JAVNI NATJEČAJ

U Narodnim novinama broj 22/16. od 11. ožujka 2016. objavljen je natječaj za radna mjesta:
1. Viši stručni suradnik za proračun i financije u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban (jedan izvršitelj/izvršiteljica)
2.Viši stručni suradnik za gospodarstvo, poduzetništvo i razvojne projekte (jedan izvršitelj/izvršiteljica)

Tekst javnog natječaja:

 

KLASA: 112-02/16-01/2
UR.BROJ: 2168/06-16-02-2

Barban, 10. ožujka 2016.

Temeljem odredbe članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11 – u nastavku Zakon), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barban, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na radna mjesta:
1. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRORAČUN I FINANCIJE,
2. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJNE PROJEKTE,

II. kategorije, potkategorije viši stručni suradnik, 6. klasifikacijskog ranga – 1 izvršitelj/ica za svako radno mjesto na neodređeno puno radno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima).

Kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete za radno mjesto viši stručni suradnik za proračun i financije:
– magistar struke ili stručni specijalist sa studijskim programom računovodstvo ili računovodstvo i financije ili financije, računovodostvo i revizija
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– državni stručni ispit
– poznavanje rada na računalu

Kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete za radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo, poduzetništvo i razvojne projekte:
– magistar ili stručni specijalist ekonomije ili tehničkog usmjerenja
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– državni stručni ispit
– poznavanje rada na računalu
– vozačka dozvola B kategorije

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Osobama s akademskim ili stručnim nazivom odnosno s akademskim stupnjem strečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskog stupnju (“Narodne novine” broj 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem, u skladu s odredbama članka 14. toga Zakona.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ispit polože u roku od godine dana od dana prijma u službu.
Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rada i članova njihovih obitelji (“Narodne novine” broj 174/04, 92/05, 02/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-4585/2005, U-I-4799/2005, U-I-2446/2006, U-I-3502/2006 od 20. prosinca 2006., 107/07, 65/09, 137/09, 146/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-4042/2005 i dr. od 15. prosinca 2010., 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.).

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 157/13 i 152/14) dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo.

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada (“Narodne novine” broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.)

Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju i/ili intervjuu smatrati će se da je povukao/povukla prijavu na natječaj.

Na web-stranici Općine Barban: www.barban.hr, objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za tu provjeru.

Na istoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Barban, objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Kandidati/kandidatkinje obvezni su uz prijavu priložiti:

1. životopis,
2. izvornik ili presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem,
3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice),
4. potvrdu o stažu evidentiranom u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
5. dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 1 godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje 1 godine na poslovima tražene struke i razine obrazovanja),
6. ukoliko kandidati/kandidatkinje imaju položen državni stručni ispit dužni su dostaviti dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslik uvjerenja odnosno svjedodžbe),
7. uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca).

Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem, te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Barban, Barban 69, 52207 Barban, s naznakom: 1. «Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban na radno mjesto Viši stručni suradnik za proračun i financije» te 2. «Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban na radno mjesto Viši stručni suradnik za gospodarstvo, poduzetništvo i razvojne projekte».

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Općina Barban zadržava pravo poništenja natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje biti će obavješteni u zakonskom roku.

 

OPĆINA BARBAN
Pročelnica:
Danijela Kontošić, dipl.oec.,v.r.
Od dana objave u Narodnim novinama počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava na javni natječaj. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj 19. ožujka 2016. g.

 

1. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta: viši stručni suradnik za proračun i financije Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barban, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata / kandidatkinja, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata / kandidatkinja za tu provjeru.

Opis poslova:

Prema uputama ovlaštenih osoba priprema nacrt proračuna, obračun proračuna odnosno nacrte financijskih planova i godišnjih obračuna, te drugih sličnih planskih i izvještajnih financijskih dokumenata.
Tekuće prati ostvarivanje proračuna odnosno financijskih planova, skrbi o pravilnom i točnom iskazivanju prihoda i rashoda, te predlaže poduzimanje radnji vezanih za naplatu prihoda.
Obavlja poslove financijske operative (plaćanje obveza po računima, kompenzacije, cesije, preuzimanje duga, asignacije i dr.), vodi evidenciju ulaznih i izlaznih računa, vodi analitičke evidencije potraživanja i obveza.
Izrađuje financijske analize potrebe za donošenjem odluka.
Izrađuje račune, naloge za plaćanja, uključujući i naloge u svezi isplate plaća i drugih primanja zaposlenih, te stručno obrađuje svu financijsku dokumentaciju.
Vrši obračun plaća i drugih primanja zaposlenih, obračune ugovora o djelu i drugih isplata (naknade, pomoći i dr.), te sastavlja sva prateća izvješća, vodi osobne očevidnike zaposlenih i obavlja poslove u svezi prijava i odjava na mirovinsko i zdravstveno osiguranje.
Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

Podaci o plaći navedenog radnog mjesta:

Osnovnu plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta – 2,4 i tekuće osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju.
Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.
Pravni izvori za pripremu kandidata za provjeru su:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15)
2. Zakon o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15)
3. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (“Narodne novine” broj 139/10, 19/14)
4. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi (“Narodne novine” broj 28/10)
5. Statut Općine Barban (“Službene novine Općine Barban” broj 22/13)

2. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta: viši stručni suradnik za gospodarstvo, poduzetništvo i razvojne projekte Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barban, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata / kandidatkinja, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata / kandidatkinja za tu provjeru.

Opis poslova:

Prati državne i županijske natječaje, iste obrađuje i priprema potrebnu dokumentaciju.
Priprema dokumentaciju prema fondovima EU-a, izrađuje i dostavlja potrebna izvješća.
Prati realizaciju projekata i sastavlja potrebna izvješća.
Surađuje s investitorima, poduzetnicima, tijelima javne uprave glede razvijanja gospodarstva i poduzetništva na području Općine Barban.
Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

Podaci o plaći navedenog radnog mjesta:

Osnovnu plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta – 2,4 i tekuće osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju.
Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.
Pravni izvori za pripremu kandidata za provjeru su:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15)
2. Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)
3. Zakon o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14)
4. Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13)
5. Statut Općine Barban (“Službene novine Općine Barban” broj 22/13)

Na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Barban (www.barban.hr) biti će objavljena imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja s kojima će se provesti testiranje.

Datum i vrijeme prethodne provjere znanja biti će objavljen na web stranici (www.barban.hr) te na oglasnoj ploči Općine Barban najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na natječaj.

Intervju će biti proveden samo sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju (najmanje 5 bodova).
Općina Barban
Barban 69,
52207 Barban,
T. +385 (0)52 567 635