Javni poziv za zakup

Na temelju odredbi Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (N.N. 125/11, 64/15), Općinski načelnik Općine Barban objavljuje

NATJEČAJ
za zaključenje Ugovora o zakupu poslovnog prostora

1. Predmet zakupa:
Daje se u zakup slijedeći poslovni prostor:
– Poslovni prostor u zgradi na adresi Barban 1, K.O. Barban, k.č.br. 44, površine 21 m2, cijena: 1.000,00 kuna + 25% PDV=1.250,00 mjesečni najam

2. Poslovni prostor daje se u zakup u trajanju od 5 (pet) godina uz mogućnost da zakupodavac i zakupnik, bez provođenja javnog natječaja produže zakup u skladu sa stavcima 3. i 4. članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.

3. Poslovni prostor daje se u zakup u stanju u kome se nalazi u trenutku zaključenja Ugovora o zakupu po gore navedenoj početnoj zakupnini koja se obračunava mjesečno, a plaćanje zakupnine se vrši do kraja mjeseca za tekući mjesec. Za svaku zakašnjelu uplatu obračunava se i plaća zakonska zatezna kamata.

4. Troškovi vode, struje, komunalne naknade, odvoza smeća i ostali troškovi nisu uračunati u cijenu, već te troškove zasebno plaća zakupnik. Zakupodavac zadržava pravo izmjene zakupnine tijekom trajanja zakupnog odnosa, o čemu Odluku donosi Načelnik. Svako odobreno ulaganje Zakupnika u preuređenje poslovnog prostora, koje ima karakter investicije, za vrijeme trajanja zakupa, uređuje se zasebnim ugovorom između Zakupodavca i Zakupnika.

5. Pravo na podnošenje ponuda imaju sve fizičke osobe, državljani RH i pravne osobe sa sjedištem u RH, registrirane za obavljanje uslužne djelatnosti.

6. Pismena ponuda mora sadržavati
a) Zahtjev sa osobnim podacima
– za fizičke osobe ime i prezime, adresu, dokaz o državljanstvu i OIB
– za pravne osobe Rješenje o upisu u sudski registar
– dokaz iz kojeg je vidljivo da su podmirili sve obaveze prema državnom proračunu
– dokaze iz kojih je vidljivo da su podmirili sve dospjele obaveze prema Općini Barban
b) dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 3.000,00 kuna (uplatnica ili virmanski nalog)
– Jamčevina se uplaćuje putem opće uplatnice u korist Općine Barban na žiro račun
broj: HR1024070001800600009, poziv na broj 22 7811 – OIB
c) dokaz o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti (izvadak iz odgovarajućeg registra)

KRITERIJ ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Pravo na zakup prostora ima osoba koja udovoljava uvjetima iz ovog poziva, te koja ponudi
najviši iznos zakupnine.
Ponude će se otvarati dana 17.02.2016. godine u prostorijama općinske vijećnice u 12,00 sati.
Postupak provodi Komisija za provođenje natječaja Općine Barban koja zadržava pravo da odustane od natječaja ukoliko ponude ne budu adekvatne.
OSTALI UVJETI
Sve ponude, uredno i čitko ispisane sa svim ispravama u privitku dostavljaju se u zatvorenoj omotnici u roku od 8 dana od dana objave natječaja, putem pošte i neposredno u pisarnici Općine Barban u zatvorenoj omotnici uz naznaku ”Ne otvaraj – natječaj za zakup poslovnog prostora“.
Dan objave natječaja je 08.02.2016. godine u Glasu Istre, na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Barban (www.barban.hr).
Ugovor o zakupu poslovnog prostora ovjeriti će se kod javnog bilježnika na teret zakupnika, tako da isti predstavlja ovršnu ispravu radi ostvarenja neposredne prisilne naplate buduće eventualne tražbine od strane zakupodavca.

Klasa: 372-01/16-01/1
Ur.broj: 2168/06-16-02-1
Barban, 08.02.2016.
Općinski načelnik:
Denis Kontošić, mag.educ.