Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban za 2017. godinu

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Barban za 2017. godinu, namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban, Općinski načelnik Općine Barban raspisuje

JAVNI POZIV

 za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban za 2017. godinu.

Općina Barban poziva udruge sa sjedištem na području Općine Barban i/ili koje provode program ili projekt na području Općine Barban, usmjerene na prioritetna područja iz ovog Javnog poziva, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Jedinstveni upravni odjel Općine Barban ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro.

 

Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije za sljedeća prioritetna područja:

  1. SPORT
  2. KULTURA
  3. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
  4. RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Rok za podnošenje prijava završava 20.02.2017.
Dokumentacija za provedbu Natječaja obuhvaća: