Natječaj za dodjelu stipendija OTP banke za akademsku godinu 2022.-2023.

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Općinski načelnik    

 

KLASA: 604-01/22-01/06
URBROJ: 2163-12-01-22-2
Barban, 1. prosinca 2022. godine

Na temelju sklopljenog Ugovora o donaciji između Općine Barban i OTP banke d.d. od 15. studenog 2022. godine (KLASA: 604-01/22-01/06, URBROJ: 2163-12-01-22-1) načelnik Općine Barban dana 1. prosinca 2022. godine raspisuje

 

 NATJEČAJ
za dodjelu stipendija OTP banke za akademsku godinu 2022./2023.

 

I.

Općina Barban će za akademsku godinu 2022./2023. dodijeliti stipendije OTP banke sukladno Ugovoru o donaciji u ukupnom iznosu od 15.000,00 kuna.

Dodijeljuju se 3 stipendije redovitim studentima preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, odnosno stručnih studija i diplomskih specijalističkih stručnih studija.

Prednost na listi imaju studenti koji ostvaruju jedan i/ili više socijalnih kriterija temeljem Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 9/22).

 

II.

Stipendija iznosi 500,00 HRK / 66,36 EUR mjesečno (fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK). Stipendija se isplaćuje za  10 mjeseci tijekom akademske godine. Stipendija se ne isplaćuje za kolovoz i rujan tekuće akademske godine.

 

III.

U trenutku sklapanja Ugovora o studentskoj stipendiji student korisnik stipendije mora imati otvoren žiro račun isključivo u OTP banci gdje se isplaćuje stipendija. Ukoliko u trenutku prijave na Natječaj student nema otvoren žiro račun u OTP banci, istog je dužan dostaviti prije samog sklapanja Ugovora (IBAN žiro računa).

 

IV.

Pravo na stipendiju OTP banke ostvaruje student koji zadovoljava opće kriterije:

 • da je podnositelj zahtjeva za dodjelu stipendije državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Barban,
 • da podnositelj zahtjeva nije stariji od 25 godina,
 • da je podnositelj zahtjeva redovni student višeg ili visokog učilišta koje nije privatno,
 • da podnositelj zahtjeva nije korisnik stipendije Općine Barban ili drugih institucija za akademsku godinu 2022./2023.

 

Posebni kriteriji za dodjelu stipendija:

 1. opći uspjeh u prethodnim godinama školovanja (za studente 1. godine studija boduje se prosjek ocjena 3. i 4. razreda srednje škole te on mora biti najmanje 4,00, a za studente viših godina studija boduje se prosjek ocjena položenih predmeta u prethodnoj akademskoj godini te on mora biti najmanje 3,00),
 2. deficitarnost zanimanja,
 3. socijalni kriteriji,
 4. sudjelovanje roditelja u Domovinskom ratu,
 5. sportaši,
 6. posebne prilike.

 

Prednost na listi imaju studenti koji ostvaruju jedan i/ili više socijalnih kriterija, bez obzira ako su ukupno ostvarili manji broj bodova od ostalih studenata koji ne ostvaruju socijalne kriterije.

Posebni kriteriji boduju se na sljedeći način:

 

a. USPJEH

 • za studente 1. godine studija – prosjek ocjena 3. i 4. razreda srednje škole, i to:

− 4,00 – 4,49 = 10 bodova
− 4,50 – 4,79 = 15 bodova
− 4,80 – 5,00 = 20 bodova

 • za studente viših godina studija – prosjek ocjena položenih predmeta u prethodnoj akademskoj godini, i to:

− 3,00 – 3,49 = 5 bodova
− 3,50 – 3,99 = 10 bodova
− 4,00 – 4,49 = 15 bodova
− 4,50 – 5,00 = 20 bodova

 

b. DEFICITARNOST ZANIMANJA

 • student koji se školuje za deficitarno zanimanje = 10 bodova

Popis deficitarnih zanimanja na temelju Preporuka za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, prilaže se ovom natječaju (stranice 48. i 49. odnose se na Općinu Barban).

 

c. SOCIJALNI KRITERIJI

 • student s utvrđenim tjelesnim invaliditetom/teškoćama u razvoju od najmanje 80% = 15 bodova
 • student bez odgovarajuće roditeljske skrbi, povjereno na čuvanje i odgoj temeljem rješenja nadležnog tijela =15 bodova
 • student bez oba roditelja = 15 bodova
 • student samohranog roditelja = 10 bodova
 • student iz kućanstva korisnika zajamčene minimalne naknade = 10 bodova
 • student iz obitelji s troje i više djece = 5 bodova
 • student čiji su brat i/ili sestra također redovni studenti = 5 bodova

d. SUDJELOVANJE RODITELJA U DOMOVINSKOM RATU

 • student – dijete sudionika Domovinskog rata = 5 bodova
 • student – dijete invalida Domovinskog rata = 10 bodova
 • student – dijete poginulog hrvatskog branitelja = 15 bodova

 

e. SPORTAŠI

 • student kategorizirani sportaš prema Hrvatskom olimpijskom odboru (HOO) = 10 bodova
 • student član nacionalne sekcije = 5 bodova

Kategorizirani sportaši prema kriterijima HOO trebaju biti članovi športskih udruga s područja Istarske županije.

Ukoliko je kandidat kategoriziran prema HOO, a član je i nacionalne selekcije, prilikom bodovanja ostvaruje pravo na veći broj bodova, odnosno 10.

 

f. POSEBNE PRILIKE

 • student dobitnik rektorove nagrade za izvrsnost = 10 bodova
 • student dobitnik dekanove nagrade za izvrsnost = 5 bodova
 • student koji je u 3. ili 4. razredu srednje škole postigao uspjeh na županijskom/državnom natjecanju (prva tri mjesta) – za studente 1. godine studija = 5 bodova
 • volonterski rad = 5 bodova.

Pod kriterijem „volonterski rad“ podrazumijeva se rad u različitim neprofitnim organizacijama i udrugama civilnog društva kao i rad u različitim specijaliziranim domovima, ustanovama i centrima koji su prepoznati kao organizacije koje rade za opće dobro u trajanju od najmanje 30 sati u prethodnoj akademskoj ili školskoj godini.

 

V.

U slučaju da podnositelj zahtjeva studira u inozemstvu, na odgovarajući će se način izvršiti bodovanje ocjena koje se primjenjuju sukladno sustavu ocjenjivanja u konkretnoj državi.

U slučaju kada dva ili više studenta ostvaruju jednak broj bodova, prednost na listi za dodjelu stipendija ima student koji je ostvario bolji uspjeh u školovanju (prosjek ocjena), a ako su kandidati ostvarili isti uspjeh, prednost ima student koji je upisao višu godinu studija. Ako su kandidati i dalje izjednačeni, prednost ima student po osnovi deficitarnosti zanimanja.

 

VI.

Podnositelji zahtjeva za dodjelu OTP stipendije, dužni su pisanoj prijavi (Zahtjevu) priložiti sljedeće obvezne dokumente:

 1. Osobna iskaznica – preslika,
 2. Potvrda o prebivalištu,
 3. Potvrda o redovnom upisu na studij ili višu godinu studija,
 4. Svjedodžbe za 3. i 4. razred srednje škole (za studente koji su 1. godina studija) – preslika,
 5. Prijepis ocjena prethodne godine studija (za studente viših godina studija),
 6. Presliku bankovne kartice ili potvrdu banke o IBAN računu (žiroračun),
 7. Privolu za obradu osobnih podataka u svrhu stjecanja stipendije.

Za dokazivanje ostalih kriterija dostavljaju se sljedeći dokumenti (ovisno koji je kriterij primjenjiv za podnositelja zahtjeva):

 1. Potvrdu/e nadležnog tijela koja dokazuje činjenice iz točke c) socijalni kriteriji
 2. Potvrdu nadležnog tijela koja dokazuje činjenice iz točke d) sudjelovanje roditelja u domovinskom ratu
 3. Potvrdu/e nadležnog tijela koja dokazuje činjenice iz točke e) sportaši
 4. Potvrdu/e nadležnog tijela koja dokazuje činjenice iz točke f) posebne prilike.

Obrazac Zahtjeva može se preuzeti na službenoj stranici općine www.barban.hr (Natječaji i obavijesti) ili podignuti osobno u Općini Barban.

 

VII.

Kompletiran i potpisan Zahtjev dostavlja se nadležnom odjelu Općine Barban, svakim radnim danom u uredovno radno vrijeme zaključno do 15. prosinca 2022. godine do 14:00 sati, bez obzira na način dostave.

Zahtjev je moguće predati na jedan od sljedećih načina:

 • preporučenom poštom ili neposredno u pisarnici Općine Barban u zatvorenoj omotnici na kojoj je s prednje strane naznačeno “OPĆINA BARBAN, Barban 69, 52207 Barban – PRIJAVA ZA DODJELU STIPENDIJA OTP BANKE”, a na stražnjoj strani ime, prezime i adresa kandidata.
 • e-mailom na: info@barban.hr, u naslovu e-maila potrebno je naznačiti „PRIJAVA ZA DODJELU STIPENDIJA OTP BANKE – ime i prezime kandidata.“

Prijave se predaju u roku za podnošenje na jedan od gore navedenih načina.

Napomena: Ukoliko se ponuda šalje poštom relevantno je vrijeme zaprimanja ponude u Općini Barban a ne vrijeme slanja. Zahtjevi koji su pristigli nakon isteka roka za dostavu zahtjeva neće se otvarati (zakašnjelo pristigli Zahtjevi).

 

VIII.

Upravni odjel nadležan za poslove koji se odnose na društvene djelatnosti provodi postupak natječaja, utvrđuje prijedlog Liste za dodjelu stipendija temeljem dostavljene dokumentacije i kriterija za dodjelu stipendija.

Ukoliko na natječaj ne pristigne dovoljan broj prijava koje zadovoljavaju propisane kriterije, Općina Barban može dodijeliti stipendije i studentima koji ne zadovoljavaju kriterije vodeći računa o rang listi tj. ostvarenom broju bodova na natječaju.

Prijedlog rang liste za dodjelu stipendija OTP banke objavljuje se na službenoj stranici Općine Barban (www.barban.hr) i oglasnoj ploči Općine Barban najkasnije do 23. prosinca 2022. godine.

Kandidati koji nisu zadovoljni rezultatima imaju pravo podnošenja prigovora Načelniku u roku od 8 dana od objavljivanja rang liste. Zaključak Načelnika o prigovoru na rang listu je konačan. Nakon isteka roka za prigovore Načelnik donosi Odluku o dodjeli stipendija OTP banke za akademsku godinu 2022./2023.

 Na temelju Odluke Načelnika, sa studentom kojem je odobrena stipendija sklapa se Ugovor o stipendiranju. Ugovorom o stipendiranju reguliraju se sva prava i obveze stipendista.

 

IX.

Student ima pravo na stipendiju OTP banke samo kada prvi puta upisuje pojedinu godinu studija. U slučaju da stipendist godinu za koju je dobio stipendiju OTP banke ne završi u cijelosti, nije dužan vratiti primljeni iznos stipendije.

Korisnik stipendije koji je stekao status apsolventa, sukladno statutu ili drugom općem aktu visokoobrazovne ustanove, nema pravo na isplatu stipendije OTP banke.

Ukoliko student koji prima stipendiju OTP banke ostvari i prihvati stipendiju po nekoj drugoj pravnoj osnovi, gubi pravo na stipendiju ostvarenu temeljem ovog Natječaja i dužan je vratiti do primljeni iznos stipendije OTP banke.

 

X.

Svi kandidati podnošenjem zahtjeva daju svoju suglasnost Općini Barban da u njemu navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu izvršenja premeta ovog natječaja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja Ugovora, kontaktiranja, isplate odobrenih stipendija i objave na internetskim stranicama i/ili u javnom glasilu Općine Barban.

Nadalje, kako u prijedlogu liste za dodjelu stipendija OTP banke i Odluci o dodjeli stipendija Općine Barban neće biti objavljeno ime i prezime studenta, već pseudonimizacija/enkripcija imena, prilikom dostave zahtjeva studentima će se dodjeliti broj.

 

Sve informacije mogu se dobiti svakim radnim danom u uredovno radno vrijeme u nadležnom odjelu Općine Barban na broj telefona 052/567-635 ili putem e-mail adrese info@barban.hr.

 

NAČELNIK
Dalibor Paus, v.r.

 

Prilozi za preuzimanje: