JAVNI POZIV za financiranje programa, projekata i manifestacija u 2020. godini

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Barban za 2020. godinu, namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban, zamjenik načelnika Općine Barban raspisuje

JAVNI POZIV
za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2020. godini

I.

Općina Barban poziva udruge sa sjedištem na području Općine Barban i/ili koje provode program ili projekt na području Općine Barban, usmjerene na prioritetna područja iz ovog Javnog poziva, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro.

II.

Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije za sljedeća prioritetna područja:

  1. KULTURA
  2. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
  3. RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
  4. TURIZAM

III.
Udruge mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije koji pridonose razvoju ovisno o prioritetnom području, kako slijedi:

1. Prioritetno područje: KULTURA
Programi, projekti i manifestacije udruga koji se odnose na:

1.1. Promicanje nematerijalne kulturne baštine,
1.2. Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga.

2. Prioritetno područje: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
Projekti i aktivnosti udruga koji se odnose na:

2.1. Prioritetna područja :

  1. djeca i mladi,
  2. starije osobe i palijativna skrb,
  3. osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju

2.2. Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga.

3. Prioritetno područje: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
Programi, projekti i aktivnosti koje se odnose na jačanje civilnog društva na području Općine Barban, tj. veću uključenost civilnog društva. Programi, projekti i aktivnosti mogu se odnositi na sljedeća prioritetna područja:

3.1. Uključenje u organizaciju već postojećih programa, projekata i manifestacija
3.2. Širenje partnerstva kroz uspostavljanje suradnje s organizacijama izvan područja Općine                 Barban
3.3. Razvoj znanosti
3.4. Zaštita i uređenje okoliša
3.5. Jačanje društvene uključenosti socijalno osjetljivih i marginaliziranih društvenih skupina (osoba s invaliditetom, pripadnika nacionalnih manjina, žena, starijih nezaposlenih osoba, ovisnika o drogama, žrtava obiteljskog nasilja, osoba koje skrbe o ovisnim članovima obitelji, beskućnika i drugih manjih skupina).

4. Prioritetno područje: TURIZAM
Programi, projekti i manifestacije udruga koji se odnose na:

4.1. Turizam (poticanje programa u turizmu, edukacije, te edukacijski projekti i programi, općinske manifestacije).
IV.
Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 280.000,00 kuna.
Planirana vrijednost Javnog poziva po područjima te najniži i najviši iznos sredstava po područjima i očekivani broj ugovora po područjima određuju se kako slijedi:

Oznaka
prioritetnog
područja

Projekti, programi,
manifestacije

Iznos
financijskih
sredstava
u kn

Najniži iznos
sredstava koji
se može
prijaviti i
ugovoriti po
pojedinoj
prijavi u kn

Najviši iznos
sredstava koji
se može
prijaviti i
ugovoriti po
pojedinoj
prijavi u kn

Očekivani
broj
ugovora

1.                                                                          KULTURA
1.1. Promicanje nematerijalne kulturne baštine

150.000,00

5.000,00

75.000,00

4

1.2. Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga
2.                                                       ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
2.1. Projekti i aktivnosti sukladno prioritetnim područjima

20.000,00

1.000,00

15.000,00

5

2.2. Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga
3.                                                         RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
3.1. Uključenje u organizaciju već postojećih programa, projekata i manifestacija

40.000,00

1.000,00

20.000,00

4

3.2. Širenje partnerstva kroz uspostavljanje suradnje s organizacijama izvan područja Općine                 Barban
3.3. Razvoj znanosti
3.4. Zaštita i uređenje okoliša
3.5. Jačanje društvene uključenosti socijalno osjetljivih i marginaliziranih društvenih skupina
4.                                                                          TURIZAM
4.1. Turizam (poticanje programa u turizmu, edukacije, te edukacijski projekti i programi, općinske manifestacije)

70.000,00

10.000,00

30.000,00

3

V.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan projekt ili program u okviru pojedinog prioritetnog područja ovog Javnog poziva, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2020. godine.
VI.
Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima u papirnatom obliku koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Barban (www.barban.hr). Uz navedene obrasce potrebno je priložiti i ostalu obveznu dokumentaciju navedenu u Uputama za prijavitelje koje čine sastavni dio ovog Javnog poziva.

VII.

U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima predaje se u zatvorenoj omotnici u pisarnici Općine Barban ili preporučenom pošiljkom na adresu:
OPĆINA BARBAN
Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti
Barban 69, 52207 Barban
 „Javni poziv za udruge – ne otvaraj“
do utorka, 18.02.2020. u 17:00 sati, neovisno o načinu dostave.
VIII.

Administrativnu provjeru pristiglih prijava će provesti Povjerenstvo za administrativnu provjeru prijava, dok će ocjenu i procjenu prijave, u skladu s kriterijima definiranim Uputama za prijavitelje, izvršiti Povjerenstvo za ocjenjivanje zaprimljenih prijava koje utvrđuje zamjenik načelnika Općine Barban.

IX.

Prijave koje nisu dostavljene u roku određenom ovim Javnim pozivom i koje nisu sačinjene sukladno ovom Javnom pozivu i Uputama za prijavitelje neće se razmatrati.

 

X.

S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za projekte i programe u Proračunu Općine Barban za 2020. godinu, Općina Barban će sklopiti Ugovor o financijskoj potpori projektu/programu.

XI.

Prijavitelji koji su nezadovoljni Odlukom o dodjeli financijskih sredstava imaju pravo podnijeti prigovor na Odluku u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke. Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu postupka po Javnom pozivu.

 

XII.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: info@barban.hr, najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijave.

ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA
Dalibor Biletić

 

KLASA: 402-04/20-01/01
URBROJ: 2168/06-01-20-3

Barban, 16. siječnja 2020. godine

 

Prilozi – preuzimanje:

(1) Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban
(2) 1. Izmjene Pravilnika o financiranju udruga
(3) Godišnji Plan raspisivanja Javnih poziva za financiranje Udruga u 2020.
(4) Odluka o raspisivanju Javnog poziva
(5) Javni poziv
(6) Upute-za-prijavitelje_Barban
(7) Obrazac 1
(8) Obrazac 2
(9) Obrazac 3
(10) Popis-priloga-koje-je-potrebno-priložiti-uz-prijavu
(11) Obrazac za procjenu kvalitete
(12) Ugovor o financiranju
(13) Obrazac-za-opisni-izvještaj
(14) Obrazac-za-financijski-izvještaj