POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Sukladno članku 10. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova te provedbi projektnih
natječaja Općine Barban od dana 29.06.2017. godine (KLASA: 023-01/17-01/65, URBROJ: 2168/06-
17-02-1) procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna i manje od 200.000,00 kuna za
robu i usluge i 500.000,00 za radove,

Općina Barban, dana 9. listopada 2018. godine upućuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

1. NAZIV I ADRESA NARUČITELJA

OPĆINA BARBAN, Barban 69, 52207 Barban, OIB: 98875297738.

2. OSOBA ZADUŽENA ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA (ime, prezime,
telefon, e-mail)

Marina Cetina, Viši stručni suradnik za gospodarstvo, poduzetništvo i razvojne projekte,
Jedinstveni upravni odjel, Općina Barban.
Tel: 052/567-635, e-mail: marina@barban.hr

3. VRSTA POSTUPKA NABAVE I NAVOD DA LI JE PREDMET NABAVE
PODIJELJEN NA GRUPE

Jednostavni postupak nabave na temelju jedne ponude (jednog ponuditelja) temeljem Poziva na
dostavu ponude upućen na 3 (tri) neovisna gospodarska subjekta (koji nisu povezani) na dokaziv
način.
Predmet ovog postupka je nabava opreme interijera poduzetničkog inkubatora Barban,
odnosno Grupa 2 predmeta nabave – INFORMATIČKA OPREMA.

Kompletan dokument i troškovnik :