NATJEČAJ ZA UPIS DJECE UDJEČJI VRTIĆ „TRATINČICA“ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.

Dječji vrtić „Tratinčica“
Barban 133
52207 Barban

Tel: 052/567-497

E-mail: pubarbanbb@gmail.com

web stranica: dvtratincica-barban.hr
KLASA: 601-02/21-09/03
UR.BROJ: 2168-06-04-21-04

Barban, 17.svibnja 2021.

Temeljem članka 35., stavka 1., alineja 4, Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13), te članaka 2. i 3.  Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić „Tratinčica“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Tratinčica“ objavljuje

 

 

N A T J E Č A J  Z A  U P I S  D J E C E

U DJEČJI VRTIĆ „TRATINČICA“ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.

 

 1. Rok za podnošenje prijava na natječaj za upis djece je od 05.2021. godine do 31.05.2021. godine (15 dana od dana objave natječaja na web stranici i oglasnoj ploči vrtića, oglasnoj ploči Općine Barban).
 2. Pravo prijave na natječaj imaju sva djeca rođena od 01.04.2015. do 31.08.2019.
 3. Zahtjevi za upis podnose se na posebnom obrascukoji se može preuzeti na web stranici Vrtića.
 4. Zahtjev za upis s potpunom dokumentacijom dostaviti osobno (pozvoniti na ulaznim vratima vrtića i sačekati) u Dječji vrtić „Tratinčica“, Barban 150 („Gornji vrtić“) svakog radnog dana u vremenu od 07:00 do 09:00 i 11:30- 15:00 sati.
 5. Uz zahtjev za upis, roditelj/skrbnik obvezan je dostaviti slijedeću dokumentaciju:
 • izvod iz matice rođenih za dijete (preslika)
 • potvrdu o prebivalištu djeteta
 • liječničko uvjerenje o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta s podacima o cijepljenju (neposredno pred upis)

Roditelj/skrbnik dužan je dostaviti Vrtiću dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje bodova:

 • potvrdu o zaposlenju za oba roditelja – skrbnika „elektronički zapis“ HZMO
 • za djecu iz obitelji s dvoje i više djece – za svako dijete mlađe od 18 godina prilaže se izvadak iz matice rođenih (preslika)
 • za dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata – rješenje  o statusu  invalida Domovinskog rata izdano od strane Ministarstva hrvatskih branitelja ili nadležnog prvostupanjskog tijela Ureda državne uprave
 • izvadak iz matice rođenih djeteta u kojem nije navedeno ime drugog roditelja ili je isti proglašen trajno radno nesposobnim, nestalim ili umrlim koji se smatra dokazom o samohranosti roditelja (ne starije od 3 mjeseca) ili rješenje o samohraniteljstvu
 • potvrdu medicine rada o invalidnosti, općoj ili profesionalnoj nesposobnosti za rad (za roditelje)
 • pisana preporuka stručnjaka izvan ustanove (psiholog, logoped, defektolog, rehabilitator) za uključivanje u vrtić
 • za dijete s teškoćama u razvoju- rješenje/nalaz i mišljenje CZSS i preslike medicinske dokumentacije (kategorizacija)
 • za dijete uzeto na skrb i uzdržavanje i dijete u udomiteljskoj obitelji- rješenje i potvrda CZSS, rješenje o udomiteljstvu
 • potvrdu o statusu studenta- redovnog, izvanrednog (za roditelje)
 • potvrda o dječjem doplatku (za roditelje)

 

Odluka o rezultatima upisa bit će objavljena na vratima Vrtića i na službenoj internet stranici Dječjeg vrtića „Tratinčica“- dvtratincica-barban.hr

U svrhu zaštite privatnosti i osobnih podataka djece, a sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka objava će biti bez navođenja imena i prezimena djece, već će svako dijete na Listi biti navedeno pod identifikacijskim brojem (šifrom) djeteta.

 

Predsjednik Upravnog vijeća

Aldo Osip

 

Preuzimanje dokumenta:

Natječaj za upis djece u DV Tratinčica u ped.god. 2021.-22.
Prijedlog plana upisa 2021.-2022.