POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Sukladno članku 10. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja Općine Barban od dana 29.06.2017. godine (KLASA: 023-01/17-01/65, URBROJ: 2168/06-17-02-1) procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna i manje od 200.000,00 kuna za robu i usluge i 500.000,00 za radove, Općina Barban, dana 27. kolovoza 2018. godine upućuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

1. NAZIV I ADRESA NARUČITELJA

OPĆINA BARBAN, Barban 69, 52207 Barban, OIB: 98875297738.

2. OSOBA ZADUŽENA ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA (ime, prezime, telefon, e-mail)
Doris Pužar, Viši stručni suradnik za gospodarstvo, poduzetništvo i razvojne projekte, Jedinstveni upravni odjel, Općina Barban.
Tel: 052/567-635, e-mail: doris@barban.hr

3. VRSTA POSTUPKA NABAVE I NAVOD DA LI JE PREDMET NABAVE PODIJELJEN NA GRUPE

Jednostavni postupak nabave na temelju jedne ponude (jednog ponuditelja) temeljem Poziva na dostavu ponude upućen na 3 (tri) neovisna gospodarska subjekta (koji nisu povezani) na dokaziv način.
Predmet nabave je podijeljen u 2 (dvije) grupe predmeta nabave i dozvoljeno je nuđenje po grupama predmeta nabave. Ponuditelj može podnijeti ponudu za jednu, više ili sve grupe predmeta nabave. Broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju nije ograničen.
Predmet nabave je podijeljen na sljedeće grupe predmeta nabave:

Grupa 1: OPREMA INTERIJERA INKUBATORA
Grupa 2: INFORMATIČKA OPREMA

više …

Dokumentacija za preuzimanje: