OBVEZNE UPUTE BROJ VMOOB – IV

OPĆINA BARBAN
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

 

 

Na temelju članka Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Barban («Službene novine Općine Barban», broj 15/22), Općinsko izborno povjerenstvo donosi

 

OBVEZNE UPUTE BROJ VMOOB – IV

o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom ili teže bolesti, te osoba koje nisu u mogućnosti pristupiti na biračka mjesta

 

 

1. Glasovanje se obavlja osobno.

Iznimno, birač koji zbog kakve tjelesne mane (slijepa osoba, osoba bez ruku i sl.) ili zbog toga što je nepismena ne bi mogao samostalno glasovati, može doći na biračko mjesto s drugom osobom koja je pismena i koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj na glasačkom listiću ispred naziva liste za koju birač glasuje.

2. Kada birač zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto (jer se nalazi u bolnici, bolestan kod kuće, jer je invalidna ili nepokretna osoba i sl.), a izrazi želju glasovati, obavijestit će o tome birački odbor koji će mu omogućiti glasovanje.

U tu svrhu predsjednik biračkog odbora određuje najmanje dva (2) člana biračkog odbora ili zamjenika člana biračkog odbora koji će posjetiti birača u mjestu gdje se nalazi i omogućiti mu glasovanje, vodeći računa o tajnosti glasovanja. Pri tome će birač sam staviti svoj glasački listić u zasebnu omotnicu (kuvertu) i zatvoriti je u prisutnosti članova biračkog odbora, koji će je, kada dođu na biračko mjesto, ubaciti u odgovarajuću glasačku kutiju. U tu svrhu na omotnici – kuverti upisat će se oznaka da se glasovalo za kandidacijsku listu za izbor članova vijeća mjesnog odbora.

Glasovanje na opisan način u prethodnom stavku obavit će se samo u slučaju ako je birač dostupan biračkom odboru i kada je pravovremeno obavijestio birački odbor da želi glasovati.

3. Glasovanje osobe iz točke 1. i 2. ovih Obvezanih uputa posebno će se iskazati u zapisniku o radu biračkog odbora.

4. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici www.barban.hr i oglasnoj ploči Općine Barban.

 

 

KLASA:026-01/23-1/4
URBROJ: 2163-12-03/01-23-10

Barban, 28. rujna 2023. godine

Predsjednica
Općinskog izbornog povjerenstva

Suzana Racan Stern, v.r.