OGLAS za prijam u službu u Upravni odjel za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu

Putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Pula, dana 2. lipnja 2022. godine objavljen je oglas za prijam u službu u Upravni odjel za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Općine Barban.

Od dana objave počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava na oglas. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava 10. lipanj 2022. godine.

 

KLASA: 112-03/22-01/2
URBROJ: 2163-12-05-22-1
Barban, 2. lipnja 2022. godine

 

Na temelju članaka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 – Uredba Vlade Republike Hrvatske i 112/19), Službenik koji privremeno obavlja poslove pročelnika Upravnog odjela za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu raspisuje

 

 

OGLAS

za prijam u službu u

Upravni odjel za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu

 

 

Na radno mjesto:

 1. Spremač
 • 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, u trajanju od šest mjeseci, radi poslova čiji se opseg privremeno povećao, s nepunim radnim vremenom (10 sati tjedno), uz obvezni probni rok od dva mjeseca.

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, i to:

 

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

 • završena osmogodišnja osnovna škola.

 

Kandidati su uz prijavu na oglas dužni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • životopis,
 • dokaz o završenoj osmogodišnjoj školi (preslika svjedodžbe),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izvornik uvjerenja nadležnog suda ili ispis elektroničke isprave koji omogućuje provjeru vjerodostojnosti iste, ne starije od 6 mjeseci),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati),
 • dokazi o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava.

 

Navedena dokumentacija prilaže se u preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik dokumentacije.

 

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona i adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na oglas, već će se ona ishoditi prije donošenja rješenja o prijmu u službu. Kandidat je dužan pristupiti zdravstvenom pregledu po pozivu jer se inače smatra da je povukao prijavu na oglas.

 

Određuje se probni rad od dva mjeseca.

 

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 04/18-Uredba Vlade RH i 112/19).

 

Za kandidateprijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju, putem pisanog testiranja i usmenog intervjua.

Na mrežnoj stranici Općine Barban, https://www.barban.hrobjavit će se najkasnije 5 dana prije održavanja provjere:

 • opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta,
 • način, mjesto i vrijeme testiranja, te područja iz kojih se obavlja prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata,
 • pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti.

 

Poziv kandidatu za pristupanje testiranju dostavit će se putem elektroničke pošte koju je kandidat naveo u prijavi na oglas.

 

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukaoprijavu na oglas.

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužne su uz prijavu na oglas priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, potvrdu o priznanju statusa iz kojeg je vidljivo navedeno pravo prednosti i dokaz da su nezaposlene.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan se u prijavi na oglas pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na oglas dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf .

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

 

Kandidat kojise poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na oglas dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17).

 

Osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na oglas. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatomdostavit će putem elektroničke pošte koju je kandidat naveo u prijavi na oglas.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

 

Osobni podaci podnositelja prijave će se sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 97/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) obraditi isključivo za potrebe provedbe oglasa.

 

Izrazi koji se koriste u ovom oglasu, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno u kojem rodu su navedeni.

 

 

 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na portalu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to neposredno u Upravnom odjelu za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, u Barbanu, Barban 69,ili preporučeno na adresu:

 

OPĆINA BARBAN

Upravni odjel za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu

Barban 69, 52207 Barban

(s obveznom  naznakom: „Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu“)

 

Nakon objavljenog oglasa ne mora se izvršiti izbor, ali se donosi i objavljuje odluka o poništenju oglasa protiv koje nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

 

Službenik koji privremeno
obavlja poslove pročelnika:

Vlado Kožljan, v.r.