Godišnji Plan raspisivanja Javnih poziva za financiranje Udruga u 2021.

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) i članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 31/16 i 17/18), Općinski načelnik Općine Barban, dana 20. siječnja 2021. godine donosi

 

GODIŠNJI PLAN
raspisivanja javnih poziva
za financiranje programa, projekta i manifestacija
od interesa za opće dobro koje provode udruge
na području Općine Barban za 2021. godinu

I.
Godišnji plan raspisivanja Javnih poziva za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban (u daljnjem tekstu: Godišnji plan) utvrđuje se kako slijedi:

 

 

01. Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2021. godini

Naziv područja

Naziv javnog poziva

Ukupan iznos financijskih sredstava po području (kn)

Najniži i najviši iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi po području (kn)

Okvirni broj planiranih ugovora po području

Okvirni datum raspisivanja natječaja

Okvirni datum završetka natječaja

Okvirni rok ugovaranja

KULTURA Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2021. godini

130.000,00 kn

Najniži iznos 5.000,00 kn

Najviši iznos 75.000,00 kn

4

22.01.2021.

24.02.2021.

u roku 15 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava

ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2021. godini

20.000,00 kn

Najniži iznos 1.000,00 kn

Najviši iznos 15.000,00 kn

5

22.01.2021.

24.02.2021.

u roku 15 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava

RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2021. godini

35.000,00 kn

Najniži iznos 1.000,00 kn

Najviši iznos 20.000,00 kn

4

22.01.2021.

24.02.2021.

u roku 15 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava

TURIZAM Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2021. godini

25.000,00

Najniži iznos 1.000,00 kn

Najviši iznos 15.000,00 kn

3

22.01.2021.

24.02.2021.

u roku 15 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava

02. Javni poziv za potpore malih vrijednosti raznih područja namijenjenih financiranju manjih projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2021. godini

Naziv područja

Naziv javnog poziva

Ukupan iznos financijskih sredstava po području (kn)

Najniži i najviši iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi po području (kn)

Okvirni broj planiranih ugovora po području

Okvirni datum raspisivanja natječaja

Okvirni datum završetka natječaja

Okvirni rok ugovaranja

POTPORE MALIH VRIJEDNOSTI RAZNIH PODRUČJA Javni poziv za potpore malih vrijednosti raznih područja namijenjenih financiranju manjih projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2021. godini

30.000,00 kn

Najniži iznos 1.000,00 kn

Najviši iznos 10.000,00 kn

10

22.03.2021.

do 31.12.2021. odnosno do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava

u roku 15 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava

 

II.
Plan raspisivanja poziva okvirnog je karaktera i promjenjiv je, te Općina Barban ima pravo raspisivati dodatni poziv odnosno pravo promjene postojećeg, ovisno o raspoloživosti financijskih sredstava.

III.
Ovaj plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Općine Barban www.barban.hr.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE BARBAN
Dalibor Paus

 

KLASA: 402-04/21-01/01
UR.BROJ: 2168/06-01-21-1

Barban, 20. siječnja 2021. godine

 

Dokumenti za preuzimanje:

Godišnji Plan raspisivanja Javnih poziva za financiranje Udruga u 2021.