Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Barban

Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18, 98/19) Općina Barban izlaže na javni uvid

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

u vlasništvu države na području Općine Barban

 

Uvid u prijedlog Programa raspolaganja s popratnom dokumentacijom može se izvršiti radnim danom od 28. svibnja 2020. god. do 12. lipnja 2020. god. od 08,00 do 14,00 sati u prostorijama Općine Barban, Barban 69 te na web stranici Općine Barban: www.barban.hr.

Program je ispravljen temeljem očitovanja Ministarstva poljoprivrede RH (KLASA:945-01/18-01/648, URBROJ:525-07/0377-18-2) od 11.09.2018.te nakandno pristiglih očitovanja nadležnih institucija potrebnih za izradu Programa.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa raspolaganja najkasnije do isteka roka javnog uvida. O prigovorima će odlučivati Općinsko vijeće Općine Barban u roku od 30 dana.

Prigovori na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Barban, uz ime, prezime, OIB i adresu podnositelja, dostavljaju se u Upravni odjel za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Općine Barban zaključno s danom 12.lipnja 2020. god. u 14,00 sati.

 

KLASA: 320-02/18-01/ 1
UR.BROJ: 2168/06-20-05-20- 73
Barban, 28. 05.2020.godine.

 

OPĆINA BARBAN

Prilozi:

Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem_kor. očitovanja nadležnih institucija_1
2_KOR_Prikaz raspolaganja po katastarskim česticama – kor. očitovanja nadležnih institucija_1 – kopija