Poziv na testiranje

__________________________________________________________________________________
Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Jedinstveni upravni odjel

Klasa: 112-01/18-01/01
Ur.br.: 2168/06-18-03-7
Barban, 24. rujna 2018.

KANDIDATIMA KOJI
UDOVOLJAVAJU FORMALNIM
UVJETIMA OGLASA

Predmet: Poziv na testiranje

Poštovani,

dana 24.rujna 2018. godine u prostorijama Općine Barban, Barban 69, održan je sastanak Povjerenstva za provedbu javnog natječaja Vježbenik/ca – Viši stručni suradnik/ca za gospodarstvo, poduzetništvo i razvojne projekte, Klasa: 112-01/18-01/01, Ur.broj: 2168/06-18-03-3 od 12.09.2018., te je utvrđeno da je pristigla samo jedna prijava na natječaj, koja udovoljava svim uvjetima iz natječaja.

Sukladno odredbi čl. 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18.) navedenog kandidata pozivamo na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, u ponedjeljak 01. listopada 2018. godine s početkom u 8.00 sati.

Pisano testiranje obavit će se u vijećnici Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban.
Nakon pisanog testiranja provest će se intervju s kandidatom ako za to stekne uvjete.
Na službenoj web stranici Općine Barban objavljena je informacija o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te pravni izvori za pripremu kandidata.

S poštovanjem,
Pročelnica:
Danijela Kontošić