PONOVNA JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Barban

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Jedinstveni upravni odjel     

Klasa: 350-01/16-01/39
Ur.br.: 2168/06-18-03-89

Barban, 4. lipnja 2018. godine

Na temelju članka 96. stavka 3. i članka 104. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13 i 65/17) i Zaključka načelnika Općine Barban, Klasa: 350-01/16-01/39

Urbroj: 2168/06-18-01-88 od 30. svibnja 2018. godine objavljuje se

 

PONOVNA JAVNA RASPRAVA

o Prijedlogu Izmjena i dopuna

prostornog plana uređenja Općine Barban

 

  1. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban (u nastavku: Plan) traje od 13.06.2018. do 21.06.2018. godine.
  1. Uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban za ponovnu javnu raspravu moći će se izvršiti u prostorijama Općine Barban, svakim radnim danom od 8.00 do 14.00 sati u vrijeme trajanja javne rasprave te na mrežnim stranicama Općine Barban – www.barban.hr
  1. Javno izlaganje održat će se 15.06.2018. godine s početkom u 18,00 sati u prostorijama Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban. Na javnom izlaganju mogu sudjelovati sve zainteresirane osobe.
  1. Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni i to pisanim putem na naslov: Općina Barban ili u zapisnik u tijeku javnog izlaganja zaključno s 21.06.2018. godine.
  1. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu sadržavali ime i prezime, potpun naslov podnositelja ili ne budu čitki i koji ne budu dostavljeni u roku trajanja javne rasprave, neće se uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

 

Pročelnica:
Danijela Kontošić