JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA ZAKUP ODNOSNO PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU OPĆINE BARBAN

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Upravni odjel za opće poslove, prostorno uređenje,
komunalni sustav i imovinu

KLASA:320-02/21-01/2
URBROJ: 2168/06-05-21-1
Barban, 30. srpnja 2021. godine

 

Poštovani,

 

Općina Barban dobila je suglasnost Ministarstva poljopirvrede (KLASA:945-01/18-01/648,URBROJ:525-07/0156-21-7) od 10.03.2021.g., na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Barban, kao i pozitivno mišljenje Istarske županije, Upravnog odjela za održivi razvoj na predmetni program.(KLASA:320-02/21-01/07,URBROJ:2163/1-03/35-21-02), a što je sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18 i 98/19 ) bio i preduvjet za za raspisivanje javnog natječaja za zakup i prodaju državnog zemljišta na području Općine Barban.

 

U cilju ispitivanja zainteresiranosti poljoprivrednika, upućuje se javni poziv za iskazivanje interesa za zakup odnosno prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Barban, sukladno Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Barban.

 

Svi zainteresirani mogu najkasnije do 15. kolovoza 2021. godine iskazati svoj interes za zakup/prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Barban, i to na obrascu koji je sastavni dio ovog Poziva. Isti se može predati poštom ili osobno svakim radnim danom u vremenu od 08:00 do 15:00 sati u prostorijama Općine Barban , ili elektroničkim putem na mail: info@barban.hr.

 

Sastavni dio ovog Javnog poziva čini prikaz raspolaganja po katastarskim česticama i oblicima raspolaganja.

 

Podaci prikupljeni ovim putem Općina Barban koristiti će isključivo u informativne svrhe u cilju pripreme predstojećeg javnog natječaja za zakup odnosno prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Barban.

 

Upravni odjel za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu

 

Preuzimanje:

OBRAZAC ZA ISKAZIVANJE INTERESA- Poljoprivredno zemljište

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem_Općina Barban_2021