OBVEZATNE UPUTE – VMOOB I

OPĆINA BARBAN
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

 

OBVEZATNE UPUTE – VMOOB I
o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova prema Zakonu o lokalnim izborima
i
Odluci o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Barban

 

1. Odlukom Općinskog vijeća Općine Barban od 30.kolovoza 2023. godine raspisani su izbori za članove Vijeća mjesnih odbora Barban, Puntera, Hrboki, Manjadvorci, Šajini, Petehi, Grandići, Prnjani, Sutivanac
Odluka Općinskog vijeća Općine Barban objavljena je u Službenim novinama Općine Barban dana 20. rujna 2023. godine, stupila je na snagu 28. rujna 2023.
Stalni sastav Izbornog povjerenstva imenuje Načelnik odmah nakon stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.
Načelnik donosi Odluku o visini naknade za rad članova tijela za provedbu izbora članova vijeća mjesnih odbora.
Izbori će se održati u nedjelju 29. listopada 2023.godine

2. Rokovi teku od
28. rujna 2023. u 00:00 sati.

3. Prijedlozi za prošireni sastav Općinskog izbornog povjerenstva ( sukladno Odluci Prošireni sastav Povjerenstva čine tri predstavnika većinske političke stranke, odnosno političkih stranaka i tri dogovorno predložena predstavnika oporbenih političkih stranaka, a određuju se u roku od 8 dana od stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora) moraju prispjeti (biti zaprimljeni u) izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora, dakle

06. listopada 2023. do 24:00 sata
(članak 41. stavak 4. Zakona)

4. Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova Vijeća mjesnih odbora moraju prispjeti (biti zaprimljeni u) izbornom povjerenstvu najkasnije u roku 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora, dakle

12. listopada 2023. do 24:00 sata
(članak 21. stavak 1. Zakona)

5. Izborno povjerenstvo sastavit će i na oglasnoj ploči mjesnog odbora, oglasnoj ploči i internetskim stranicama Općine Barban objaviti sve pravovaljano predložene kandidacijske liste za izbor članova Vijeća mjesnih odbora Barban, Puntera, Hrboki, Manjadvorci, Šajini, Petehi, Grandići, Prnjani, Sutivanac kao i zbirnu listu u roku 48 sati od isteka roka za kandidiranje, dakle

14. listopada 2023. do 24:00 sata
(članak 26. stavak 1. Zakona)

6. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), kao i objavljivanja privremenih rezultata ili procjena rezultata izbora traje u tijeku cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora kao i na dan održavanja izbora do zaključno 19 sati, dakle od

28. listopada 2023. u 00:00 sati do
29. listopada 2023. u 19:00 sati
(članak 35. stavak 3. Zakona).

7. Izborno povjerenstvo objavit će na oglasnim pločama mjesnih odbora i na internetskim stranicama Općine Barban, koja su biračka mjesta određena s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim biračkim mjestima, najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora, dakle

14. listopada 2023. do 24:00 sata
(članak 69. stavak 1. Zakona)

8. Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora (birački odbor ima ukupno 6 članova: predsjednik i zamjenik, 2 člana i 2 zamjenika; 1 člana i 1 zamjenika određuje većinska politička stranka odnosno koalicije, 1 člana i 1 zamjenika određuju oporbene političke stranke) i dostaviti njihova imena izbornom povjerenstvu najkasnije 12 dana prije dana održavanja izbora, dakle
17. listopada 2023. do 24:00 sata

(članak 42. stavak 6. Zakona)
Ne odrede li ih, odnosno ukoliko prijedlozi ne prispiju u općinsko izborno povjerenstvo samostalno će odrediti članove biračkih odbora.
(članak 42. stavak 6. Zakona).

9. Općinsko izborno povjerenstvo mora imenovati članove biračkih odbora najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora, dakle

19. listopada 2023. do 24:00 sata.
(članak 44. stavak 2. Zakona)

10. Glasovanje traje neprekidno
29. listopada 2023. od 7:00 do 19:00 sati
Biračko mjesto se zatvara u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu omogućit će se glasovanje i nakon 19:00 sati.
(članak 74. Zakona)

11. Birački odbor mora u što kraćem roku dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom Općinskom izbornom povjerenstvu, a najkasnije u roku 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta, dakle

30. listopada 2023. do 7:00 sati.
(članak 65. Zakona)

12. Općinsko izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku 24 sata od zatvaranja biračkih mjesta, dakle

30. listopada 2023. do 19:00 sati.

13. Kad Općinsko izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja bez odgode će objaviti rezultate izbora sukladno zapisnicima o radu; na oglasnoj ploči mjesnog odbora i na internetskim stranicama Općine Barban.

(članak 86. stavak 3. Zakona)

 

 

KLASA:026-01/23-01/4
URBROJ:2163-12-03/01-23-3
Barban, 28. rujna 2023. godine

Općinsko Izborno povjerenstvo
Predsjednica
Suzana Racan Stern, v.r.