Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARBAN

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

KLASA: 372-01/19-01/01
URBROJ: 2168/06-01-19-5
Barban, 19. ožujka2019.

Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj120/16), nanacrt Dokumentacije o nabavi za nabavu usluga promidžbe i vidljivosti, izrade promotivnih materijala, nastupa na sajmovima, izradu internet stranice i on line platforme za projekt Poduzetničkog inkubatora Barban objavljuje:

 

IZVJEŠĆE

O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

 

 

 1. Podaci o Naručitelju:

Naziv Naručitelja: Općina Barban
Sjedište: 52207 Barban, Barban 69
Adresa za dostavu pošte: Barban 69, 52207 Barban
OIB:98875297738

Broj telefona:+385 52 567 635
Broj telefaksa:+385 52 567 606

Internetska adresa:www.barban.hr
Adresa elektroničke pošte:marina@barban.hr

 1. Evidencijski broj nabave:26/19, MV
 1. Predmet nabave:

Nabava usluga promidžbe i vidljivosti, izrade promotivnih materijala, nastupa na sajmovima, izrada internet stranice i on line paltforme za projekt Poduzetnički inkubator Barban

CPV oznaka predmeta nabave: 79341000-6
CPV naziv predmeta nabave: Usluge oglašavanja

 1. Datum početka prethodnog savjetovanja:
 2. ožujak 2019. godine, objavljeno u EOJN RH i na Internet stranicama Općine Barban https://www.barban.hr
 1. Datum završetka prethodnog savjetovanja:
 2. ožujak 2019. godine
 1. Navod je li tijekom savjetovanja Naručitelj održao sastanak:

Nije bilo zainteresiranih gospodarskih subjekata. 

 1. Tekst primjedbe ili prijedloga, bez navođenja podataka o gospodarskom subjektu:

Nije bilo prijedloga, upita ili primjedbi od nitijednog gospodarskog subjekta.

 1. Stručno povjerenstvo za javnu nabavu:
 2. Davor Škrtić – predsjednik (posjeduje važeći certifikat u području javne nabave, Klasa: 406-01/17-05/146, Urbroj: 526-06-01-02/1-17-2 izdan od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, 09. srpnja 2017. godine)
 3. Danijela Kontošić – Općina Barban – član
 4. Grozdana Dobran – Općina Barban – član.

 

NAČELNIK
Dalibor Paus