Poziv na testiranje

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Upravni odjel za financije, gospodarstvo i
društvene djelatnosti

KLASA: 112-02/21-01/01
UR.BROJ: 2168/06-06-21-7
Barban, 2. veljače 2021. godine

KANDIDATIMA KOJI
UDOVOLJAVAJU FORMALNIM
UVJETIMA OGLASA

 

Predmet: Poziv na testiranje

 Poštovani,

dana 2. veljače 2021. godine u prostorijama Općine Barban održan je sastanak Povjerenstva za provedbu javnog natječaja o prijmu u službu na neodređeno, puno radno vrijeme za radno mjesto: Viši stručni suradnik za proračun i financije, KLASA: 112-02/21-01/01, UR.BROJ: 2168/06-06-21-2 od 22. siječnja 2021. godine. Utvrđeno je da su pristigle ukupno dvije prijave na Javni natječaj, te su obje zadovoljile formalne uvjete.

 Sukladno odredbi članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) oba kandidata pozivamo na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, u ponedjeljak 8. veljače 2021. godine s početkom u 12:00 sati.

Pisano testiranje obavit će se u Vijećnici Općine Barban, na adresi Barban 69, 52207 Barban. Nakon pisanog testiranja provest će se intervju s kandidatima ako za to steknu uvjete.

S poštovanjem,

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa