Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija u 2023. godini

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Barban za 2023. godinu, namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban, načelnik Općine Barban raspisuje

 

JAVNI POZIV

za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2023. godini

 

 

I.

Općina Barban poziva udruge sa sjedištem na području Općine Barban i/ili koje provode program ili projekt na području Općine Barban, usmjerene na prioritetna područja iz ovog Javnog poziva, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Jedinstveni upravni odjel Općine Barban ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro.

 

II.

Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije za sljedeća prioritetna područja:

  1. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
  2. RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
  3. TURIZAM

III.

Udruge mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije koji pridonose razvoju ovisno o prioritetnom području, kako slijedi:

 

  1. Prioritetno područje: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

Projekti i aktivnosti udruga koji se odnose na:

 

1.1. Prioritetna područja :

  1. djeca i mladi,
  2. starije osobe i palijativna skrb,
  3. osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju

1.2. Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga.

 

  1. Prioritetno područje: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Programi, projekti i aktivnosti koje se odnose na jačanje civilnog društva na području Općine Barban, tj. veću uključenost civilnog društva. Programi, projekti i aktivnosti mogu se odnositi na sljedeća prioritetna područja:

 

2.1. Uključenje u organizaciju već postojećih programa, projekata i manifestacija

2.2. Širenje partnerstva kroz uspostavljanje suradnje s organizacijama izvan područja Općine  Barban

2.3. Razvoj znanosti

2.4. Zaštita i uređenje okoliša

2.5. Jačanje društvene uključenosti socijalno osjetljivih i marginaliziranih društvenih skupina (osoba s invaliditetom, pripadnika nacionalnih manjina, žena, starijih nezaposlenih osoba, ovisnika o drogama, žrtava obiteljskog nasilja, osoba koje skrbe o ovisnim članovima obitelji, beskućnika i drugih manjih skupina).

  1. Prioritetno područje: TURIZAM

Programi, projekti i manifestacije udruga koji se odnose na:

3.1. Turizam (poticanje programa u turizmu, edukacije, te edukacijski projekti i programi, općinske manifestacije).

 

IV.

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 15.000,00 €.

Planirana vrijednost Javnog poziva po područjima te najniži i najviši iznos sredstava po područjima i očekivani broj ugovora po područjima određuju se kako slijedi:

Oznaka prioritetnog područja Projekti, programi, manifestacije Iznos financijskih sredstava u € Najniži iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi u € Najviši iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj  prijavi u € Očekivani broj ugovora
1.                                                       ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
1.1. Projekti i aktivnosti sukladno prioritetnim područjima  

3.000,00

 

150,00

 

2.000,00

 

5

1.2. Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga
2.                                                         RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
2.1. Uključenje u organizaciju već postojećih programa, projekata i manifestacija  

 

5.000,00

 

 

150,00

 

 

3.000,00

 

 

4

2.2. Širenje partnerstva kroz uspostavljanje suradnje s organizacijama izvan područja Općine  Barban
2.3. Razvoj znanosti
2.4. Zaštita i uređenje okoliša
2.5. Jačanje društvene uključenosti socijalno osjetljivih i marginaliziranih društvenih skupina
3.                                                                          TURIZAM
3.1. Turizam (poticanje programa u turizmu, edukacije, te edukacijski projekti i programi, općinske manifestacije) 7.000,00 150,00 7.000,00 2

 

V.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan projekt ili program u okviru pojedinog prioritetnog područja ovog Javnog poziva, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2023. godine.

 

VI.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima u papirnatom obliku koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Barban (www.barban.hr). Uz navedene obrasce potrebno je priložiti i ostalu obveznu dokumentaciju navedenu u Uputama za prijavitelje koje čine sastavni dio ovog Javnog poziva.

 

VII.

U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima predaje se u zatvorenoj omotnici u pisarnici Općine Barban ili preporučenom pošiljkom na adresu:

 

OPĆINA BARBAN

Jedinstveni upravni odjel

Barban 69, 52207 Barban

 „Javni poziv za udruge – ne otvaraj“

do petka, 17.03.2023. do 13:00 sati, neovisno o načinu dostave.

 

VIII.

Administrativnu provjeru pristiglih prijava će provesti Povjerenstvo za administrativnu provjeru prijava, dok će ocjenu i procjenu prijave, u skladu s kriterijima definiranim Uputama za prijavitelje, izvršiti Povjerenstvo za ocjenjivanje zaprimljenih prijava koje utvrđuje načelnik Općine Barban.

 

IX.

Prijave koje nisu dostavljene u roku određenom ovim Javnim pozivom i koje nisu sačinjene sukladno ovom Javnom pozivu i Uputama za prijavitelje neće se razmatrati.

 

 X.

S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za projekte i programe u Proračunu Općine Barban za 2023. godinu, Općina Barban će sklopiti Ugovor o financijskoj potpori projektu/programu.

 

XI.

Prijavitelji koji su nezadovoljni Odlukom o dodjeli financijskih sredstava imaju pravo podnijeti prigovor na Odluku u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke. Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu postupka po Javnom pozivu.

 

XII.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: info@barban.hr, najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijave.

 

KLASA: 402-04/23-01/01
URBROJ: 2163-12-01/01-23-3
Barban, 16. veljače 2023. godine

 

NAČELNIK
Dalibor Paus, v.r.

 

Prilozi za preuzimanje: