Obavijesti i upute uz oglas za radno mjesto Spremač

Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) te temeljem Oglasa za prijam u službu u Upravni odjel za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinuOpćine Barban na radno mjesto:Spremač, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, u trajanju od šest mjeseci, radi poslova čiji se opseg privremeno povećao, s nepunim radnim vremenom (10 sati tjedno), uz obvezni probni rok od dva mjeseca (KLASA:112-03/22-01/02, URBROJ:2163-12-05-22-1) od dana 02.06.2022. godine objavljen na oglasnoj ploči i web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na oglasnoj ploči i web-stranici Općine Barban, Povjerenstvo za provedbu postupka Oglasa objavljuje kandidatima prijavljenim na oglas

 

 

OBAVIJEST I UPUTE UZ OGLAS ZA prijam u službu na određeno vrijeme U Upravni odjel za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinuOpćine Barbanna radno mjesto:

SPREMAČ

 

 

Izrazi koji se koriste u ovoj obavijesti i uputama uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe bez obzira na rod u kojem su navedeni.

 

 1. Opis poslova

Opis poslova za radno mjesto Spremačutvrđen je Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnih tijela Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 1/22, 6/22) i to kako slijedi:

 • Obavlja poslove čišćenja poslovnih i ostalih zgrada Općine (uredskih prostora, pomoćnih, sanitarnih i skladišnih prostora) i pripadajućeg okoliša,
 • Obavlja poslove posluživanja za potrebe funkcioniranja aktivnosti Općine, osobito na sastancima i za protokolarne svrhe te posluživanja gostiju Općine te brine o urednom funkcioniranju priručne kuhinje, obavlja čišćenje priručne kuhinje i održava čistoću aparata i posuđa.

 

 1. Podaci o plaći

Sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 2/22), plaća za obavljanje poslova utvrđena je na osnovu zakona i predstavlja umnožak koeficijenta za obračun plaće i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Plaću radnog mjesta Spremaččini umnožak koeficijenta radnog mjesta 1,5 i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.Osnovica za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Barban iznosi 3.500,00 kuna bruto.

 

 • Prethodna provjera znanja i sposobnosti

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obavlja se putem pisanog testiranja iz općeg znanja i intervjua. Navedeni način izričito je propisan odredbom članka 116.stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) koji glasi: „Postupak testiranja kandidata za prijam na radno mjesto namještenika za koje je kao stručno znanje utvrđena niža stručna sprema ili osnovna škola provodi se putem pisanog testa iz općeg znanja.“

 

 1. Pravila testiranja
 2. Utvrđivanje identiteta kandidata koji su pristupili testiranju utvrdit će se temeljem uvida u osobnu iskaznicu (ili drugi dokument kojim se može dokazati identitet kandidata) koju kandidat predočava na upit Povjerenstva,
 3. Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas,
 4. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti kandidatu nije dopušteno: korištenje literature, bilježaka, mobitela; napuštanje prostorije u kojoj se odvija provjera; razgovor, ometanje ostalih kandidata te bilo koje druge nedopuštene radnje i postupci koji bi imali utjecaja na rezultat testiranja,
 5. Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje određen broj bodova od 1 do 10; s onim kandidatima koji uspješno polože pismeno testiranje provest će se intervju (razgovor),
 6. Kandidat je položio pismenu provjeru znanja ako je postigao najmanje 50% ukupnog broja bodova,
 7. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismenog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata,
 8. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u službi lokalne samouprave. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10,
 9. Rezultati testiranja i intervjua se zbrajaju te tako čine ukupan rezultat svakog pojedinog kandidata, ukupan broj bodova koji kandidati mogu ostvariti na pisanom testiranju i intervjuu je 20 bodova.
 10. Pookončanom testiranju Povjerenstvo sastavlja rang listu kandidata (prema ukupno ostvarenom broju bodova).

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

Izabrani kandidat, po obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a prije donošenja Rješenja o prijmu u službu.

Službenik koji privremeno obavlja poslove pročelnika Upravnog odjela za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Općine Barban donosi Rješenje o prijmu u službu koje se dostavlja svim kandidatima koji su se prijavili na oglas.

 

 1. Ostale informacije vezane uz oglas

U prijavi na oglas podnositelji navode broj fiksnog i/ili mobilnog telefona na koje se u slučaju potrebe može nazvati tijekom postupka.

Kandidat može tijekom postupka pisanim putem povući prijavu.

 

Općina Barban

Povjerenstvo za provedbu Oglasa