Visina jednokratne novčane naknade za novorođeno dijete od 2021. godine

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19) i članka 24. Statuta Općine Barban (“Službene novine Općine Barban”, br. 22/13, 12/18), Općinsko vijeće Općine Barban je na 33. sjednici održanoj 23. prosinca 2020. godine donijelo

 

ODLUKU

o III. izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

 

I.

 

Članak 16. Odluke o socijalnoj skrbi, usvojene od strane Općinskog vijeća Općine Barban dana 30. prosinca 2015. godine (Klasa: 021-05/15-01/11, Ur.broj: 2168/06-15-02-4) „Službene novine Općine Barban“ br. 29/15 mijenja se i glasi:

 

Pravo na jednokratnu naknadu za svako novorođeno dijete imaju roditelji neovisno o ispunjavanju uvjeta iz članka 5.do 8. ove Odluke i to:

 

  • za prvo dijete u iznosu od 2.000,00 kuna
  • za drugo dijete u iznosu od 2.500,00 kuna
  • za treće dijete u iznosu od 3.000,00 kuna
  • za svako sljedeće dijete u iznosu od 5.000,00 kuna

 

Naknada iz prethodnog stavka dodijelit će se roditeljima koji žive s djetotom na području Općine Barban, ako dijete ima prijavljeno prebivalište na području Općine te jedan od roditelja ima prijavljeno prebivalište na području Općine najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje tog prava.

Zahtjev za jednokratnu naknadu za novorođeno dijete podnosi se do navršenih 6 (šest) mjeseci života djeteta.

Pravo na naknadu za novorođeno dijete utvrđuje nadležni Upravni odjel svojim rješenjem.

 

II.

Sve ostale odredbe Odluke o socijalnoj skrbi ostaju neizmijenjene.

  

  III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Barban“.

 

KLASA: 550-01/19-01/25
UR.BROJ: 2168/06-02-20-2
Barban, 23. prosinca 2020. godine.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN
PREDSJEDNIK

Dean Maurić

Preuzimanje:

Odluka o III. izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi