Javni natječaj o prijmu u službu u Vlastiti pogon za obavljanje određenih komunalnih djelatnosti na području Općine Barban

U Narodnim novinama broj 31/2020 od 18. ožujka 2020. objavljen je natječaj za prijem u službu u Vlastiti pogon za obavljanje određenih komunalnih djelatnosti na području Općine Barban

na radno mjesto: UPRAVITELJ VLASTITOG POGONA I. kategorije, potkategorije:glavni rukovoditelj– 1. klasifikacijskog ranga, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (2 sata dnevno), uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

 

KLASA: 112-02/20-01/01
URBROJ: 2168/06-04-20-3
Barban, 18. ožujka 2020. godine

 

Na temelju članaka 19., 28., 29. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), te Pravilnika o poslovanju i unutarnjem ustrojstvu Vlastitog pogona za obavljanje određenih komunalnih djelatnosti na području Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ 44/20), privremena upraviteljica Vlastitog pogona raspisuje sljedeći

 

JAVNI NATJEČAJ

o prijmu u službu u Vlastiti pogon za obavljanje određenih komunalnih djelatnosti na području Općine Barban

na radno mjesto:

 

UPRAVITELJ VLASTITOG POGONA,

 1. kategorije, potkategorije:glavni rukovoditelj– 1. klasifikacijskog ranga, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (2 sata dnevno), uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete  za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18,112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon)

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

Kandidati pored općih uvjeta  za prijam u službu moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • magistar struke ili stručni specijalist ekonomske, pravne ili tehničke struke
 • najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • državni stručni ispit
 • vozačka dozvola B kategorije

 

Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. stavak 2. Zakonu o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17).

 

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti adresa e-pošte) i naziv radnog mjesta za koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat/kandidatkinja dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da su nezaposleni.

Na javni natječaj se mogu javiti i kandidati/kandidatkinje koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ispit polože u zakonskom roku.

Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju i/ili intervjuu smatrat će se da je povukao/povukla prijavu na natječaj.

Na web-stranici Općine Barban: www.barban.hr, i oglasnoj ploči Općine Barban objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način, mjesto i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za tu provjeru, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Kandidati/kandidatkinje obvezni su uz prijavu priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o stručnoj spremi-izvornik ili presliku isprave kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme),
 3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važeće osobne iskaznice),
 4. elektronički zapis ili potvrdu o stažu evidentiranom u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidan radni staž i stručna sprema,
 5. uvjerenje nadležnog Suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca).
 6. dokaz/potvrdu o traženom radnom iskustvu od najmanje 5 godina na odgovarajućim poslovima (potvrda ranijih poslodavaca odnosno druga isprava- npr. preslika ugovora o radu, rješenja o rasporedui sl.) iz kojih mora biti vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo,
 7. dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o poznavanju rada na osobnom računalu
 8. vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijem u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18,112/19),

 

Sukladno odredbi članka 7. stavak 2.Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/2017), isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja Rješenja o prijmu u službu.

Prijavom na natječaj pristupnici natječaja su izričito suglasni da Općina Barban može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Pisane prijave na javni natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem, te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na web stranicama  Općine Barban i „Narodnim novinama“, i to neposredno ili preporučenom poštom na adresu:

Općina Barban, Barban 69, 52207 Barban, s naznakom: «Javni natječaj za prijam u službu u Vlastiti pogon za obavljanje određenih komunalnih djelatnosti na području Općine Barban na radno mjesto Upravitelj Vlastitog pogona – ne otvaraj».

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili potpunu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na javni natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

      Privremena upraviteljica
Vlastitog pogona:

Doris Pužar