O D L U K A

o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada


 

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Općinski načelnik

Klasa: 351-01/16-01/4
Ur.br.: 2168/06-16-02-1

Barban, 9. ožujka 2016.
Na temelju članka 36. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13), i članka 34. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13), Načelnik Općine Barban dana 09. ožujak 2016. godine donosi

O D L U K U
o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada

Članak 1.

Ovom Odlukom uspostavlja se sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada na području Općine Barban.

Članak 2.

Sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu uspostavlja se putem web stranice Općine Barban: www.barban.hr u rubrici „Važne obavijesti“ – kategorija „Obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu“, gdje se ispunjavanjem priloženog obrasca o nepropisno odbačenom otpadu i njegovom dostavom na email: info@barban.hr ili aldo@barban.hr, ili poštom na adresu Općina Barban, Barban 69, 52207 Barban, o tome izvještava Jedinstveni upravni odjel Općine Barban koji po prijavi poduzima daljnje korake.

Članak 3.

Općina Barban će uspostaviti sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada putem komunalnog redara koji će nakon zaprimanja prijava i evidentiranja lokacija o tome voditi Bazu podataka, sastavljati izvješće i provoditi nadzor radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada i eventualnih počinitelja, s posebnim naglaskom i nadzorom lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj web stranici Općine Barban.

Općinski načelnik:

Denis Kontošić, mag.educ.

 

 

Preuzimanje

Obrazac za prijavu nepropisno odbačenog otpada