OBVEZATNE UPUTE VMOOB- III

OPĆINA BARBAN
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Na temelju Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Barban («Službene novine Općine Barban», broj 15/22.), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Barban donosi

 

OBVEZATNE UPUTE VMOOB- III

o načinu uređenja biračkog mjesta

 

1. U prostorijama u kojima će se glasovati (biračko mjesto) mogu se isticati samo državni simboli – grb Republike Hrvatske i zastava Republike Hrvatske, a mogu  se isticati i obilježja županije, Općine i Mjesnog odbora sukladno njihovim općim aktima.

2. Ispred biračkog mjesta i u njegovoj neposrednoj blizini zabranjuje se svaka izborna promidžba te nije dopušteno na bilo koji način navoditi birače kako glasovati (dijeljenjem promidžbenih letaka, isticanjem plakata, održavanjem promidžbenih skupova i govora, davanjem intervjua odnosno izjava i sl.).

Birački odbor provjerit će je li sav promidžbeni materijal vezan uz izbornu promidžbu uklonjen s biračkog mjesta i iz njegove neposredne blizine, u protivnom će isti ukloniti članovi biračkog odbora.

3. Biračko mjesto mora biti uređeno i opremljeno na način da se osigura tajnost glasovanja paravanima ili sličnim sredstvima tako da nitko u prostoriji ne može vidjeti kako je birač popunio glasački listić.

4. Birački odbor dužan je na biračima vidljivom mjestu istaknuti zbirnu listu kandidacijskih lista.

5. Birački odbor dužan je na svakoj glasačkoj kutiji istaknuti glasački listić kakav se ubacuje u tu glasačku kutiju.

6. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici www.barban.hr i oglasnoj ploči Općine Barban.

 

 

KLASA: 026-01/23-1/4
URBROJ: 2163-12-03/01-23-9
Barban, 28. rujna 2023. godine

 

Predsjednica

Općinskog izbornog povjerenstva

Suzana Racan Stern, v.r.