Odluku o sufinanciranju troškova kupnje radnih bilježnica i ostalog školskog pribora učenicima osnovne škole Jure Filipovića Barban te ostalim učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Barban za školsku godinu 2023./2024

Temeljem članka 34. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13, 12/18, 60/21 i 4/22) i Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Općine Barban za 2023. godinu („Službene novine Općine Barban“ broj 15/22, 4/23), Općinski načelnik Općine Barban, dana 26. srpnja 2023. godine, donosi sljedeću

 

O D L U K U

o sufinanciranju troškova kupnje radnih bilježnica i ostalog školskog pribora

učenicima osnovne škole Jure Filipovića Barban te ostalim učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Barban za školsku godinu 2023./2024.

 

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se korisnici, uvjeti, način i postupak ostvarivanja prava na jednokratno sufinanciranje troškova kupnje radnih bilježnica i ostalog školskog pribora učenicima osnovne škole Jure Filipovića Barban i ostalim učenicima osnovnih škola koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Barban.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

II.

Pravo na sufinanciranje nabave radnih bilježnica i ostalog školskog pribora u školskoj 2023./2024. godini imaju svi učenici Osnovne škole Jure Filipovića Barban te ostali učenici osnovnih škola koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Barban na dan
podnošenja zahtjeva, a koji pravo na sufinanciranje nabave radnih bilježnica i ostalog pribora nisu ostvarili po nekoj drugoj osnovi.

III.

Visina novčane naknade za učenike koji ostvaruju pravo iz točke II. iznosi 30,00 eura (trideset eura).

 

IV.

Učenicima koji ostvare pravo na jednokratno sufinanciranje dodijelit će se novčani bonovi. Novčani bonovi moći će se iskoristiti prilikom kupovine isključivo radnih bilježnica i ostalog popratnog školskog pribora u sljedećim prodavaonicama:

  • Jedinstvo d.o.o. – Market „Barban“ – Barban 67, 52207 Barban;
  • Narodne novine d.d. – Marijanijeva 21, 52100 Pula, i Sergijevaca 51, 52100 Pula;
  • Nove Istarske knjižare d.o.o. – Giardini 9, 52100 Pula.

 

V.

Za ostvarivanje prava iz točke III. ove Odluke potrebno je da roditelji/skrbnici podnesu ispunjeni obrazac Zahtjeva za sufinanciranje u školskoj godini 2023./2024. uz priloženu obostranu presliku osobne iskaznice.

Rok za predaju Zahtjeva je 30.09.2023. godine, a zahtjevi podneseni nakon isteka navedenog roka neće se razmatrati.


VI.

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Barban za 2023. godinu na poziciji R0060 unutar Aktivnosti A202004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju, Programa 2020 Program u funkciji odgoja i obrazovanja, Glave 00201 Jedinstveni upravni odjel, Razdjela 002 Jedinstveni upravni odjel.

 

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Barban.

 

 

 

KLASA: 402-07/23-01/8
URBROJ: 2163-12-01/01-23-1
Barban, 26. srpnja 2023. godine

 

NAČELNIK:

Dalibor Paus

 

 

Preuzimanje: