ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava udrugama u 2020. godini

Temeljem članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine“, broj 26/15) te članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ br. 31/16 i 17/18) i članka 34. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ br. 22/13, 12/18), Zamjenik načelnika Općine Barban 17. ožujka 2020. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava udrugama koje provode programe ili projekte
na području Općine Barban u 2020. godini u prioritetnim područjima
KULTURA, ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB,
RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I TURIZAM

Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se prijavile na Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2020. godini, objavljen 16. siječnja 2020. godine, te prošle postupak formalne provjere i ocjenjivanja.
Članak 2.
U 2020. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području KULTURA u ukupnom iznosu od 148.000,00 kn.

PRIORITETNO PODRUČJE: KULTURA
Redni broj Udruga/organizacija civilnog društva Projekt Ukupan broj bodova Iznos financijske potpore Općine Barban
1. Kulturno-umjetničko društvo „Barban“ Organiziranje i sudjelovanje na folklornim manifestacijama te obnova nošnji

67

75.000,00
2. Društvo „Trka na prstenac“ 45. Trka na prstenac

64

45.000,00
3. Katedra čakavskog sabora Barban Znanstveni skup „Barban i Barbanština od prapovijesti do danas“ i zbornik radova sa znanstvenog skupa „Barbanski zapisi“

58

28.000,00
UKUPNO: 148.000,00

Članak 3.
U 2020. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB u ukupnom iznosu od 20.000,00 kn.

PRIORITETNO PODRUČJE: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
Redni broj Udruga/organizacija civilnog društva Projekt Ukupan broj bodova Iznos financijske potpore Općine Barban
1. Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Pula Aktivni u zajednici

64

15.000,00
2. Društvo distrofičara Istre Integracija osoba oboljelih od mišićne distrofiije -nuromuskularnih bolesti sa područja Općine Barban u 2020. godini

57,5

2.000,00
3. Savez udruga osoba s invaliditetom Istarske županije Savjetovanjem i edukacijom do kvalitetnijeg života osoba s invaliditetom

53,5

1.500,00
4. Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije – Pula Socijalizacija i integracija osoba s intelektualnim teškoćama

52

1.500,00
UKUPNO: 20.000,00

Članak 4.
U 2020. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA u ukupnom iznosu od 40.000,00 kn.

PRIORITETNO PODRUČJE: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
Redni broj Udruga/organizacija civilnog društva Projekt Ukupni broj bodova Iznos financijske potpore Općine Barban
1. Društvo umirovljenika Barbanštine Razvoj civilnog društva

62

17.000,00

2. Sindikat umirovljenika Hrvatske, Podružnica Pula- ogranak Barban Program rada i aktivnosti za 2020. godinu

57,5

8.500,00

3. Društvo Sv. Pava Ljetna pozornica na podrušju Sv. Pava

55

8.500,00

4. Centar za zdrave životne navike „Vita Nova“ Tehnike mindfulness-usredotočena svjesnost

52

3.500,00

5. Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Pule Obilježavanje obljetnica iz NOB- e i razvijanje antifašističkih demokratskih tradicija

45,5

2.500,00

UKUPNO:

40.000,00

Članak 5.
U 2020. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području TURIZAM u ukupnom iznosu od 70.000,00 kn.

PRIORITETNO PODRUČJE: TURIZAM
Redni broj Udruga/organizacija civilnog društva Projekt Ukupni broj bodova Iznos financijske potpore Općine Barban
1. Turistička zajednica Općine Barban Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta

63

29.000,00

2. Turistička zajednica Općine Barban Prezentacije i edukacije TZ Barban

60

25.000,00

3. Turistička zajednica Općine Barban 19. susret harmonikaša „Zasvirimo u Barbanu“

54,5

14.000,00

4. Biciklistički klub kroz Hrvatsku Puris – Kamen Istrian Spring Tour, a magic land race

45,5

2.000,00

UKUPNO:

70.000,00

Članak 6.
Nadležnost nad provedbom aktivnosti kao provedbeno tijelo ima Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti.
Članak 7.
Obzirom na izvanredne okolnosti nastale zbog epidemije bolesti COVID 19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na području čitave Republike Hrvatske, davatelj financijskih sredstava može tražiti od korisnika financiranja da obustavi provedbu cjelokupnog ili dijela projekta ako okolnosti (prije svega viša sila) ozbiljno otežavaju ili ugrožavaju njegov nastavak.
Članak 8.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena na službenim mrežnim stranicama Općine Barban.
KLASA: 402-04/20-01/01
UR.BROJ: 2168/06-01-20-41

Barban, 17. ožujka 2020. godine

ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA
Dalibor Biletić

Dokument u PDF:
Odluka o dodjeli financijskih sredstava u 2020