Obavijesti i upute uz oglas za radno mjesto Viši referent – komunalni redar

Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) te temeljem Oglasa za prijam u službu u Upravni odjel za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinuOpćine Barban na radno mjesto:Viši referent – komunalni redar, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, u trajanju od šest mjeseci, radi poslova čiji se opseg privremeno povećao, s nepunim radnim vremenom (8 sati tjedno), uz obvezni probni rok od dva mjeseca (KLASA:112-03/22-01/03, URBROJ:2163-12-05-22-1) od dana 03.06.2022. godine objavljen na oglasnoj ploči i web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na oglasnoj ploči i web-stranici Općine Barban dana 03.06.2022. godine, Povjerenstvo za provedbu postupka Oglasa objavljuje kandidatima prijavljenim na oglas

 

OBAVIJEST I UPUTE UZ OGLAS ZA prijam u službu na određeno vrijeme U Upravni odjel za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinuOpćine Barbanna radno mjesto:

Viši referent – komunalni redar

 

 Izrazi koji se koriste u ovoj obavijesti i uputama uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe bez obzira na rod u kojem su navedeni.

 

 1. Opis poslova

 

Opis poslova za radno mjesto Viši referent – komunalni redarutvrđen je Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnih tijela Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 1/22, 6/22) i to kako slijedi:

 • Obavlja nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje komunalni red, propisa o držanju kućnih ljubimaca, propisa o otpadu iz djelokruga jedinice lokalne samouprave, nadzor nad davanjem javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Barban na korištenje za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta (kioska, montažnih objekata, pokretnih naprava, ugostiteljskih terasa, reklamnih i drugih naprava) i nad korištenjem javnih površina za druge svrhe te nadzor nad provedbom propisa kojima se  uređuje zaštita od buke u djelokrugu jedinica lokalne samouprave,
 • Vodi upravni postupak, predlaže pokretanje prekršajnog postupka i naplaćuje novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja, vodi evidenciju o izvršenom nadzoru i dnevnik rada, sastavlja mjesečna i godišnja izvješća o radu i druga izvješća iz svog djelokruga rada, priprema prijedloge odgovora iz svog djelokruga rada na pitanja i pritužbe, sukladno propisima o pravu na pristup informacijama,
 • Sudjeluje u poslovima obavljanja nadzora nad pravnim i fizičkim osobama kojima je dodijeljena koncesija radi obavljanja komunalne djelatnosti, djelatnosti na pomorskom dobru ili druge djelatnosti, nadzora nad radom komunalnih i trgovačkih društava koji obavljaju poslove iz područja komunalnog gospodarstva te prikupljanja i postupanja s otpadom, nadzora nad primjenom propisanih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i drugih mjera koje se tiču zaštite zdravlja pučanstva iz djelokruga jedinica lokalne samouprave.

 

 1. Podaci o plaći

 

Sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 2/22), plaća za obavljanje poslova utvrđena je na osnovu zakona i predstavlja umnožak koeficijenta za obračun plaće i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

Plaću radnog mjesta Viši referent – komunalni redarčini umnožak koeficijenta radnog mjesta 2,4 i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.Osnovica za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Barban iznosi 3.500,00 kuna bruto.

 • Prethodna provjera znanja i sposobnosti

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua s Povjerenstvom za provedbu Oglasa. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa. Kandidat koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na oglas.

 

 1. Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20),
 2. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj68/18, 110/18, 32/20)
 3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19),
 4. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09, 110/21).

  

 1. Pravila testiranja

 

 1. Utvrđivanje identiteta kandidata koji su pristupili testiranju utvrdit će se temeljem uvida u osobnu iskaznicu (ili drugi dokument kojim se može dokazati identitet kandidata) koju kandidat predočava na upit Povjerenstva,
 2. Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas,
 3. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti kandidatu nije dopušteno: korištenje literature, bilježaka, mobitela; napuštanje prostorije u kojoj se odvija provjera; razgovor, ometanje ostalih kandidata te bilo koje druge nedopuštene radnje i postupci koji bi imali utjecaja na rezultat testiranja,
 4. Provjera znanja obavlja se testiranjem iz područja djelokruga rada lokalne samouprave i zakona kojima se djelatnosti uređuju,
 5. Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje određen broj bodova od 1 do 10; s onim kandidatima koji uspješno polože pismeno testiranje provest će se intervju (razgovor),
 6. Kandidat je položio pismenu provjeru znanja ako je postigao najmanje 50% ukupnog broja bodova,
 7. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismenog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata,
 8. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u službi lokalne samouprave. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10,
 9. Rezultati testiranja i intervjua se zbrajaju te tako čine ukupan rezultat svakog pojedinog kandidata, ukupan broj bodova koji kandidati mogu ostvariti na pisanom testiranju i intervjuu je 20 bodova.
 10. Pookončanom testiranju Povjerenstvo sastavlja rang listu kandidata (prema ukupno ostvarenom broju bodova).

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

 

Izabrani kandidat, po obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a prije donošenja Rješenja o prijmu u službu.

Službenik koji privremeno obavlja poslove pročelnika Upravnog odjela za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Općine Barban donosi Rješenje o prijmu u službu koje se dostavlja svim kandidatima koji su se prijavili na oglas.

 

 1. Ostale informacije vezane uz oglas:

U prijavi na oglas podnositelji navode broj fiksnog i/ili mobilnog telefona na koje se u slučaju potrebe može nazvati tijekom postupka.

Kandidat može tijekom postupka pisanim putem povući prijavu.

 

 

Općina Barban

Povjerenstvo za provedbu Oglasa