SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – Strategija razvoja turizma na području Općine Barban 2020. – 2025.

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Općinski načelnik

KLASA: 334-01/21-01/05
UR.BROJ: 2168/06-01-21-1

Barban, 5. ožujka 2021. godine

 

Na temelju članka 11. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), upućuje se

JAVNI POZIV

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Strategije razvoja turizma na području Općine Barban 2020. – 2025.

 

 

Općina Barban je trenutno u završnoj fazi izrade strateškog dokumenta, “Strategija razvoja turizma na području Općine Barban 2020. – 2025.” Izrada Strategije u završoj fazi uključuje i uključivanje dionika u cilju valorizacije raznolike turističke ponude i načina definiranja razvojnih turističkih projekata kojima bi se poboljšala kvaliteta postojeće turističke ponude i stvorili preduvjeti za razvoj dodatne ponude i ukupnog razvoja turizma Općine Barban.

 

Strategija razvoja turizma Općine Barban ima dva osnovna cilja, a to su: povećanje prihoda lokalnog turističkog sektora, te stvaranje inovativnih i održivih turističkih proizvoda. Biti u korak s turističkim trendovima ujedno znači upoznati potrebe i interese suvremenog turista, ono što ga motivira u odabiru destinacije.

 

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost – poslovni subjekti u sektoru turizma, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, ostala trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnije Strategije razvoja turizma na području Općine Barban 2020. – 2025., da se odazovu.

 

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Općina Barban, Barban 69, 52207 Barban (s naznakom: „Strategija razvoja turizma na području Općine Barban 2020. – 2025.“) ili na e-mail adresu info@barban.hr do 19.03.2021. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni Nacrt teksta Strategije koji će se proslijediti Općinskom vijeću Općine Barban na donošenje.

 

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Općine Barban, www.barban.hr.

 

Primjedbe i prijedlozi koji ne budu sadržavali ime i prezime, potpun naslov podnositelja ili ne budu čitki i koji ne budu dostavljeni u roku trajanja javnog savjetovanja, neće se uzimati u obzir u pripremi Izvješća o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

 

Općinski načelnik:

Dalibor Paus

 

Prilozi za preuzimanje: