Izbori za članove vijeća mjesnih odbora

OPĆINA BARBAN                                                                                          

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

 

 

Na temelju Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Barban («Službene novine Općine Barban“ broj 15/22), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Barban propisuje

 

OBVEZATNE  UPUTE BROJ VMOOB- II

 

ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA ZA ČLANOVE/ICE  VIJEĆA MJESNIH ODBORA

 

 

  1. Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista su političke stranke i birači.

 

Predlaganje kandidacijskih lista političkih stranaka

  1. Pravo predlaganja kandidacijskih lista imaju sve političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.

Kandidacijsku listu može predložiti jedna politička stanka te dvije ili više političkih stranaka.

Političke stanke samostalno utvrđuju redoslijed kandidata na kandidacijskim listama na način predviđen statutom političke stranke, odnosno u skladu s posebnim odlukama donesenim na temelju statuta.

Političke stanke određuju na temelju odredbi svojih statuta ovlaštenog podnositelja kandidacijske liste.

 

Predlaganje kandidacijskih lista birača

  1. Pravo predlaganja kandidacijskih lista imaju i birači.

Kada birači predlažu kandidacijske liste predlaganje je uvjetovano prikupljenim potpisima birača.

Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unose: ime i prezime, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj i spol predloženih kandidata, te ime i prezime, prebivalište birača, broj važeće osobne iskaznice birača i mjesto izdavanja te potpis birača.

Podnositelji kandidacijske liste grupe birača su prva tri po redu potpisnika kandidacijske liste.

Kandidat može biti podnositelj i potpisnik kandidacijske liste na kojoj se kao kandidat nalazi.

 

Sadržaj kandidacijske liste za članove vijeća mjesnih odbora

  1. U prijedlogu kandidacijske liste za članove vijeća mjesnih odbora obvezatno se navodi naziv kandidacijske liste i nositelj liste, a kandidati moraju biti na listi poredani od rednog broja 1 zaključno do rednog broja koliko ih se bira.

Ako predlagatelj predloži više kandidata od utvrđenog broja članova članove  vijeća mjesnog odbora koji se bira na izborima, smatra se da su pravovaljano predloženi samo kandidati zaključno do broja koje se bira u to vijeće mjesnog odbora.

Ako predlagatelj predloži manje kandidata od utvrđenog broja članova  vijeća mjesnog odbora koji se bira na izborima, kandidacijska lista nije pravovaljana.

Naziv kandidacijske liste je puni naziv političke stranke, dviju ili više političkih stranaka koja je odnosno koje su predložile kandidacijsku listu.

Ako su političke stranke registrirale skraćeni naziv stranke odnosno stranaka u nazivu se mogu koristiti kratice.

Ako su kandidacijsku listu predložili birači njezin naziv je »kandidacijska lista grupe birača«.

Nositelj kandidacijske liste prvi je predloženi kandidat na listi.

 

  1. Za svakog kandidata u prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi ime i prezime kandidata, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj i spol.

Uz prijedlog kandidacijske liste dostavljaju se i očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature (obrazac VMOOB-4) ovjerena od javnog bilježnika ili  Općinskog izbornog povjerenstva.

 

 

Rok za kandidiranje

  1. Kandidacijske liste moraju prispjeti (biti zaprimljene u) Općinskom izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.

Prijedlozi lista dostavljaju se na propisanim obrascima.

 

Odustanak od prihvaćene kandidacijske liste

  1. Političke stanke koje su predložile prihvaćene kandidacijske liste mogu na način predviđen statutom ili posebnom odlukom donesenom na temelju statuta odustati od te liste najkasnije 48 sati nakon što je kao prihvaćena bila objavljena od Općinskog izbornog povjerenstva.

Za »kandidacijsku listu grupe birača« odluku o odustajanju donosi nositelj liste.

Pisana obavijest o odustanku mora prispjeti (biti zaprimljena u) Općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije 48 sati nakon što je lista kao prihvaćena bila objavljena od strane Općinskog izbornog povjerenstva.

Odustanak jednog ili više kandidata s kandidacijske liste nije dopušten nakon isteka roka za kandidiranje te se odustanak nekog od kandidata neće uvažiti i takva će kandidacijska lista ostati pravovaljanom s imenima svih objavljenih kandidata.

 

Postupak u slučaju smrti kandidata s kandidacijske liste

  1. Ako neki od kandidata na kandidacijskoj listi umre u vremenu od dana objave kandidacijske liste politička stranka odnosno dvije ili više političkih stranaka koje su predložile kandidata i podnositelj kandidacijske liste grupe birača, mogu umjesto njega predložiti novog kandidata, bez prikupljanja potpisa, sve do 10 dana prije dana održavanja izbora.

Kandidat koji je umro brisat će se s kandidacijske liste, a kandidat kojim je dopunjena kandidacijska lista stavlja se na posljednje mjesto na listi. Redoslijed ostalih kandidata na listi navedenih iza kandidata koji je umro pomiče se za jedno mjesto prema gore.

Ako je kandidat koji je umro nositelj liste, lista će se dopuniti na gore navedeni način, a nositelj liste postat će drugi po redu kandidat naveden na kandidacijskoj listi.

Kandidacijska lista dopunjena novim kandidatom objavljuje se na oglasnoj ploči i internetskim stranicama jedinice u roku od 24 sata od izvršene dopune kandidacijske liste.

Ako neki od kandidata na kandidacijskoj listi umre u vremenu kraćem od 10 dana prije dana održavanja izbora, kandidacijska lista smatrat će se pravovaljanom.

 

  1. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stranici www.barban.hr i oglasnoj ploči Općine Barban.

 

KLASA: 026-01/23-1/4
URBROJ: 2163-12-03/01-23-8
Barban, 28. rujna 2023. godine

 

Predsjednica

Općinskog izbornog povjerenstva

Suzana Racan Stern, v.r.