DOPUNA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA ZA PREDMET NABAVE

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Općinski načelnik

Klasa: 334-01/17-01/15
Urbroj: 2168/06-18-01-15

Barban, 1. lipnja 2018.

DOPUNA
POZIVA NA DOSTAVU PONUDA
ZA PREDMET NABAVE

Centar za posjetitelje Barban – rekonstrukcija zgrade

1. U Pozivu na dostavu ponuda, Klasa: 334-01/17-01/15, Urbroj: 2168/06-18-01-14 od 1. lipnja 2018., za predmet nabave Centar za posjetitelje Barban – rekonstrukcija zgrade dopunjuje se točka 15. Dokazi sposobnosti i jamstva te četvrta podtočka sada glasi:
• Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora – bankarska garancija na iznos od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a- ili solemnizirana bjanko zadužnica u vrijednosti 50.000,00 kuna, koju je naručitelj ovlašten naplatiti u slučaju neurednog i nepravovremenog izvršenja Ugovornih obveza. Jamstvo se vraća po proteku ugovornog odnosa.

Općinski načelnik:
Dalibor Paus