Informacija o zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole

Informacija o zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje Farme za uzgoj pilenki Želiski

Na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13) te članka 10. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je objavilo Informaciju o zahtjevu operatera Agrokoka-Pula d.o.o. Pula za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje Farme za uzgoj pilenki u Želiski na području Općine Barban, KLASA: UP/I-351-03/15-02/75; URBROJ: 517-06-2-2-1-16-2, od 22. siječnja 2016. godine.

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, Zagreb.

Sudionici u postupku su:

• Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za vodno gospodarstvo, Zagreb
• Ministarstvo zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekciju, Zagreb
• Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Zagreb
• Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav, Služba za održivo gospodarenje otpadom, Zagreb
• Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora, Sektor za zaštitu zraka, tla i mora, Zagreb

U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti Informacija se objavljuje na službenim stranicama nadležnog Ministarstva, Istarske županije te na oglasnoj ploči u sjedištu Istarske županije u Puli, Flanatička 29 kao i na službenim stranicama i oglasnog ploči Općine Barban.

Očitovanje javnosti i zainteresirane javnost na informaciju o zahtjevu, temeljem članka 9., stavka 2., točke 1. i stavka 3. točke 6. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) ne provodi se, jer će se u postupku po tom zahtjevu provoditi javna rasprava.

Javnost i zainteresirana javnost bit će o ishodu postupka informirana objavom akta na internetskoj stranici Ministarstva (www.mzoip.hr).

Preuzimanje dokumanta u pdf formatu