NATJEČAJ

Na temelju članka 35. Zakona o zakupu poslovnog prostora (N.N. 91/96) i članka 1. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zakupu poslovnog prostora, te Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, Općinski načelnik objavljuje

NATJEČAJ

za zaključenje Ugovora o zakupu javne površine (zemljišta)
za postavljanje kioska za prodaju novina u Barbanu

1. Predmet zakupa:
Daje se u zakup slijedeća javna površina:

– k.č. br. 191/1,   K.O. Barban,   9 m2, cijena 1.500,00 kn mjesečno

na ROK – 5 godina

2. Natječaj se provodi sistemom zatvorenih koverti.
3. Javna površina daje se u zakup u stanju u kome se nalaze u trenutku zaključenja Ugovora o zakupu po gore navedenoj početnoj zakupnini.
4. Troškovi vode, struje, komunalne naknade, PDV i ostali troškovi nisu uračunati u cijenu i padaju na teret zakupca.
5. Pravo na podnošenje ponuda imaju sve fizičke osobe, državljani RH i pravne osobe sa sjedištem u RH, registrirane za obavljanje predmetne djelatnosti.
6. Pismena ponuda mora sadržavati
a) Zahtjev sa osobnim podacima
– za fizičke osobe ime i prezime, adresu, dokaz o državljanstvu i OIB
– za pravne osobe Rješenje o upisu u sudski registar
b) dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 1.000,00 kuna
– Jamčevina se uplaćuje putem opće uplatnice u korist Općine Barban na žiro račun broj:   IBAN: HR1024070001800600009, poziv na broj 22 7811 – OIB      c) dokaz o ispunjavanju uvjeta za obavljanje predmetne djelatnosti

KRITERIJ ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Pravo na zakup javne površine ima osoba koja udovoljava općim i posebnim uvjetima, te koja ponudi najviši iznos zakupnine.
Ponude će se otvarati dana 10.07.2014.. godine u prostorijama općinske vijećnice u 20,00 sati.
Postupak provodi Povjerenstvo za najam nekretnina Općine Barban koje zadržava pravo da odustane od natječaja ukoliko ponude ne budu adekvatne.

OSTALI UVJETI

Sve ponude, uredno i čitko ispisane, sa svim ispravama u privitku, dostavljaju se u zatvorenoj omotnici do zaključno 09.07.2014. godine. Dan objave natječaja je 02.07.2014. godine na oglasnoj ploči Općine Barban.

Klasa:   372-01/14-01/5
Ur.broj: 2168/06-14-02-1
Barban, 02.07.2014.

Općinski načelnik:

Denis Kontošić, mag.educ.,v.r.

 

Dokument za preuzimanje