Javni natječaj za prijam u službu

U „Narodnim novinama“ broj 06/21 od 22. siječnja 2021. godine, objavljen je Javni natječaj za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za proračun i financije u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca, II. kategorije, potkategorije viši stručni suradnik, 6. klasifikacijskog ranga – 1 izvršitelj/ica.

 

KLASA: 112-02/21-01/01
UR.BROJ: 2168/06-06-21-2

Barban, 22. siječnja 2021. godine

 

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), te Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj  29/19, 44/20), Službenica koja privremeno obavlja poslove pročelnika Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu

 

u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban,

na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na radno mjesto:

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRORAČUN I FINANCIJE,

 1. kategorije, potkategorije viši stručni suradnik, 6. klasifikacijskog ranga – 1 izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon):

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i .16. Zakona.

Kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • magistar ili stručni specijalist ekonomije,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na računalu,
 • vozačka dozvola B kategorije.

 

U prijavi na Javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti adresu e-pošte) i naziv radnog mjesta za koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Osobama s akademskim ili stručnim nazivom odnosno s akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskog stupnju (“Narodne novine” broj 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem, u skladu s odredbama članka 14. toga Zakona.

Na Javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. stavak 2. Zakonu o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08-69/17).

Na Javni natječaj se mogu javiti i kandidati/kandidatkinje koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ispit polože u roku od godine dana od dana prijma u službu.

Ako kandidat/kandidatkinja prema posebnim propisima ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna se je u prijavi na natječaj pozvati  na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat/kandidatkinja dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da su nezaposleni.

Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na Javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete, provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju i/ili intervjuu smatrati će se da je povukao/povukla prijavu na natječaj.

Na web-stranici Općine Barban: www.barban.hr, objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za tu provjeru.

Na istoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Barban, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Kandidati/kandidatkinje obvezni su uz prijavu na natječaj priložiti:

 1. životopis,
 2. izvornik ili presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem,
 3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice),
 4. potvrdu o stažu evidentiranom u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 5. dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 1 godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje 1 godine na poslovima tražene struke i razine obrazovanja),
 6. ukoliko kandidati/kandidatkinje imaju položen državni stručni ispit dužni su dostaviti dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslik uvjerenja odnosno svjedodžbe),
 7. uvjerenje nadležnog Suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca),
 8. vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijem u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19),
 9. vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o poznavanju rada na računalu,
 10. presliku vozačke dozvole.

 

Sukladno odredbi članka 7. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/17), isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja Rješenja o prijmu u službu.

Prijavom na natječaj pristupnici natječaja su izričito suglasni da Općina Barban kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem, te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na web stranicama Općine Barban i „Narodnim novinama“,i to neposredno ili preporučenom poštom na adresu:

OPĆINA BARBAN

Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti

 Barban 69, 52207 Barban

s naznakom: „Prijava na Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban na radno mjesto Viši stručni suradnik za proračun i financije – ne otvaraj“.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na natječaj.

O rezultatima Javnog natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Od dana objave u „Narodnim novinama“ počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava na Javni natječaj. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na Javni natječaj 1. veljače 2021. godine.

 

 

Službenica koja privremeno   obavlja poslove pročelnika: 

Marina Cetina

 

Preuzimanja:

Javni natječaj za prijam u službu
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta