PLAN RANE INTERVENCIJE U DJETINJSTVU U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
Assessorato alla sanità e la previdenza sociale
KLASA/CLASSE: 500-03/23-01/17
URBROJ/N.PROT: 2163-06/1-23-06
Pula-Pola, 17. listopad 2023.

Konvencija o pravima djeteta nalaže da sva djeca trebaju dobiti posebnu zaštitu s osnovnim polazištem da se djeca rađaju s temeljnim slobodama i pravima, koja pripadaju svim ljudskim bićima, a djeci se treba osigurati pravo na najbolji mogući razvoj.
Rođenje djeteta je uvijek velika promjena u obitelji. Neka djeca rađaju se s poteškoćama ili njihov razvoj odstupa u odnosu na redovan razvojni tijek, što zahtijeva poseban stručni pristup, kroz ranu intervenciju, a kako bi se omogućio što kvalitetniji daljnji napredak i razvoj sposobnosti navedene djece.
Rana intervencija provodi se timski, intenzivno, kontinuirano, interdisciplinarno i uvijek sadrži pedagoške, medicinsko-terapeutske i socijalne elemente, a usmjerena je na sveobuhvatan i holistički razvoj djeteta i obitelji, s posebnim naglaskom na područja najvećih potreba.
Obuhvaća proces informiranja, savjetovanja, edukacije i podrške djeci i obiteljima, s teškoćama u razvoju ili kod kojih postoji faktor rizika za razvojno odstupanje, no gradi i snažne odnose s obiteljima, koji su uvijek dio tima rane intervencije.
Usluge rane intervencije, koje se pružaju od rođenja do treće godine života značajno pomažu spriječiti i ispraviti biološke i okolišne rizike i razvojna odstupanja, te pomažu djeci s teškoćama u razvoju ostvariti svoj puni potencijal.
Istarska županija podržava razvijanje, primjenu i širenje znanstveno utemeljenih pristupa i najviše standarde kvalitete djelovanja u ranoj intervenciji u djetinjstvu, surađujući s javnim i stručnim institucijama na lokalnoj i nacionalnoj razini, kao i senzibiliziranje javnost za potrebe djece rane životne dobi s razvojnim rizicima i teškoćama, te njihovih obitelji.
Analizom stanja i potreba male djece s razvojnim odstupanjima u Istarskoj županiji, a s ciljem unapređenja kvalitete života djece rane životne dobi s razvojnim rizicima i teškoćama kao i njihovih obitelji u Istarskoj županiji, te stvaranje uvjeta da svako dijete i obitelj dobije najbolju moguću potporu i priliku za učenje i osobni razvoj, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije, izradio je plan postupanja sukladno preporukama za zagovaranje integriranog modela rane intervencije u djetinjstvu.

 

Cjelokupni dokument možete preuzeti ovdje:

PLAN RANE INTERVENCIJE U DJETINJSTVU U ISTARSKOJ ŽUPANIJI