju postupka natječaja općinski načelnik donosi odluku o prihvaćanju najpovoljnije ponude i sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora.
Ugovor će se sklopiti s najpovoljnijim ponuditeljem u roku od 15 dana od donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Općina Barban može odbiti sve ponude i poništiti natječaj.

Klasa: 372-03/20-01/01
Ur.broj: 2168/06-01-20-2

Barban, 31. siječnja 2020. godine

Općinski načelnik:
Dalibor Paus

Poziv za besplatne programe osposobljavanja

EU projekt – Besplatni programi osposobljavanja za nezaposlene osobe!

 

Pozivamo vas da se prijavite za besplatne programe osposobljavanja za nezaposlene osobe:

 

 • Voditelj poljoprivredno-turističkog imanja,

 • Iznajmljivanje i održavanje kuća za odmor i apartmana,

 • Voditelj biciklističkih rekreacijskih aktivnosti.

 

Programi su besplatni samo za sljedeće skupine nezaposlenih osoba:

–  dugotrajno nezaposleni (mladi do 29 godina nezaposleni iznad 6 mjeseci i osobe starije od 29 godina nezaposlene iznad 12 mjeseci)
–  žene
–  mladi (do 29 godina)
–  hrvatski branitelji
–  članovi obitelji stradalnika Domovinskog rata
–  djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida (osobe starije od 15 godina)
–  djeca dragovoljaca Domovinskog rata (osobe starije od 15 godina)
–  osobe s invaliditetom
–  pripadnici nacionalnih manjina
–  osobe od 50 godina i starije
–  učenici srednjih škola

 

Upisi su do 15.02. ili popunjavanja slobodnih mjesta na broj telefona 052 213 977 ili 099 233 8910, Ustanova Magistra, Pula.

Pozivamo vas da se što prije prijavite zbog ograničenog broja slobodnih mjesta!

 

Programi se upisuju u e-radnu knjižicu i traju od 15.02. do 20.05.2019. godine.

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda.

Nositelj projekta je Eurokonzalting, partneri u projektu su Općina Barban, Ustanova Magistra,  Općina Ližnjan, Općina Marčana te Općina Svetvinčenat.

POZIV NA ISKAZ INTERESA za korištenje poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Barban

 

U sklopu projekta „Poduzetnički inkubator Barban- Centar poduzetničke kreativnosti“ referentne oznake KK.03.1.2.01.0063 Općina Barban te projektni partneri Općina Svetvinčenat i Općina Žminj objavljuju sljedeći

 

 

POZIV NA ISKAZ INTERESA

za korištenje poslovnog prostora

u Poduzetničkom inkubatoru Barban

 

I.

 Predmet poziva je prikupljanje zahtjeva za iskaz interesa za korištenje poslovnih prostora prosječne površine 12,42 m2, u “Poduzetničkom inkubatoru Barban – Centar poduzetničke kreativnosti“, u mjestu Šajini, Šajini bb (dalje: PI Barban).

Zahtjeve za prijem u PI Barban mogu podnijeti:

 • poduzetnici početnici (tzv. start up poduzetnici)
 • postojeći poduzetnici

 

sukladno Uvjetima koji su propisani Odlukom o korištenju poslovnih prostora u Poduzetničkom inkubatoru Barban Klasa: 311-01/16-01/09, Ur.broj: 2168/06-18-02-64 od 31. srpnja 2018. godine.

 

PI Barban ima na raspolaganju ukupno 8 poslovnih ureda, koji su opremeljeni uredskom opremom, računalima i internetom, te za sve inkubante na raspolaganju ima salu za sastanke i parkirno mjesto.

II.

Osnovna svrha rada i djelovanja PI Barban je pomoć pri poslovanju poduzetnika – obrta i društava u njihovim prvim odnosno najkritičnijim godinama poslovanja na način da im se omogući korištenje poslovnih prostora u PI Barban, a sve u cilju njihove što kvalitetnije daljnje implementacije na tržište.

 III.

Zainteresirani postojeći poduzetnik koji iskaže interes za korištenje poslovnog prostora PI Barban obvezan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 pravilno i potpuno ispunjen prijavni obrazac (Prilog 1)

 • izvadak iz sudskog registra odnosno obrtnog registra
 • kopiju osobne iskaznice vlasnika trgovačkog društva odnosno nositelja obrta
 • potvrdu da nema dugovanja prema Poreznoj upravi, ne stariju od 30 dana
 • BON 2ili SOL 2 za sve poslovne račune, izvod iz registra poslovnih računa FINA
 • potvrdu/uvjerenje o nagradama/priznanjima (ukoliko je primjenjivo)
 • izjavu o broju zaposlenih (Prilog 2, ne treba biti ovjerena, ukoliko je primjenjivo)

Zainteresirani poduzetnik početnik (start up) koji iskaže interes za korištenje poslovnog prostora PI Barban obvezan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • pravilno i potpuno ispunjen prijavni obrazac (Prilog 1)
 • izvadak iz sudskog registra odnosno obrtnog registra (ukoliko je primjenjivo)
 • kopiju osobne iskaznice prijavitelja
 • BON 2ili SOL 2 za sve poslovne račune, izvod iz registra poslovnih računa FINA (ukoliko je primjenjivo)
 • potvrdu/uvjerenje o nagradama/priznanjima ( ukoliko je primjenjivo)
 • izjavu o broju zaposlenih (Prilog 2, ne treba biti ovjerena, ukoliko je primjenjivo)

IV.

 Poslovni prostori u Poduzetničkom inkubatoru Barban koristiti će se u skladu s Odlukom o uvjetima korištenja Poduzetničkog inkubatora Barban Klasa: 311-01/16-01/09, Ur.broj: 2168/06-18-02-64 od 31. srpnja 2018. godine.

 V.

Zahtjev za korištenje poslovnog prostora u PI Barban (te svi popratni prilozi koji se moraju dostaviti uz zahtjev) za ulazak u Poduzetnički inkubator Barban moguće je podići u prostorijama Općine Barban, Barban 69, osobno ili na web stranici www.barban.hr, web stranici Općine Svetvinčenat www.svetvincenat.hr te web stranici Općine Žminj www.zminj.hr.

VI.

Zahtjev za korštenje poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Barban, zajedno sa svim pripadajućim prilozima dostavlja se poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Barban, Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti, Barban 69, 52207 Barban, koja na vanjskoj strani mora sadržavati podatke o zainteresiranoj osobi/društvu, preporučenom pošiljkom, osobnom predajom u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban, uz naznaku: ISKAZ INTERESA za korištenje poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Barban ili e-mailom na adresu: info@barban.hr.

Rok za podnošenje zahtjeva za iskaz interesa je do popunjenja prostora.

Po donošenju konačne Odluke Ugovor o korištenju poslovnog prostora, kojim će se regulirati prava i obveze ugovornih strana sklopit će se u roku od 10 (deset) dana od dana primitka Završne odluke o dodjeli poslovnog prostora.

Ukoliko u navedenom roku poduzetnik ne pristupi sklapanju Ugovora, smatrat će se da je odustao od prijave.

VII.

Za sve ostale informacije u vezi s predmetnim pozivom na iskaz interesa slobodni ste obratiti se u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban svakog radnog dana ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom od 07,00 – 15,00 sati, utorkom od 08,00 – 17,00 sati ili petkom od 07,00 – 14,00 sati osobno ili na telefon broj: 052/567-635.

Kontakt osoba: Marina Cetina – Viši stručni suradnik za gospodarstvo i razvojne projekte.

 

 Općinski načelnik

Dalibor Paus

 

Klasa: 372-03/18-01/07
Ur.broj: 2168/06-01-19-3
Barban, 28. siječnja 2020. godine

 

Dokumenti za preuzimanje: