NATJEČAJ

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15) te Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora, Općinski načelnik objavljuje:

NATJEČAJ
za zakupu poslovnih prostora

I. PREDMET ZAKUPA:

Daju se u zakup slijedeći poslovni prostori, u kompletu, što znači zajedno i to:

1. zgrada Društvenog doma Barban u Barbanu, k.o. Barban, k.č. 191/8, površine 264,44
m², po početnoj cijeni: 6 EUR/m², te sastavni dio terase ispred Društvenog doma Barban, k.o. Barban, k.č. 65/1 zgr., površine 84,75 m², po početnoj cijeni: 2 EUR/ m² odnosno ukupno: 13.500,00 kn

2. zgrada Društvenog doma Orihi, u Orihi, k.o. Gočan, k.č. br. 1599/3, površine 54 m2,
po početnoj cijeni od 2 EUR/m2 odnosno: 800,00 kn

sveukupno redni broj 1 i redni broj 2 iznosi: 14.300,00 kn

tečaj euro/kuna=7,55

Ugovor o zakupu poslovnih prostora 1 i 2. zaključuje se na ROK – 5 godina

NAPOMENA:

Za poslovne prostore pod rednim brojem 1 i 2, raspisuje se natječaj za trgovačku djelatnost, te je uvjet natječaja sklapanje ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem, zakupnikom za oba poslovna prostora – jedan ugovor o zakupu.

Poslovni prostori daju se u zakup u stanju u kome se nalaze u trenutku zaključenja Ugovora o zakupu po gore navedenoj početnoj zakupnini., uz napomenu da se preostali dio poslovnog prostor oznake k.č.br. 198/1 k.o. Barban u Barbanu kao i dio terase, nalazi u suposjedu treće osobe.

II. OPĆENITO:

Podnošenjem ponude na ovaj natječaj, natjecatelj bezuvjetno prihvaća sve uvjete natječaja.

Potpisivanjem ugovora o zakupu za poslovne prostore iz točke 1 ovog natječaja natjecatelj prihvaća opće uvjete zakupa propisane Odlukom o davanju u zakup poslovnog prostora Općine Barban.

Potpisivanjem ugovora o zakupu za poslovne prostore iz točke I ovog natječaja zakupnik pristaje da zakupodavac otkaže ugovor o zakupu ako zakupnik koristi poslovne prostore protivno namjeni odnosno ako bez suglasnoti zakupodavca u poslovnim prostorima ne obavlja ugovorenu djelatnost.

Zakupnina se plaća mjesečno, do 10-tog u mjesecu za tekući mjesec na temelju ugovora o zakupu (uplatnice). U zakupninu nisu uračunati troškovi vode, struje, komunalnih naknada, PDV i ostali troškovi, već se oni plaćaju posebno i padaju na teret zakupca.

2. Natječaj se provodi sistemom zatvorenih koverti.

III. PONUDE

Pravo na podnošenje ponuda imaju sve fizičke osobe, državljani RH i pravne osobe sa sjedištem u RH, registrirane za obavljanje trgovačke djelatnosti.

Pismena ponuda mora sadržavati:
a) zahtjev sa osobnim podacima
– za fizičke osobe ime i prezime, adresu, dokaz o državljanstvu i OIB
– za pravne osobe Rješenje o upisu u sudski registar
b) oznaku poslovnih prostora iz točke I.
c) ponuđenu natječajnu zakupninu
d) dokaz o uplaćenoj jamčevini
e) dokaz u ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti
f) ovjerenu bjanko zadužnicu od strane javnog bilježnika na iznos do100.000,00 kn za osiguranje šestomjesečne zakupnine u iznosu najpovoljnije utvrđene zakupnine
UZ PONUDU SE OBAVEZNO PRILAŽE:

– dokaz o hrvatskom državljanstvu, odnoso registraciji pravne osobe u RH ( izvornik ili ovjerena preslika ) i to: za fizičke osobe – domovnica, za pravne osobe- izvod iz sudskog registra
– dokaz o uplaćenoj jamčevini, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, s brojem žiro računa na koji će se eventuano izvršiti povrat jamčevine,
– dokaz o registraciji za obavljanje trgovačke djelatnosti (izvornik ili ovjerena preslika),
– garancija plaćanja-bjanko zadužnica
– ovjerenu bjanko zadužnicu od strane javnog bilježnika na iznos do 100.000,00 kn za osiguranje šestomjesečne zakupnine u iznosu napovoljnije utvrđene zakupnine

Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz čl. 58 Zakona o pravima hrvatskih branitelja ili članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja, Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora te prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Pravo prvenstva na zakup poslovnih prostora ima i osoba koja osigurava Općini Barban adekvatan prostor u Barbanu za rad Mjesnog odbora.

VI. KRITERIJ ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Kao najpovoljnija ponuda utvrditi će se ona ponuda kojojm se ispunjavaju svi uvjeti natječaja, te koja sadrži najviše ponuđenu natječajnu zakupninu.

V. DOSTAVA PONUDA, JAMČEVINA I OSIGURANJE PLAĆANJA

Sve ponude, uredno i čitko ispisane sa svim ispravama u privitku dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJAČAJ, a ponude se dostavljaju: predajom u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barban ili putem pošte na adresu Općina Barban, Barban br. 69

Dan objave obavijesti u dnevnom tisku smatra se danom objave ovog natječaja.

Jamčevina se utvrđuje u iznosu od 10% početne natječajne zakupnine iznosi 1.430,00 kn. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Općine Barban poziv na broj 7811 – OIB, IBAN HR1024070001800600009 kod OTP banke, s a naznakom jamčevina za poslovne prostore iz natječaja od dana 26.03.2016.g

Postupak otvaranja ponuda provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.
U razmatranje će se uzeti samo one ponude koje će biti zaprimljene u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Braban unutar natječajnog roka od 14 dana odnosno zaključno s danom 08.04.2016.g. što znači da do toga dana 08.04.2016.g. ponuda mora biti predana u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barban ili poštom dostavljena u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban unutar tog roka 08. 04.2016.g. do 13,00 sati.
Ponude koje pristignu poštom ili budu predane nakon tog roka u Jedinstveni upravni odjel Općine Braban smatrat će se zakašnjelima te će se odbaciti.

Ponude će se otvarati dana 08.04.2016. godine u prostorijama općinske vijećnice u 20,00 sati.
Postupak provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja Općine Barban koje zadržava pravo da odustane od natječaja ukoliko ponude ne budu adekvatne.

Zakašnjele ili nepotupne ponude neće se uzeti u razmatranje.

Općina Barban zadržava prvo poništenja u cijelosti ovog natječaja, bez posebnog obrazloženja.

VI. SKLAPANJE UGOVORA I POVRAT JAMČEVINE

Ponuditelj koji nakon donošenja Odluke načelnika o prihvatu njegove ponude, odustane od sklapanje ugovora ili ne pristupi sklapanju ugovora, u roku određenom za njegovo sklapanje, gubi pravo na povrat jamčevine, a poslovni prostor iz točke I. ovog natječaja ponuditi će se slijedećem ponuditelju s najpovoljnijom ponudom uz uvjet da prihvati najviše ponuđenu zakupninu ili ponovno izložiti natječaju.
Ponuditelji kojima su ponude utvrđene kao nevaljane i nepovoljne ili koji odustanu od ponude prije donošenja Odluke načelnika o prihvatu njihove ponude, uplaćena jamčevina će se vratiti u roku od 5 dana od dana donošenja Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude.

Podrobnije obavijesti mogu se dobiti na tel:052 567 635

 

Klasa: 372-01/16-01/4
Ur. broj: 2168/06-16-02-1
Barban, 26.03.2016.
Općinski načelnik:

Denis Kontošić, mag.educ.