JAVNI POZIV – za prijam osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti
Klasa: 112-01/19-01/01
Urbroj: 2168/06-06-19-1
Barban, 25. ožujka 2019. godine

 

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 37. Zakona o tržištu rada („Narodne novine“, broj 118/18) te na temelju Plana Prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Barban za 2019. godinu (KLASA: 023-01/19-01/03, UR.BROJ: 2168/06-01-19-2) Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti objavljuje

JAVNI POZIV

za prijam osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban

 

Članak 1.

U cilju provedbe programa, odnosno korištenja mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: HZZ) „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“, Općina Barban objavljuje Javni poziv za prijam osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban.

 

Članak 2.

Osobe koje se mogu prijaviti na ovaj poziv i dostaviti svoju prijavu, u trenutku odobravanja zahtjeva od strane HZZ-a, trebaju ispunjavati uvjete za korištenje mjere stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, te da ispunjavaju uvjet tražene struke i razine obrazovanja za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje.

 

Članak 3.

Polaznik/ polaznica stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa prima se na određeno vrijeme od 12 mjeseci u (Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) za sljedeće radno mjesto:

– Viši stručni suradnik za proračun i financije – 1 polaznik/polaznica

Uvjeti:

– magistar ili stručni specijalist ekonomije
– poznavanje rada na osobnom računalu
– vozačka dozvola B kategorije

 

Članak 4.

Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

– kratki životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice);
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome/svjedodžbe o stručnoj spremi),
– elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata / kandidatkinje ne vodi kazneni postupak, (koje ne smije biti starije od 6 mjeseci od dana objave ovog Javnog poziva);
– vlastoručno potpisanu izjavu da kod kandidata / kandidatkinje ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (potpis na izjavi nije potrebno ovjeriti; izjava je prilog Javnog poziva);
– potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (dokaz o prijavi u evidenciju nezaposlenih HZZ-a najmanje 30 dana do isteka roka za podnošenje prijava na ovaj Javni poziv).

Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu, dužan/dužna je u prijavi na Javni poziv pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog Ugovora o stručnom osposobljavanju dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.

 

Članak 5.

S kandidatima koji su podnijeli pravovremenu i urednu prijavu, te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, provest će se intervju. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu.

Kandidat koji ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na javni poziv. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua bit će objavljeni na mrežnim stranicama Općine Barban, www.barban.hr  najmanje 5 dana prije održavanja intervjua.

 

Članak 6.

Za kandidata/kandidatkinju koji bude izabran, Općina Barban će HZZ-u podnijeti zahtjev za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, te će se po dobivenom odobrenju od strane HZZ-a s tom osobom  sklopiti Ugovor o međusobnim pravima i obvezama koja se odnose na stručno osposobljavanje.

Novčanu pomoć za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad, polazniku isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje, dok trošak prijevoza za polaznika/cu stručnog osposobljavanja snosi Općina Barban.

 

Članak 7.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se zaključno do 01. travnja 2019. godine s naznakom “Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Barban” na adresu:

 

Općina Barban
Barban 69
52207 Barban

 

 

 

Članak 8.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili osoba za koju se utvrdi da ne ispunjava neki od uvjeta ovog Javnog poziva neće se smatrati kandidatom i njihove prijave neće biti razmatrane.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u članku 4. ovog Javnog poziva.

Za kandidate / kandidatkinje koji se ne odazovu pozivu na intervju, smatrat će se da su odustali od prijave.

 

Članak 9.

O rezultatima javnog poziva svi kandidati/kandidatkinje bit će obaviješteni pisanim putem.

 

Pročelnik:

Vlado Kožljan