OGLAS za prijam u službu u Upravni odjel za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu

Putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Pula, dana 3. lipnja 2022. godine objavljen je oglas za prijam u službu u Upravni odjel za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Općine Barban.

Od dana objave počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava na oglas. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava 11. lipanj 2022. godine.

KLASA: 112-03/22-01/3
URBROJ: 2163-12-05-22-1
Barban, 3. lipnja 2022. godine

 

Na temelju članaka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 – Uredba Vlade Republike Hrvatske i 112/19), Službenik koji privremeno obavlja poslove pročelnika Upravnog odjela za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu raspisuje

 

 

OGLAS

za prijam u službu u

Upravni odjel za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu

 

 

Na radno mjesto:

 1. Viši referent – komunalni redar
 • 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, u trajanju od šest mjeseci, radi poslova čiji se opseg privremeno povećao, s nepunim radnim vremenom (8 sati tjedno), uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, i to:

 

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

 • sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik društvene ili tehničke struke,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni ispit,
 • poznavanje rada na računalu,
 • položen vozački ispit za B kategoriju.

Kandidati su uz prijavu na oglas dužni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • dokaz o ostvarenom radnom iskustvu (uvjerenje – elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan ostvaren staž i stručna sprema na temelju koje je staž ostvaren),
 • potvrda ranijeg poslodavca, odnosno druga isprava (preslika ugovora o radu, rješenja i slično iz kojih je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo) na odgovarajućim poslovima stručne spreme i struke,
 • dokaz o položenom državnom ispitu (preslika svjedodžbe),
 • dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izvornik uvjerenja nadležnog suda ili ispis elektroničke isprave koji omogućuje provjeru vjerodostojnosti iste, ne starije od 6 mjeseci),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati),
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika potvrde o polaženju tečaja informatike, preslika svjedodžbe ukoliko je polagao predmet informatiku ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu),
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije (preslika vozačke dozvole),
 • dokazi o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava.

 

Navedena dokumentacija prilaže se u preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik dokumentacije.

 

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona i adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na oglas, već će se ona ishoditi prije donošenja rješenja o prijmu u službu. Kandidat je dužan pristupiti zdravstvenom pregledu po pozivu jer se inače smatra da je povukao prijavu na oglas.

 

Određuje se probni rad od dva mjeseca.

 

Osoba koja ima prethodno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni ispit, može biti primljena u službu i raspoređena na radno mjesto, pod uvjetom da ispit položi u propisanom roku.

 

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 04/18-Uredba Vlade RH i 112/19).

 

Za kandidateprijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju, putem pisanog testiranja i usmenog intervjua.

Na mrežnoj stranici Općine Barban, https://www.barban.hrobjavit će se najkasnije 5 dana prije održavanja provjere:

 • opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta,
 • način, mjesto i vrijeme testiranja, te područja iz kojih se obavlja prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata,
 • pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti.

 

Poziv kandidatu za pristupanje testiranju dostavit će se putem elektroničke pošte koju je kandidat naveo u prijavi na oglas.

 

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukaoprijavu na oglas.

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužne su uz prijavu na oglas priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, potvrdu o priznanju statusa iz kojeg je vidljivo navedeno pravo prednosti i dokaz da su nezaposlene.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan se u prijavi na oglas pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na oglas dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf .

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

 

Kandidat kojise poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na oglas dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17).

 

Osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na oglas. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatomdostavit će putem elektroničke pošte koju je kandidat naveo u prijavi na oglas.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

 

Osobni podaci podnositelja prijave će se sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 97/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) obraditi isključivo za potrebe provedbe oglasa.

 

Izrazi koji se koriste u ovom oglasu, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno u kom rodu su navedeni.

 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na portalu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to neposredno u Upravnom odjelu za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, u Barbanu, Barban 69,ili preporučeno na adresu:

 

OPĆINA BARBAN

Upravni odjel za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu

Barban 69, 52207 Barban

(s obveznom  naznakom: „Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu za radno mjesto Viši referent – komunalni redar“)

 

Nakon objavljenog oglasa ne mora se izvršiti izbor, ali se donosi i objavljuje odluka o poništenju oglasa protiv koje nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

 

Službenik koji privremeno obavlja poslove pročelnika:

Vlado Kožljan